Wet Ruimtelijke Ordening: advies voor ruimtelijke plannen


Adviserende rol
De brandweer heeft een adviserende rol bij de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien. Denk bijvoorbeeld aan de ligging van het bestemmingsgebied of bouwterrein ten opzichte van de brandweerkazerne, de bereikbaarheid van het gebied voor hulpdiensten en bluswatervoorzieningen. Maar ook risico's als gevolg van opslag, transport en gebruik van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen of nabij het plangebied (externe veiligheid). De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden.

Risico's in kaart
De adviestaak van de regionale brandweer/veiligheidsregio is wettelijk vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit transport externe veiligheid (Btev). Het Bevi is bedoeld om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Buisleidingen met gevaarlijke stoffen in bestemmingsplannen zorgen namelijk voor een veiligheidsrisico. Het Bevb regelt de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en gemeenten. Omdat het transport van gevaarlijke stoffen via de weg, het water of het spoort een risico vormt voor de omgeving, staan in de Btev-regels omschreven waar de transportroutes en de omgeving moeten voldoen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. (Bron: Kenniscentrum InfoMil)

Rol van de brandweer
De regionale brandweer/veiligheidsregio brengt op verzoek van de gemeente bijvoorbeeld de risico's in beeld die de bouw van een bepaalde fabriek of de opslag van gevaarlijke stoffen voor de omgeving heeft en analyseert deze. Maar ook wordt gekeken naar de invloed van de aanwezigheid van buisleidingen met gevaarlijke stoffen (zoals hoge druk aardgastransportleidingen of buisleidingen voor aardolieproducten) of wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op basis hiervan kan de regionale brandweer/veiligheidsregio advies uitbrengen over de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

 

winkelcentrum.jpg

Voorschriften Bouwbesluit

Een bouwwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Delen