Automatisch melden van brand

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van uw inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg.

 

Goed om te weten

 • Is aansluiten op OMS voor mij wettelijk verplicht?

  Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een (automatische) melding van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden is bijvoorbeeld van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen of wanneer er sprake is van een verhoogd risico op een onbeheersbaar grote brand of brand met gevaarlijke stoffen.

  Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 kun je afleiden of jouw gebouw een wettelijk verplichte doormelding dient te hebben.

  Wanneer je níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, kun je kiezen voor het vrijwillig doormelden naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC).

  In uitzonderlijke gevallen en na toestemming van de brandweer en de meldkamer mag een ‘vrijwillige’ installatie worden aangesloten op de meldkamer. De brandmeldinstallatie en de OMS-aansluiting op de meldkamer moeten dan aan dezelfde eisen voldoen die gelden worden aan een ‘verplichte’ doormelding.

 • Wanneer mag ik aansluiten op OMS?

  Het openbaar meldsysteem is beschikbaar voor iedereen. OMS abonnees moeten voldoen aan de aansluitvoorwaarden;

  • De aangesloten installatie mag niet teveel onduidelijke of onnodige meldingen veroorzaken
  • De aangesloten installatie moet aan een minimaal kwaliteitsniveau voldoen
  • Bij melding moet onmiddellijk duidelijk zijn bij welke brandweeringang de brandweer het best kan inzetten
  • Bij melding moet de gebruiker mee werken aan beoordeling van de melding

  Als je niet voldoet aan de aansluitvoorwaarden kan het abonnement stopgezet worden. Bij verplichte doormelding is er dan ook direct sprake van een overtreding van de voorschriften voor brandveiligheid.

  De volledige aansluitvoorwaarden vindt u bij uw accountgegevens van de leverancier van je brandmeldinstallatie

 • Particuliere Alarm Centrale (PAC)

  Wanneer je níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, dan kun je een doormelding van een (rechtstreekse) branddetectie laten doormelden naar een PAC.

  De PAC verifieert een ontvangen brandmelding alvorens die zo nodig door te zetten naar de meldkamer van de brandweer. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Protocol Automatische Branddoormelding (VEBON protocol) via PAC naar RAC. De meldkamer hanteert het beoordelingsprotocol voor het beoordelen van rechtstreekse meldingen die worden ontvangen via een PAC.

  Lees hier meer over PAC.

 • Alarmopvolging

  Bedrijfsnoodplan

  Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan moet je ook rekening houden met de werking van je brandmeldinstallatie, de doormelding en de werkwijze van de alarmcentrale van uw regio.

  Ontdekken en verifiëren

  Zodra de brandmeldinstallatie een alarm afgeeft wordt er van de BHV verwacht dat zij ter plaatse gaan kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie is er sprake van een intern alarm, in sommige gevallen leidt het ook direct tot een doormelding naar de brandweer. Dit wordt extern alarm genoemd.

  De leverancier van jouw brandmeldinstallatie kan een ‘vertragingstijd’ inbouwen zodat de BHV een kans krijgt om te gaan verkennen voordat het externe alarm naar de meldkamer wordt verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Deze kun je aanvragen bij het Wabo-bevoegd gezag (meestal de gemeente). Met de vertraging kan het aantal externe meldingen beheerst worden. Daardoor krijg je ook grip op uw bijdrage voor het gebruik van OMS.

  Beoordelen

  Zodra de externe melding wordt ontvangen door de meldkamer begint de medewerker van de meldkamer met het beoordelen van de melding. De centralist gaat proberen de BHV te bereiken. Je hebt daarvoor drie telefoonnummers opgegeven via jouw account bij Siemens. Zodra er een bevestiging komt dat er brand is, wordt onmiddellijk de brandweer gealarmeerd.

  Als de BHV onbereikbaar is gaan er kostbare minuten verloren tijdens het beoordelen van de melding. Als de meldkamer geen uitsluitsel kan krijgen dan wordt uiteindelijk toch ook een brandweervoertuig op pad gestuurd. Dit blijkt achteraf vrijwel altijd overbodig te zijn. De brandweer wil deze nodeloze alarmeringen zoveel mogelijk terugdringen. Als de BHV bereikbaar is dan kan de nodeloze alarmering voorkomen worden. In de aansluitvoorwaarden staat ook dat de interne organisatie bereikbaar moet zijn voor het beoordelen van de melding.

  Ook als er sprake is van een onechte of ongewenste melding is het van belang dat u zo snel mogelijk nadere gegevens verstrekt. Zo kan voorkomen worden dat de brandweer nodeloos uitrukt.

  Elke melding die wordt ontvangen door de meldkamer telt mee voor het bepalen van de variabele bijdrage aan OMS. Op deze wijze worden de kosten voor het in stand houden van OMS rechtvaardig verdeeld over de gebruikers. Alleen als een melding van te voren is afgemeld telt hij niet mee voor de variabele gebruikersbijdrage.

  Betrouwbare melding

  Een betrouwbare (geverifieerde) melding wordt door de meldkamer beoordeeld als een acute hulpvraag en er wordt dan onmiddellijk brandweer gealarmeerd.

  Gewone rookmelders en handbrandmelders geven veel nodeloze alarmeringen en zijn dus, voor de meldkamer, onbetrouwbaar. De BHV is eerst zelf aan zet, dan pas de brandweer. Als u kunt aantonen dat u melders toepast die geen loze alarmeringen geven, dan kan afgesproken worden dat deze meldingen als “betrouwbaar” worden beoordeeld. Denk daarbij aan sleutel-handbrandmelders, een drukknop bij de receptie of automatische melders die zowel rook als hitte meten. Een melding van een automatische blusinstallatie(sprinkler etc.) wordt ook beoordeeld als betrouwbaar.

  Een tweede, onafhankelijke melding wordt ook gezien als betrouwbaar. U kunt zelf bellen, maar u kunt ook gebruik maken van de techniek in uw brandmeldinstallatie. De leverancier van uw brandbeveiligingsinstallatie kan u bijvoorbeeld meer vertellen over het verschil tussen automatische detectie (rookmelders) en handmatige detectie (handbrandmelders). Als de meldkamer zowel een automatische als een handbrandmelding ontvangt, dan wordt dit ook gezien als een betrouwbare melding.

  Betere melding . . . betere brandweerzorg

  Als er tijdig contact is tussen de BHV en de meldkamer dan kan de brandweer u beter helpen. Op de eerste plaats gaat er minder tijd verloren bij het beoordelen van de melding. Op de tweede plaats hoeft de brandweer ter plaatse niet meer te zoeken en kan direct hulp geboden op de exacte plaats in uw gebouw waar hulp noodzakelijk is. Als u beschikt over een persoon-zoek-installatie dan kan de exacte locatie van de brand ook worden doorgemeld aan de meldkamer van de brandweer.

 • Test en onderhoud van de doormelding

  Je kunt de doormelding tijdelijk inactiveren vanwege onderhoudswerkzaamheden. Neem hierover contact op met de aanbieder van het OMS.

 • Kwaliteitseisen aangesloten installatie

  De kwaliteitseisen die worden gesteld aan de brandbeveiligingsinstallatie zijn vastgelegd in het bijbehorende Programma van Eisen (PvE). Verschillende installaties kunnen in losstaande PvE’s worden beschreven. In de meeste gevallen volgen de kwaliteitseisen uit bouw- of milieuregelgeving. Ook de aanbieder van OMS en de meldkamer van de brandweer stellen bepaalde kwaliteitseisen.

  Als de installatie voldoet aan het Programma van Eisen en periodiek wordt onderhouden is dat over het algemeen voldoende garantie op het goed functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie. Met een certificaat kun je bovendien aantonen dat dit het geval is.

  Een brandbeveiligingsinstallatie van onvoldoende kwaliteit kan onnodige of onduidelijke brandmeldingen veroorzaken. De meldkamer mag niet belast worden met onnodige of onduidelijke brandmeldingen. Een zeker niveau van ongewenste en onechte meldingen is toelaatbaar volgens de geldende normen. Als er bij de meldkamer een vermoeden bestaat dat deze ongewenste en onechte meldingen veroorzaakt worden door slecht ontwerp of gebruik dan kan daarvan aangifte gedaan worden bij het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente). In álle gevallen wordt van de OMS abonnee verwacht dat hij de meldkamer ondersteunt bij het beoordelen van de melding, zie de pagina over alarmopvolging.

  Aanbieder OMS

  De brandmeldcentrale moet in staat zijn een alarmsignaal aan te bieden aan de doormeldeenheid. De verbinding tussen de brandmeldcentrale en de doormeldeenheid moet bovendien bewaakt worden op kortsluiting en draadbreuk. Het contact in de brandmeldcentrale moet daarom een bepaalde maximale en minimale weerstandswaarde hebben. Moderne brandmeldcentrales voldoen al aan deze eis.
  De OMS abonnee is verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie en moet er dus voor zorgen dat deze weerstandswaarden akkoord zijn. Alleen zeer verouderde systemen werken nog met absolute weerstandwaarden {nul (gesloten contact) / oneindig (open contact)}. De doormeldeenheid kan dan niet het verschil zien tussen “gesloten contact” en “kortsluiting” of het verschil tussen “open contact” en “draadbreuk”.

  Dit is met een simpele ingreep te verhelpen door het bijplaatsen van de weerstanden. Deze ingreep moet gedaan worden door degene die normaal gesproken de brandmeldcentrale onderhoudt, in opdracht van de OMS abonnee. De ingreep laat zich goed combineren met het periodieke onderhoud van de brand, maar moet wel gelijktijdig plaatsvinden met het vervangen van de oude doormeldeenheid.

 • Wat wordt er verder van mij verwacht?

  Als je een rechtstreekse doormelding hebt naar de meldkamer van de brandweer dan dien je je gegevens actueel te houden in het webportal van uw OMS-dienstverlener, waaronder het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor de meldkamer na een brandmelding. Check daarom regelmatig of alle gegevens over je organisatie nog actueel zijn.

  Verder verwachten wij dat je op de juiste wijze handelt bij een brandmelding, dat je de interne organisatie op orde houdt en dat je de installatie regelmatig test en direct handelt bij storingen.

  Juist handelen bij een branddoormelding

  Je wordt geacht om een brandmelding die wordt gedetecteerd door uw brandmeldinstallatie, direct te (laten) verifiëren. Daarna dient u de meldkamer per omgaande over uw bevinding in te lichten.

 • Testen en reageren op storingen

  Om op de juiste werking van een brandmeldinstallatie te kunnen vertrouwen, moet deze periodiek, door de beheerder brandmeldinstallaties, getest worden. Daarbij worden diverse brandmeldingen geactiveerd om te controleren of alle sturingen (van het ontruimingsalarm, van zelf sluitende deuren correct functioneren).

  De installateur van uw brandmeldinstallatie test 1x per jaar de doormelding naar de meldkamer van de brandweer.

 • Kan ik mijn OMS aansluiting opzeggen?

  Het is raadzaam alvorens bij het bevoegd gezag na te gaan of het opheffen van een aansluiting toegestaan. Dit doet u bij het bevoegd gezag. U dient rekening te houden met eventuele verzekeringsvoorwaarden en aandacht voor de eigen veiligheid. Daarom adviseren wij om aangesloten te blijven op een PAC.

Nodeloze brandmeldingen

Voorkom nodeloze brandmeldingen!

Download folder

Aanvullende informatie regio's

 • OMS Amsterdam-Amstelland

  Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt brandmeldinstallaties in gebouwen met de meldkamer. Het werkgebied van de meldkamer beslaat de zes gemeenten van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

  Hoe kies ik een OMS-aanbieder?

  In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunt u op dit moment kiezen uit vier (daartoe gecertificeerde) OMS-dienstverleners, zoals genoemd op deze site. Deze aanbieders voldoen aan de voorwaarden om OMS-aansluitingen op de meldkamer in Amsterdam te mogen verzorgen en  hebben aangegeven die aansluitingen ook in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te willen verzorgen.

  Overzicht gecertificeerde dienstverleners

  Gecertificeerde OMS-dienstverleners, die gemeld hebben aansluitingen te verzorgen in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland:

 • OMS Brabant-Noord

  Brabant Noord ziet er op toe dat de aangesloten abonnees op correcte wijze gebruik maken van het openbaar meldsysteem. De abonnee wordt aangesproken op meldgedrag en telefonische bereikbaarheid.

  Alarmopvolging

  Ook de BHV kan het initiatief nemen om contact op de nemen met de meldkamer. Daarvoor kan het telefoonnummer 088 – 061 81 24 gebruikt worden. Dit nummer wordt herkend als ‘hoge prioriteit’, maakt u er dus alleen gebruik van bij melding en niet voor overige zaken zoals onderhoud. Als de brandweer beter voorbereidt ter plaatse komt kan zij u sneller helpen bij het noodgeval.

  Als er niemand aanwezig is omdat het gebouw buiten gebruik is, neem dan aub de moeite om de aansluiting op OMS tijdelijk af te melden of definitief stop te zetten.

  Wat kost aansluiten op OMS?

  De bijdrage per abonnee wordt mede bepaald door het gebruik van OMS. Bekijk hier de tarieven.

  Bijdrage aan het Openbaar Meldsysteem per abonnee

  Tarief voor één doormeldeenheid met maximaal zeven criteria (3 brandweeringangen). Actuele en volledige gegevens in de aansluitvoorwaarden bij jouw eigen account.

  Opbouw bijdrage Openbaar Meldsysteem in 2019 (Tarieven worden elk jaar geïndexeerd).

  Vaste jaarlijkse bijdrage:   € 986,76
  Bijdrage per melding:        €  41,37

  Als je op OMS bent aangesloten, maar je doet geen meldingen via OMS, dan blijft de bijdrage beperkt tot de vaste jaarlijkse bijdrage. Je kunt jouw bijdrage beheersen door loze meldingen te voorkomen.

  Extra functies

  Op de doormeldeenheid kunnen extra criteria worden aangebracht. De doormeldeenheid kan ook gebruikt worden voor het verzenden van pagerberichten naar de meldkamer met het ESPA protocol. Voor deze extra functies geldt een aanvullende jaarlijkse bijdrage.

  Waarom een bijdrage?

  Brandweer Brabant-Noord heeft het in stand houden van het openbaar meldsysteem (OMS) uitbesteed aan de firma Siemens Nederland b.v. (na het doorlopen van een aanbesteding in 2012). Het in stand houden van OMS brengt kosten met zich mee voor de aanbieder van OMS en Brandweer Brabant-Noord. Deze kosten worden niet uit publieke middelen gedekt, maar verdeeld over de gebruikers van OMS, zij zijn namelijk degenen die profijt hebben van OMS.

  Bijdragen naar gebruik

  De bijdrage aan OMS is opgebouwd uit een vaste en een variabele component. Hierdoor gaan grote gebruikers meer bijdragen aan het in stand houden van OMS. De variabele component wordt berekend aan de hand van het gebruik van OMS. Elke melding die bij de meldkamer binnenkomt als een “melding van brand” wordt meegerekend. Als de melding gebaseerd is op een misverstand (of misbruik) telt deze ook mee. Aangekondigde testmeldingen tellen niet mee.

  Kosten zelf beheersen

  Een analyse van de OMS-meldingen leert dat minder dan 10% te maken heeft met een dreigende situatie. Er kan dus flink bespaard worden op het gebruik van OMS door deze nodeloze meldingen te voorkomen. Bij jouw brandmeldinstallatie hoort een logboek waarin alle meldingen moeten worden genoteerd. Je kunt jouw eigen situatie analyseren door dit logboek te raadplegen.

  Jouw branddetectiebedrijf kan je adviseren hoe je nodeloze OMS meldingen kunt terugdringen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de interne melding van jouw brandmeldinstallatie eerst zelf te verifiëren voordat deze leidt tot een externe melding (via OMS) naar de meldkamer. Om deze verificatie mogelijk te maken kan er een ‘vertraging van doormelding’ worden ingesteld in de brandmeldinstallatie. Afdeling Risicobeheersing kan je hierover adviseren; risicobeheersing@brwbn.nl.

  Geen kosten voor brandweerzorg

  Het optreden van de brandweer bij brand of een andere calamiteiten wordt ook wel brandweerzorg genoemd. Brandweerzorg wordt gefinancierd uit publieke middelen. De OMS abonnee betaalt dus niet voor de brandweerzorg bij een OMS-melding.

  Kosten die volgen uit misbruik

  Als de brandweer wordt gealarmeerd als gevolg van misbruik, storing, foutief ontwerp of foutief gebruik van een brandmeldinstallatie dan is er géén sprake van brandweerzorg. Als de brandweer onterecht uitrukt is er bovendien sprake van misbruik van openbare dienstverlening. Kosten die daaruit voortvloeien kunnen door de brandweer in rekening gebracht worden. Bovendien kan de gemeente handhavend optreden als de kwaliteit van de brandmeldinstallatie onvoldoende is.

  Dit staat los van de overeenkomst die je met de aanbieder hebt. Voordat er kosten voor misbruik in rekening worden gebracht zal de brandweer of de gemeente met jou in gesprek gaan over het misbruik.

  Aansluiten of afmelden bij OMS en het doorgeven van wijzigingen

  Wijzigen van contactgegevens kan via de account die u heeft bij Siemens Nederland N.V.

  Een doormelding kunt u aanvragen of afmelden door te bellen met Siemens Nederland N.V. 070-333 2545, of stuur een bericht naar cm-oms.nl@siemens.com.

  Als u niet verplicht bent aangesloten kunt u zich afmelden. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van uw situatie en de verleende vergunning.

 • OMS Midden- en West-Brabant

  Doormelden naar de brandweer is verplicht. Hoe regel ik dat?

  In Midden- en West Brabant zijn er twee leveranciers voor doormeldingen naar de meldkamer van de regionale brandweer. Je kunt bij één van deze leveranciers een doormelding aanvragen:

  Vanaf 1 januari 2023 maakt de brandweer Midden- en West-Brabant geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem.  Wat te doen als uw pand of terrein voor het ontsluiten van de brandweeringang is voorzien van een sleutelkluis of -buis?

  Het brandweersleutelsysteem is vanuit het verleden op heel veel plekken toegepast om de brandweer bij gebouwen of terreinen al dan niet met een automatische doormelding, toegang te verlenen. Door regionalisering van de Veiligheidsregio’s, regelgeving, de (komst van de) Landelijke Meldkamer, verantwoordelijkheidsbepaling maar ook de inventiviteit van inbrekers, kunnen de Veiligheidsregio’s niet langer de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het beheer, registratie en onderhoud van het brandweersleutelsysteem en de daaraan gekoppelde sloten, sleutelbuizen/-kluizen/-depots en andere hieraan gerelateerde toegangssystemen. De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting wordt teruggelegd bij de eigenaar/gebruiker, zoals ook in regelgeving is opgenomen.

  Dit betekent dat het brandweersleutelsysteem als onderdeel van toetreding in nieuwe gebouwen of terreinen niet meer wordt toegepast. En dat bestaande gebouwen of terreinen waar gebruik wordt gemaakt van het brandweersleutelsysteem (sleutelbuis of -kluis) voor toetreding van de brandweer moeten worden aangepast. De eigenaar of gebruiker mag zelf bepalen op welke wijze de toetreding wordt geregeld. Dit kunnen automatische of organisatorische maatregelen zijn. Vraag naar de mogelijkheden bij uw (brand)beveiligings- of installatiebedrijf. Check daarnaast of het Programma van Eisen aangepast moet worden.

  De automatische ontsluiting

  Bij de automatische ontsluiting van de brandweeringang zal dit altijd plaatsvinden als stuurfunctie van de in het gebouw aanwezige brandmeld-/sprinklercentrale. Hierbij moet altijd worden uitgegaan van het zogenaamde ruststroomprincipe. Hiermee wordt bereikt dat bij spanningsuitval, kabelbreuk e.d. de betreffende toegang niet vergrendeld blijft.

  Organisatorische ontsluiting

  De toetreding van een gebouw mag ook plaats vinden door menselijk handelen. Hierbij wordt de toetreding geregeld door de personen in het gebouw, door personen welke zich bevinden in de nabijheid van dat gebouw of digitaal op grotere afstand. Over een organisatorische ontsluiting dient op voorhand goed te worden nagedacht aangezien de verantwoordelijkheid voor toetreding wordt weggelegd bij intern of extern aanwezige personen wat iets vraagt over de bezetting en welke bij een calamiteit vaak meerdere taken hebben.

  Geen voorzieningen of maatregelen

  Als de brandweer om hulp wordt gevraagd maar er zijn geen maatregelen getroffen voor de ontsluiting van het terrein of gebouw dan forceert de brandweer de toegang om toch hulp te kunnen bieden. Let op! Iedere melding waar de brandweer op uitrukt is een hulpvraag.

  Infokaart

  We hebben alle stappen voor u op een rijtje gezet. Deel deze infokaart met uw interne organisatie.

 • OMS Noord-Nederland

  Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer Noord-Nederland. Het werkgebied van de meldkamer Noord-Nederland beslaat de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân.

  Recente veranderingen

  De drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hadden tot 29 juli 2020 een concessieovereenkomst met Robert Bosch BV voor het leveren van OMS-diensten. Op 29 juli 2020 eindigde de concessieovereenkomst en is er een keuze om zelf uw OMS-dienstverlener te kiezen en een plicht om hiermee een overeenkomst af te sluiten. Elders op deze pagina kunt u zien uit welke OMS-dienstverleners u kunt kiezen.

  Waarom deze veranderingen?

  Op 29 juli 2020 eindigde de concessieovereenkomst tussen de drie veiligheidsregio’s en Bosch. De veiligheidsregio’s wilden niet opnieuw een aanbesteding houden met een gunning aan één partij als uitkomst, maar gebouwgebruikers (met een wettelijke plicht tot automatisch doormelden naar de brandweermeldkamer) gelegenheid bieden om zelf een (commerciële) OMS-dienstverlener te kiezen. Het is namelijk inmiddels technisch mogelijk dat meldingen via de diensten van meerdere providers op de brandweermeldkamer in Drachten binnenkomen. Door een leverancierkeuze mogelijk te maken wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Het voordeel voor een gebouwgebruiker is dat de marktwerking een gunstige invloed kan hebben op de prijzen voor OMS-diensten.

  Hoe kies ik een leverancier?

  Alleen dienstverleners die voldoen aan de voorwaarden van de Meldkamer Noord-Nederland, kunnen OMS-diensten leveren. Op dit moment is van de onderstaande OMS-dienstverleners bekend dat zij OMS-diensten (willen gaan) leveren in Friesland, Groningen en/of Drenthe. Bij hen kunt u desgewenst een offerte aanvragen:

  • Bosch Energy and Building Solutions (contactpersonen Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn; 0800-0227999, optie 3; oms@nl.bosch.com)
  • Siemens Nederland B.V. (contactpersonen: Paul Penseel en Annemieke Pronk; 070-3331906; cm-oms.nl@siemens.com)
  • G4S Secure Monitoring B.V. (088-2345657; Fire360@nl.g4s.com)
  • ASB Security BV (contactpersonen: Diana Smit en Wolter Schunselaar; 040-2622322; oms@asb.nl).

  Wilt (of moet) u gebruik gaan maken van het OMS, dan kunt een aanvraag indienen bij de OMS-dienstverlener van uw keuze. U krijgt dan van deze dienstverlener de benodigde inloggegevens voor een web-portal om de aanvraag digitaal in te vullen. De Veiligheidsregio waarbinnen uw organisatie zich bevindt, zal de aanvraag toetsen en er voor zorgen dat uw gegevens in het meldsysteem van de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten worden opgenomen. Zodra de Veiligheidsregio akkoord geeft, zal de OMS-dienstverlener met u een afspraak maken voor het plaatsen van de doormeldeenheid. Wanneer alles doorlopen is, zal de doormelding naar de Meldkamer Noord-Nederland geactiveerd worden. Houd u er rekening mee dat het proces van aanmelden tot activatie mogelijk drie maanden in beslag kan nemen.

  Meer informatie

  Bij vragen of voor meer informatie kunt je contact opnemen met jouw Veiligheidsregio:

 • OMS Twente

  Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer Twente.

  Aankomende veranderingen

  Uw brandmeldinstallatie heeft via het Openbaar Meldsysteem (OMS) een rechtstreekse verbinding met de Meldkamer Brandweer Twente. Voor deze dienstverlening heeft u destijds een overeenkomst met Veiligheidsregio Twente gesloten. Dit gaat veranderen. In 2022 dient u zelf uw OMS-dienstverlener te kiezen en zodra de migratie voltooit is stopt uw overeenkomst met de Veiligheidsregio Twente. Binnenkort vindt u op deze pagina de OMS-dienstverleners waaruit u kunt kiezen.

  Waarom deze verandering?

  Op dit moment verzorgt de Veiligheidsregio Twente de OMS doormelding naar de meldkamer Brandweer Twente. Omdat deze dienstverlening een taak is voor de marktpartijen moeten wij dit in 2022 overdragen. Deze marktpartijen verzorgen dan de doormelding naar de Meldkamer Brandweer Twente en in 2023 naar de nieuwe meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn.
  Door een leverancierskeuze mogelijk te maken wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Het voordeel voor een gebouwgebruiker is dat de marktwerking een gunstige invloed kan hebben op de abonnementsgelden voor OMS-diensten.

  Hoe kies ik een leverancier?

  Alleen dienstverleners (ook wel Alarm Transmissie Service Provider, ATSP, genoemd) die voldoen aan de voorwaarden van de Veiligheidsregio’s kunnen OMS-diensten leveren. Eind november hebben we gesproken met verschillende leveranciers. Zij laten ons binnen enkele weken weten of zij OMS diensten gaan leveren in Twente. Wanneer dat duidelijk is publiceren we hier de leveranciers.

  Vervolgstappen

  U kunt een aanvraag indienen bij de OMS-dienstverlener van uw keuze. Zodra de aanvraag administratief is afgerond zal de OMS-dienstverlener met u een afspraak maken voor de technische migratie bij u op locatie. Zodra het technisch gereed is volgen er live testen van alle door te melden contacten. Als alle meldingen op de juiste manier binnenkomen bent u vanaf dat moment aangesloten bij uw nieuwe OMS-dienstverlener. Houdt u er rekening mee dat het proces van aanmelden tot activatie mogelijk meerdere maanden in beslag kan nemen.

  Meer informatie

  Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Veiligheidsregio Twente: doormelding@brandweertwente.nl

 • OMS Zuid-Limburg

  Keuze OMS leverancier

  Met ingang van 1 januari 2019 mogen meerdere OMS-leveranciers datatransmissie van brandmeldingen van wettelijk vereiste brandbeveiligingsinstallaties (o.a. brandmeld- en automatische blusinstallaties) naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgen. Dit om marktwerking te bevorderen en abonnees op het openbaar meldsysteem (OMS) een keuze te bieden.

  Leveranciers

  De GMK maakt al gebruik van de OMS-leveranciers Bosch en Siemens. Andere OMS-leveranciers die zich willen aanbieden als OMS-dienstverlener voor OMS-abonnees kunnen contact opnemen met de meldkamer. Dit kan via telefoonnummer 088-1688588 (Beheer Meldkamer).
  Voordat een OMS-leverancier zijn dienstverlening binnen de regio Zuid-Limburg kan aanbieden, moet aangetoond zijn dat hij voldoet aan de vigerende prestatie-eisen. Met het ondertekenen van een conformiteitverklaring garandeert een OMS-leverancier de minimale prestatie-eisen voor hun OMS-dienstverlening. Veiligheidsregio Zuid-Limburg ziet periodiek toe op de prestaties van een OMS-leverancier.

  Wat betekent dit voor de OMS-abonnee?

  Ben jij een nieuwe abonnee dan kiest u een OMS-leverancier die de datatransmissie tussen uw brandveiligheidsinstallatie(s) en de GMK mag verzorgen. De OMS-leverancier meldt jou dan als OMS-abonnee aan bij de GMK. De leverancier draagt zorg voor de verdere afhandeling en totstandkoming van de gewenste verbinding met de meldkamer.
  Ook als bestaande OMS-abonnee heb je de mogelijkheid een nieuwe leverancier te kiezen. Dit hoeft echter niet.

  Aanvullende informatie

  Op deze website houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze transitie OMS. Relevante documenten zoals informatie voor OMS-leveranciers en de Conformiteitslijst bij het informatieblad kun je opvragen via telefoonnummer 088-1688588 (Beheer Meldkamer).

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box