Automatisch melden van brand

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van jouw gebouw met de meldkamer van de regionale brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding, zodat de meldkamer kan beoordelen of er sprake is van acute noodsituatie die vraagt om brandweerzorg.

Goed om te weten

 • Is aansluiten op OMS voor mij wettelijk verplicht?

  Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een (automatische) melding van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden is bijvoorbeeld van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen of wanneer er sprake is van een verhoogd risico op een onbeheersbaar grote brand of brand met gevaarlijke stoffen.

  Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 kun je afleiden of jouw gebouw een wettelijk verplichte doormelding dient te hebben.

  Wanneer je níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, kun je kiezen voor het vrijwillig doormelden naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC).

  In uitzonderlijke gevallen en na toestemming van de brandweer en de meldkamer mag een ‘vrijwillige’ installatie worden aangesloten op de meldkamer. De brandmeldinstallatie en de OMS-aansluiting op de meldkamer moeten dan aan dezelfde eisen voldoen die gelden worden aan een ‘verplichte’ doormelding.

 • Wanneer mag ik aansluiten op OMS?

  Het openbaar meldsysteem is beschikbaar voor iedereen. OMS abonnees moeten voldoen aan de aansluitvoorwaarden;

  • De aangesloten installatie mag niet teveel onduidelijke of onnodige meldingen veroorzaken
  • De aangesloten installatie moet aan een minimaal kwaliteitsniveau voldoen
  • Bij melding moet onmiddellijk duidelijk zijn bij welke brandweeringang de brandweer het best kan inzetten
  • Bij melding moet de gebruiker mee werken aan beoordeling van de melding

  Als je niet voldoet aan de aansluitvoorwaarden kan het abonnement stopgezet worden. Bij verplichte doormelding is er dan ook direct sprake van een overtreding van de voorschriften voor brandveiligheid.

  De volledige aansluitvoorwaarden vindt u bij uw accountgegevens van de leverancier van je brandmeldinstallatie

 • Particuliere Alarm Centrale (PAC)

  Wanneer je níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, dan kun je een doormelding van een (rechtstreekse) branddetectie laten doormelden naar een PAC.

  De PAC verifieert een ontvangen brandmelding alvorens die zo nodig door te zetten naar de meldkamer van de brandweer. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC (Federatie Veilig Nederland). De meldkamer hanteert het beoordelingsprotocol voor het beoordelen van rechtstreekse meldingen die worden ontvangen via een PAC.

  Lees hier meer over PAC.

 • Alarmopvolging

  Bedrijfsnoodplan

  Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan moet je ook rekening houden met de werking van je brandmeldinstallatie, de doormelding en de werkwijze van de alarmcentrale van uw regio.

  Ontdekken en verifiëren

  Zodra de brandmeldinstallatie een alarm afgeeft wordt er van de BHV verwacht dat zij ter plaatse gaan kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie is er sprake van een intern alarm, in sommige gevallen leidt het ook direct tot een doormelding naar de brandweer. Dit wordt extern alarm genoemd.

  De leverancier van jouw brandmeldinstallatie kan een ‘vertragingstijd’ inbouwen zodat de BHV een kans krijgt om te gaan verkennen voordat het externe alarm naar de meldkamer wordt verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Deze kun je aanvragen bij het Wabo-bevoegd gezag (meestal de gemeente). Met de vertraging kan het aantal externe meldingen beheerst worden. Daardoor krijg je ook grip op uw bijdrage voor het gebruik van OMS.

  Beoordelen

  Zodra de externe melding wordt ontvangen door de meldkamer begint de medewerker van de meldkamer met het beoordelen van de melding. De centralist gaat proberen de BHV te bereiken. Je hebt daarvoor drie telefoonnummers opgegeven via jouw account bij Siemens. Zodra er een bevestiging komt dat er brand is, wordt onmiddellijk de brandweer gealarmeerd.

  Als de BHV onbereikbaar is gaan er kostbare minuten verloren tijdens het beoordelen van de melding. Als de meldkamer geen uitsluitsel kan krijgen dan wordt uiteindelijk toch ook een brandweervoertuig op pad gestuurd. Dit blijkt achteraf vrijwel altijd overbodig te zijn. De brandweer wil deze nodeloze alarmeringen zoveel mogelijk terugdringen. Als de BHV bereikbaar is dan kan de nodeloze alarmering voorkomen worden. In de aansluitvoorwaarden staat ook dat de interne organisatie bereikbaar moet zijn voor het beoordelen van de melding.

  Ook als er sprake is van een onechte of ongewenste melding is het van belang dat u zo snel mogelijk nadere gegevens verstrekt. Zo kan voorkomen worden dat de brandweer nodeloos uitrukt.

  Elke melding die wordt ontvangen door de meldkamer telt mee voor het bepalen van de variabele bijdrage aan OMS. Op deze wijze worden de kosten voor het in stand houden van OMS rechtvaardig verdeeld over de gebruikers. Alleen als een melding van te voren is afgemeld telt hij niet mee voor de variabele gebruikersbijdrage.

  Betrouwbare melding

  Een betrouwbare (geverifieerde) melding wordt door de meldkamer beoordeeld als een acute hulpvraag en er wordt dan onmiddellijk brandweer gealarmeerd.

  Gewone rookmelders en handbrandmelders geven veel nodeloze alarmeringen en zijn dus, voor de meldkamer, onbetrouwbaar. De BHV is eerst zelf aan zet, dan pas de brandweer. Als u kunt aantonen dat u melders toepast die geen loze alarmeringen geven, dan kan afgesproken worden dat deze meldingen als “betrouwbaar” worden beoordeeld. Denk daarbij aan sleutel-handbrandmelders, een drukknop bij de receptie of automatische melders die zowel rook als hitte meten. Een melding van een automatische blusinstallatie(sprinkler etc.) wordt ook beoordeeld als betrouwbaar.

  Een tweede, onafhankelijke melding wordt ook gezien als betrouwbaar. U kunt zelf bellen, maar u kunt ook gebruik maken van de techniek in uw brandmeldinstallatie. De leverancier van uw brandbeveiligingsinstallatie kan u bijvoorbeeld meer vertellen over het verschil tussen automatische detectie (rookmelders) en handmatige detectie (handbrandmelders). Als de meldkamer zowel een automatische als een handbrandmelding ontvangt, dan wordt dit ook gezien als een betrouwbare melding.

  Betere melding . . . betere brandweerzorg

  Als er tijdig contact is tussen de BHV en de meldkamer dan kan de brandweer u beter helpen. Op de eerste plaats gaat er minder tijd verloren bij het beoordelen van de melding. Op de tweede plaats hoeft de brandweer ter plaatse niet meer te zoeken en kan direct hulp geboden op de exacte plaats in uw gebouw waar hulp noodzakelijk is. Als u beschikt over een persoon-zoek-installatie dan kan de exacte locatie van de brand ook worden doorgemeld aan de meldkamer van de brandweer.

 • Test en onderhoud van de doormelding

  Je kunt de doormelding tijdelijk inactiveren vanwege onderhoudswerkzaamheden. Neem hierover contact op met de aanbieder van het OMS.

 • Kwaliteitseisen aangesloten installatie

  De kwaliteitseisen die worden gesteld aan de brandbeveiligingsinstallatie zijn vastgelegd in het bijbehorende Programma van Eisen (PvE). Verschillende installaties kunnen in losstaande PvE’s worden beschreven. In de meeste gevallen volgen de kwaliteitseisen uit bouw- of milieuregelgeving. Ook de aanbieder van OMS en de meldkamer van de brandweer stellen bepaalde kwaliteitseisen.

  Als de installatie voldoet aan het Programma van Eisen en periodiek wordt onderhouden is dat over het algemeen voldoende garantie op het goed functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie. Met een certificaat kun je bovendien aantonen dat dit het geval is.

  Een brandbeveiligingsinstallatie van onvoldoende kwaliteit kan onnodige of onduidelijke brandmeldingen veroorzaken. De meldkamer mag niet belast worden met onnodige of onduidelijke brandmeldingen. Een zeker niveau van ongewenste en onechte meldingen is toelaatbaar volgens de geldende normen. Als er bij de meldkamer een vermoeden bestaat dat deze ongewenste en onechte meldingen veroorzaakt worden door slecht ontwerp of gebruik dan kan daarvan aangifte gedaan worden bij het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is dit de gemeente). In álle gevallen wordt van de OMS abonnee verwacht dat hij de meldkamer ondersteunt bij het beoordelen van de melding, zie de pagina over alarmopvolging.

  Aanbieder OMS

  De brandmeldcentrale moet in staat zijn een alarmsignaal aan te bieden aan de doormeldeenheid. De verbinding tussen de brandmeldcentrale en de doormeldeenheid moet bovendien bewaakt worden op kortsluiting en draadbreuk. Het contact in de brandmeldcentrale moet daarom een bepaalde maximale en minimale weerstandswaarde hebben. Moderne brandmeldcentrales voldoen al aan deze eis.
  De OMS abonnee is verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie en moet er dus voor zorgen dat deze weerstandswaarden akkoord zijn. Alleen zeer verouderde systemen werken nog met absolute weerstandwaarden {nul (gesloten contact) / oneindig (open contact)}. De doormeldeenheid kan dan niet het verschil zien tussen “gesloten contact” en “kortsluiting” of het verschil tussen “open contact” en “draadbreuk”.

  Dit is met een simpele ingreep te verhelpen door het bijplaatsen van de weerstanden. Deze ingreep moet gedaan worden door degene die normaal gesproken de brandmeldcentrale onderhoudt, in opdracht van de OMS abonnee. De ingreep laat zich goed combineren met het periodieke onderhoud van de brand, maar moet wel gelijktijdig plaatsvinden met het vervangen van de oude doormeldeenheid.

 • Wat wordt er verder van mij verwacht?

  Als je een rechtstreekse doormelding hebt naar de meldkamer van de brandweer dan dien je je gegevens actueel te houden in het webportal van uw OMS-dienstverlener, waaronder het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor de meldkamer na een brandmelding. Check daarom regelmatig of alle gegevens over je organisatie nog actueel zijn.

  Verder verwachten wij dat je op de juiste wijze handelt bij een brandmelding, dat je de interne organisatie op orde houdt en dat je de installatie regelmatig test en direct handelt bij storingen.

  Juist handelen bij een branddoormelding

  Je wordt geacht om een brandmelding die wordt gedetecteerd door uw brandmeldinstallatie, direct te (laten) verifiëren. Daarna dient u de meldkamer per omgaande over uw bevinding in te lichten.

 • Testen en reageren op storingen

  Om op de juiste werking van een brandmeldinstallatie te kunnen vertrouwen, moet deze periodiek, door de beheerder brandmeldinstallaties, getest worden. Daarbij worden diverse brandmeldingen geactiveerd om te controleren of alle sturingen (van het ontruimingsalarm, van zelf sluitende deuren correct functioneren).

  De installateur van uw brandmeldinstallatie test 1x per jaar de doormelding naar de meldkamer van de brandweer.

 • Kan ik mijn OMS aansluiting opzeggen?

  Het is raadzaam alvorens bij het bevoegd gezag na te gaan of het opheffen van een aansluiting toegestaan. Dit doet u bij het bevoegd gezag. U dient rekening te houden met eventuele verzekeringsvoorwaarden en aandacht voor de eigen veiligheid. Daarom adviseren wij om aangesloten te blijven op een PAC.

Nodeloze brandmeldingen

Voorkom nodeloze brandmeldingen!

Download folder

Hoe kies ik een aanbieder?

Check de mogelijkheden

Aanvullende informatie regio's

 • OMS Amsterdam-Amstelland

  Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt brandmeldinstallaties in gebouwen met de meldkamer. Het werkgebied van de meldkamer beslaat de zes gemeenten van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

  Hoe kies ik een OMS-aanbieder?

  In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunt u op dit moment kiezen uit vier (daartoe gecertificeerde) OMS-dienstverleners, zoals genoemd op deze site. Deze aanbieders voldoen aan de voorwaarden om OMS-aansluitingen op de meldkamer in Amsterdam te mogen verzorgen en  hebben aangegeven die aansluitingen ook in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te willen verzorgen.

  Overzicht gecertificeerde dienstverleners

  Gecertificeerde OMS-dienstverleners, die gemeld hebben aansluitingen te verzorgen in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland:

 • OMS Brabant-Noord

  In Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn circa 750 gebouwen aangesloten op het openbaar meldsysteem (OMS) van Brandweer Brabant-Noord. Deze aansluiting verbindt het brandmeldsysteem van het gebouw met de meldkamer van de brandweer.

  Bevoegd gezag

  Het bevoegd gezag voor de verplichte aansluiting is vrijwel altijd het Wabo-bevoegd gezag. De brandweer is adviseur van het Wabo-bevoegd gezag.

  Als extra service voor de OMS abonnee en Wabo-bevoegd gezag, worden de aan- en afsluitingen op het OMS in behandeling genomen door Brandweer Brabant-Noord. Hierover kunnen nadere afspraken gemaakt worden in bijvoorbeeld de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente gemaakt heeft met de afdeling risicobeheersing van de brandweer.

  Verplicht aangesloten?

  Met de invoering van bouwbesluit 2012 zijn de voorschriften voor logies, kinderdagopvang, grote bijeenkomstfuncties en hoogbouw versoepeld. De doormelding kan ook voorgeschreven zijn op basis van milieuvoorschriften of de bouwvergunning. Deze regelgeving is niet veranderd. Raadpleeg de afdeling risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord voor informatie over alle denkbare wettelijke redenen en overige motivaties. Stuur een e-mail naar: risicobeheersing@brwbn.nl.

  Beoordeling van automatische meldingen aangesloten op de meldkamer brandweer

  Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft, op basis van Wet Veiligheidsregio’s artikel 35, besloten dat de meldkamer een beoordelingsprotocol hanteert voor automatische meldingen. In de praktijk blijkt dat er bij echte brand nauwelijks extra tijd verloren gaat met deze beoordelingsmethode. Tegelijkertijd wordt 85% van de automatische meldingen bijtijds afgevangen.

  Aanvraag doormelding meldkamer brandweer

  Om een aansluiting te verwezenlijken, dien je een e-mail te sturen naar risicobeheersing@brwbn.nl. Wij nemen dan contact met je op en vragen je een aanvraagformulier in te vullen. Wanneer je een positief advies ontvangt, kan je het vervolg van de aansluitprocedure doorlopen. Voordat je daadwerkelijk de aansluiting actief mag zetten, dien je vooraf het opleveringrapport en certificaat aan de brandweer te overleggen. Zonder opleveringsrapport is het niet toegestaan de doormelding actief te zetten.

  Alarmopvolging

  Ook de bedrijfshulpverlener moet het initiatief nemen om contact op te nemen met de meldkamer. Daarvoor kan het telefoonnummer 088-0618132 gebruikt worden. Dit nummer wordt herkend als ‘hoge prioriteit’. Maak er dus alleen gebruik van bij meldingen en niet voor overige zaken, zoals onderhoud. Als de brandweer beter voorbereid ter plaatse komt, kunnen zij je sneller helpen bij een noodgeval.

  Als er niemand aanwezig is, omdat het gebouw buiten gebruik is, neem dan de moeite om de aansluiting op het OMS tijdelijk af te melden of definitief stop te zetten.

  Vragen & meer informatie

  Voor vragen kun je terecht bij de afdeling risicobeheersing door te mailen naar: risicobeheersing@brwbn.nl.

  Bezoek de pagina Zie ook Openbaar meldsysteem (OMS) Brabant-Noord

 • OMS Midden- en West-Brabant

  Doormelden naar de brandweer is verplicht. Hoe regel ik dat?

  In Midden- en West Brabant zijn er twee leveranciers voor doormeldingen naar de meldkamer van de regionale brandweer. Je kunt bij één van deze leveranciers een doormelding aanvragen:

  Vanaf 1 januari 2023 maakt de brandweer Midden- en West-Brabant geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem.  Wat te doen als uw pand of terrein voor het ontsluiten van de brandweeringang is voorzien van een sleutelkluis of -buis?

  Het brandweersleutelsysteem is vanuit het verleden op heel veel plekken toegepast om de brandweer bij gebouwen of terreinen al dan niet met een automatische doormelding, toegang te verlenen. Door regionalisering van de Veiligheidsregio’s, regelgeving, de (komst van de) Landelijke Meldkamer, verantwoordelijkheidsbepaling maar ook de inventiviteit van inbrekers, kunnen de Veiligheidsregio’s niet langer de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het beheer, registratie en onderhoud van het brandweersleutelsysteem en de daaraan gekoppelde sloten, sleutelbuizen/-kluizen/-depots en andere hieraan gerelateerde toegangssystemen. De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting wordt teruggelegd bij de eigenaar/gebruiker, zoals ook in regelgeving is opgenomen.

  Dit betekent dat het brandweersleutelsysteem als onderdeel van toetreding in nieuwe gebouwen of terreinen niet meer wordt toegepast. En dat bestaande gebouwen of terreinen waar gebruik wordt gemaakt van het brandweersleutelsysteem (sleutelbuis of -kluis) voor toetreding van de brandweer moeten worden aangepast. De eigenaar of gebruiker mag zelf bepalen op welke wijze de toetreding wordt geregeld. Dit kunnen automatische of organisatorische maatregelen zijn. Vraag naar de mogelijkheden bij uw (brand)beveiligings- of installatiebedrijf. Check daarnaast of het Programma van Eisen aangepast moet worden.

  De automatische ontsluiting

  Bij de automatische ontsluiting van de brandweeringang zal dit altijd plaatsvinden als stuurfunctie van de in het gebouw aanwezige brandmeld-/sprinklercentrale. Hierbij moet altijd worden uitgegaan van het zogenaamde ruststroomprincipe. Hiermee wordt bereikt dat bij spanningsuitval, kabelbreuk e.d. de betreffende toegang niet vergrendeld blijft.

  Organisatorische ontsluiting

  De toetreding van een gebouw mag ook plaats vinden door menselijk handelen. Hierbij wordt de toetreding geregeld door de personen in het gebouw, door personen welke zich bevinden in de nabijheid van dat gebouw of digitaal op grotere afstand. Over een organisatorische ontsluiting dient op voorhand goed te worden nagedacht aangezien de verantwoordelijkheid voor toetreding wordt weggelegd bij intern of extern aanwezige personen wat iets vraagt over de bezetting en welke bij een calamiteit vaak meerdere taken hebben.

  Geen voorzieningen of maatregelen

  Als de brandweer om hulp wordt gevraagd maar er zijn geen maatregelen getroffen voor de ontsluiting van het terrein of gebouw dan forceert de brandweer de toegang om toch hulp te kunnen bieden. Let op! Iedere melding waar de brandweer op uitrukt is een hulpvraag.

  Infokaart

  We hebben alle stappen voor u op een rijtje gezet. Deel deze infokaart met uw interne organisatie.

 • OMS Noord-Nederland

  Aanmelden als nieuwe gebruiker van het OMS

  In Friesland, Groningen en Drenthe komen brandmeldingen via het OMS uit bij de meldkamer van de brandweer, Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Wilt (of moet) u als gebouwgebruiker gebruik gaan maken van het OMS, dan kunt u een aanvraag indienen bij de OMS-dienstverlener van uw keuze. U krijgt dan van deze dienstverlener de benodigde inloggegevens voor een webportal om de aanvraag digitaal in te vullen. De Veiligheidsregio waarbinnen uw gebouw of organisatie zich bevindt, zal de aanvraag toetsen. Zodra de Veiligheidsregio akkoord geeft, zal de OMS-dienstverlener met u een afspraak maken voor het plaatsen van de doormeldeenheid. Wanneer alle stappen doorlopen zijn, zal de doormelding naar Meldkamer Noord-Nederland geactiveerd worden. Houd er rekening mee dat het proces van aanmelden tot activatie zo’n drie maanden in beslag kan nemen.

  Hoe kies ik een dienstverlener?

  Heeft u een wettelijke plicht tot automatisch doormelden? Dan dient u een OMS-dienstverlener te kiezen en hiermee een overeenkomst af te sluiten. Alleen dienstverleners die voldoen aan de voorwaarden van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland, kunnen OMS-diensten leveren.

  Ik wil een overeenkomst afsluiten

  De onderstaande OMS-dienstverleners leveren OMS-diensten in Friesland, Groningen en Drenthe:

  • Bosch Energy and Building Solutions (contactpersonen Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn; 0800-0227999; oms@nl.bosch.com)
  • Siemens Nederland B.V. (contactpersonen: Paul Penseel en Annemieke Pronk; 070-3331906; cm-oms.nl@siemens.com)
  • G4S Secure Monitoring B.V. (088-2345657; Fire360@nl.g4s.com)
  • ASB Security BV (Afdeling OMS zaken; 040-2622322; www.branddoormelden.nl; website aanmelden: www.mijnOMSDienst.nl; oms@asb.nl)
  • Telesignal Europe BV (contactpersonen: Tim van Vliet, Nicole Bakker, Tom Liefferink; 0318-522233; oms@telesignal.com; www.telesignal.com/oms)

  Ik wil overstappen

  U kunt eventueel overstappen, als de contractuele termijn is verstreken. In dat geval dient u er rekening mee te houden dat het moment van de technische overzetting afhankelijk is van:

  • de opzegtermijn die de latende OMS-dienstverlener hanteert;
  • de personele mogelijkheden die de servicedesk van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland heeft om mee te werken aan het testen.

  Houd uw gegevens actueel in het webportal van de OMS-dienstverlener

  Als u via een OMS-dienstverlener doormeldt naar de brandweer dient u uw gegevens in diens webportal zelf actueel te houden. Controleer deze gegevens – waaronder het telefoonnummer waarop u voor Meldkamer Noord-Nederland na een brandmelding bereikbaar bent – regelmatig.

  OVERIGE INFORMATIE

  Doormelden aan een particuliere alarmcentrale

  Indien u géén wettelijke plicht tot automatisch rechtstreeks doormelden naar de meldkamer van de brandweer heeft, kunt een brandalarm laten doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert een ontvangen brandmelding alvorens de brandmelding zo nodig door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De afspraken over het doormelden van een PAC naar de brandweermeldkamer zijn vastgelegd in het Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC. Meldkamer Noord-Nederland hanteert een beoordelingsprotocol voor het beoordelen van automatische meldingen die worden ontvangen via een PAC.

  Meer informatie

  Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio:

 • OMS Twente

  Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer Twente.

  Aankomende veranderingen

  Uw brandmeldinstallatie heeft via het Openbaar Meldsysteem (OMS) een rechtstreekse verbinding met de Meldkamer Brandweer Twente. Voor deze dienstverlening heeft u destijds een overeenkomst met Veiligheidsregio Twente gesloten. Dit gaat veranderen. In 2022 dient u zelf uw OMS-dienstverlener te kiezen en zodra de migratie voltooid is stopt uw overeenkomst met de Veiligheidsregio Twente. Onder Hoe kies ik een leverancier vindt u de leveranciers die de OMS diensten gaan leveren in Twente.

  Waarom deze verandering?

  Op dit moment verzorgt de Veiligheidsregio Twente de OMS doormelding naar de meldkamer Brandweer Twente. Omdat deze dienstverlening een taak is voor de marktpartijen gaan wij dit in 2022 overdragen. Deze marktpartijen verzorgen dan de doormelding naar de Meldkamer Brandweer Twente en in 2023 naar de nieuwe meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn.
  Door een leverancierskeuze mogelijk te maken wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid. Het voordeel voor een gebouwgebruiker is dat de marktwerking een gunstige invloed kan hebben op de abonnementsgelden voor OMS-diensten.

  Hoe kies ik een leverancier?

  Alleen dienstverleners (ook wel Alarm Transmissie Service Provider, ATSP, genoemd) die voldoen aan de voorwaarden van de Veiligheidsregio’s kunnen OMS-diensten leveren. Eind 2021 hebben we gesproken met verschillende leveranciers. Hieronder vindt u een overzicht van de leveranciers:

  ASB Security BV
  Contact: Afdeling OMS zaken
  Tel: 040-2622322
  Website info: www.branddoormelden.nl
  Website aanmelden: www.mijnOMSDienst.nl
  Mail: oms@asb.nl

  Bosch Energy and Building Solutions
  Contactpersonen: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn
  Contactgegevens: 0800 – 022 7999 (optie 3) / oms@nl.bosch.com
  https://www.boschbuildingsolutions.com/nl/nl/onze-oplossingen/onze-diensten/openbaar-meldsysteem/

  G4S Secure Monitoring B.V.
  Contact: 088-234 56 57 / Fire360@nl.g4s.com
  Website: https://www.g4s.com/nl-nl/fire360

  Siemens Nederland N.V.
  Contactpersonen: Betty Yilmazerli en/of Eric Verbeek
  Telefoonnummer: 070-333 1906
  Mailadres: cm-oms.nl@siemens.com
  Website: www.siemens.nl/oms

  Telesignal Europe B.V.
  Contactpersonen: Tim van Vliet, Nicole Bakker, Tom Liefferink
  Telefoon: 0318 522 233
  Email: oms@telesignal.com
  Website: telesignal.com/oms/

  Vervolgstappen

  U kunt een aanvraag indienen bij de OMS-dienstverlener van uw keuze. Zodra de aanvraag administratief is afgerond zal de OMS-dienstverlener met u een afspraak maken voor de technische migratie bij u op locatie. Zodra het technisch gereed is volgen er live testen van alle door te melden contacten. Als alle meldingen op de juiste manier binnenkomen bent u vanaf dat moment aangesloten bij uw nieuwe OMS-dienstverlener. Houdt u er rekening mee dat het proces van aanmelden tot activatie mogelijk meerdere maanden in beslag kan nemen.

  Meer informatie

  Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Veiligheidsregio Twente: doormelding@brandweertwente.nl

 • OMS Zuid-Limburg

  Keuze OMS leverancier

  Met ingang van 1 januari 2019 mogen meerdere OMS-leveranciers datatransmissie van brandmeldingen van wettelijk vereiste brandbeveiligingsinstallaties (o.a. brandmeld- en automatische blusinstallaties) naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgen. Dit om marktwerking te bevorderen en abonnees op het openbaar meldsysteem (OMS) een keuze te bieden.

  Leveranciers

  De GMK maakt al gebruik van de OMS-leveranciers Bosch en Siemens. Andere OMS-leveranciers die zich willen aanbieden als OMS-dienstverlener voor OMS-abonnees kunnen contact opnemen via servicedesk@gmkl.nl. Voordat een OMS-leverancier zijn dienstverlening binnen de regio Zuid-Limburg kan aanbieden, moet aangetoond zijn dat hij voldoet aan de vigerende prestatie-eisen. Met het ondertekenen van een conformiteitverklaring garandeert een OMS-leverancier de minimale prestatie-eisen voor hun OMS-dienstverlening. Veiligheidsregio Zuid-Limburg ziet periodiek toe op de prestaties van een OMS-leverancier.

  Wat betekent dit voor de OMS-abonnee?

  Bent u een nieuwe abonnee dan kiest u een OMS-leverancier die de datatransmissie tussen uw brandveiligheidsinstallatie(s) en de GMK mag verzorgen. De OMS-leverancier meldt u dan als OMS-abonnee aan bij de GMK. De leverancier draagt zorg voor de verdere afhandeling en totstandkoming van de gewenste verbinding met de meldkamer. Ook als bestaande OMS-abonnee heeft u de mogelijkheid een nieuwe leverancier te kiezen. Dit hoeft echter niet.

  Aanvullende informatie

  Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze transitie OMS. Relevante documenten zoals informatie voor OMS-leveranciers en de Conformiteitslijst bij het informatieblad kunt u opvragen via servicedesk@gmkl.nl.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box