Te veel loze brandmeldingen

Wat is het effect van loze brandmeldingen?


Het uitrukken naar ongewenste of onechte meldingen heeft grote impact op de capaciteit van de brandweer. Op het moment van een brandmelding rukt de brandweer uit met zwaailicht en sirene en neemt het risico in het verkeer toe. Daarbij komt dat de gealarmeerde ploeg brandweermensen en het bijbehorende materiaal ook niet meer ingezet kan worden voor noodzakelijke hulpverlening op andere locaties. Verder heeft een melding altijd financiƫle gevolgen en een flinke impact op de bedrijfsvoering. En niet minder belangrijk: de alertheid van gebruikers van het object neemt vanwege een nodeloze brandmelding af.

Infographic kleurensporen.png

Ik heb een vooraankondiging (dwangsom) ontvangen omdat mijn prestatie-eis van het aantal loze meldingen is overschreden?

U moet doen wat in de vooraankondiging staat vermeld. Wanneer u daarover vragen heeft, neem dan contact met de contactpersoon die op de vooraankondiging staat vermeld. Hij/zij zal uw vragen kunnen beantwoorden, of u doorverwijzen naar de juiste persoon/instantie.

Infographic Kleurensporen

Om nodeloze meldingen terug te brengen introduceren wij het Kleurensporen-beleid, om over een paar jaar in heel Nederland op het groene spoor te zitten...

Waarom een sanctie?

Uw brandmeldinstallatie moet vanuit de regelgeving voldoen aan de NEN 2535. In die norm staat bepaald hoeveel loze meldingen uw installatie mag veroorzaken. De berekening van het aantal nodeloze brandmeldingen is opgenomen in uw Programma van Eisen (PvE) of uitgangspuntendocument (UPD). Als het aantal loze meldingen daarboven komt, voldoet de installatie niet aan de regelgeving en moet u maatregelen nemen. Het bevoegd gezag (gemeente, brandweer, omgevingsdienst) kan een dwangsom opleggen bij elke loze melding die uw installatie na overschrijding van uw maximaal toelaatbaar aantal meldingen veroorzaakt.
Een dwangsom of bestuursdwang wordt opgelegd op basis van de Wet algemeen bestuursrecht. Het doel is om een ongewenste situatie op te heffen. Gebruiker en eigenaar zijn samen verantwoordelijk om de ongewenste situatie op te heffen. De dwangsom of bestuursdwang komt niet uit de lucht vallen. Hieraan is tenminste 1 fysiek of schriftelijk contactmoment vooraf gegaan.

Wanneer u maatregelen krijgt voorgeschreven, maar deze niet uitvoert binnen de termijn die daarvoor is gesteld, kan het bevoegd gezag de benodigde maatregelen/technische aanpassingen laten uitvoeren op uw kosten (bestuursdwang).

Top 3 Oorzaken loze meldingen

  1. Bakken en braden
  2. Stoomvorming
  3. Kluswerkzaamheden

Delen