Brabant-Noord

Het openbaar meldsysteem

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn circa 800 objecten aangesloten op het openbaar meldsysteem (OMS) van Brandweer Brabant-Noord. Deze aansluiting verbindt het brandmeldsysteem bij het object met de Meldkamer van de brandweer.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag voor de verplichte aansluiting is vrijwel altijd het Wabo bevoegd gezag. De brandweer is adviseur van het Wabo – bevoegd gezag.

Uit overwegingen van klantvriendelijkheid richting OMS abonnee en Wabo-bevoegd gezag worden de aan- en afsluitingen op OMS in behandeling genomen door Brandweer Brabant Noord. Hierover kunnen nadere afspraken gemaakt worden in bijvoorbeeld de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente gemaakt heeft met de afdeling risicobeheersing van de brandweer.

Verplicht aangesloten?

Met de invoering van bouwbesluit 2012 zijn de voorschriften voor logies, kinderdagopvang, grote bijeenkomstfuncties en hoogbouw versoepeld. De doormelding kan ook voorgeschreven zijn op basis van milieuvoorschriften of de bouwvergunning. Deze regelgeving is niet veranderd. Raadpleeg ons overzicht met alle denkbare wettelijke redenen en overige motivaties.

Aan- en afmelden bij OMS

Als aanbieder van OMS neemt Brandweer Brabant-Noord de aan- en afmeldingen in behandeling. Dit wordt verzorgd door de leverancier van het OMS, Siemens Nederland bv. Zie onze site voor de OMS abonnee. De afdeling risicobeheersing van de brandweer adviseert hierbij en houdt in de gaten dat degene die dat verplicht zijn ook aangesloten blijven. De gemeente wordt geïnformeerd over aan- en afmeldingen.

Als hierbij problemen ontstaan adviseert de brandweer aan de gemeente om handhavend op te treden. De brandweer heeft geen bevoegdheid om zelfstandig handhavend op te treden. De brandweer heeft alleen een adviserende rol zoals gebruikelijk bij de Wabo vergunning.

Aanpassen Programma van Eisen

De technische eisen aan een brandmeldinstallatie in een object zijn beschreven in het programma van eisen (PvE). In een PvE staat vermeld of er een aansluiting op OMS is of niet.

Als een object achteraf wordt afgesloten is het niet noodzakelijk om het PvE te herzien. Het volstaat om de documentatie van het afsluitproces te bewaren bij het PvE.

Dit is in lijn met het advies van de het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV heeft de regeling brandmeldinstallaties uitgegeven, zie onderstaand kader.

Vraag:

Wij hebben een BMI. Deze is conform het Programma van Eisen (PvE) aangesloten op de meldkamer van de brandweer. Nu hebben we een brief gehad van de brandweer dat wij onze aansluiting moeten overzetten naar een particuliere alarmcentrale. Dit wordt binnenkort uitgevoerd. Maar in het PvE staat dat we op de meldkamer van de brandweer aangesloten moeten zijn. Krijgen we nu afkeur bij inspectie?
Antwoord: De brief van de brandweer is een aanvulling van de brandweer op het PvE. U moet deze brief daarom goed bewaren. Met de aanvulling op het PvE is er straks bij inspectie geen probleem met het feit dat uw BMI niet meer doormeldt naar de brandweermeldkamer, maar naar een particuliere alarmcentrale.

Beoordeling van automatische meldingen

Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord heeft, op basis van Wet Veiligheidsregio’s artikel 35, besloten dat de meldkamer een beoordelingsprotocol gaat hanteren voor automatische meldingen. In het kort komt het er op neer dat betrouwbare meldingen (zoals bijvoorbeeld die van een blusinstallatie of een sleutel-handbrandmelder) beoordeeld worden als spoedeisend. Dat wil zeggen dat er onmiddellijk een brandweervoertuig wordt gealarmeerd. Niet-betrouwbare meldingen (zoals die van een rook- of handbrandmelder) worden beoordeeld als niet-spoedeisend. Dat wil zeggen dat de meldkamer meer tijd krijgt om de melding te beoordelen. De beoordeling mag echter nooit meer dan 5 minuten in beslag nemen.

In de praktijk blijkt dat er bij echte brand nauwelijks extra tijd verloren gaat met deze beoordelingsmethode. Tegelijkertijd wordt 85% van de automatische meldingen bijtijds afgevangen.

Vragen & meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling risicobeheersing. risicobeheersing@brwbn.nl

Onderliggende documenten

Besluit bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord

Werkinstructie Meldkamer Brandweer

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box