Interne organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een goed getrainde en geoefende BHV-organisatie kan snel en effectief handelen in geval van een bedrijfscalamiteit. Zorg ervoor dat het trainingsprogramma is afgestemd op de specifieke bedrijfsactiviteiten en bijbehorende risico’s. Denk bij een hotel/motel bijvoorbeeld aan de specifieke verantwoordelijkheid bij 24-uurs bewaking.

Ontruimingsplan

Het is belangrijk dat er door iedereen adequaat wordt gereageerd wanneer er brand uitbreekt. Bespreek wat er van iedereen verwacht wordt en leg dat ook vast. Verdeel taken en verantwoordelijkheden en spreek af wie er tijdens een calamiteit voor de veiligheid van bezoekers zorgt. Als u regelmatig samen oefent, wordt het voor iedereen vertrouwd.

De aanwezigen bepalen voor een groot deel de risico’s bij brand. Weten ze hoe te handelen tijdens een calamiteit? Hierbij is het van belang vooraf na te gaan hoe de aanwezigen bij brand snel in veiligheid gebracht kunnen worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de zelfredzaamheid van de aanwezigen, de aanwezigheid en geoefendheid van bedrijfshulpverleners (bhv-ers) en de beschikbare vluchtroutes. Wij adviseren NEN 8112 als leidraad te gebruiken bij het opstellen van een ontruimingsplan. Het doel van een ontruimingsplan is dat afspraken worden gemaakt zodat gebruikers weten wat te doen bij brand. Iedereen die betrokken is bij de hulpverlening bij een brandmelding moet op de hoogte zijn van het ontruimingsplan.

Roken

Roken levert brandgevaar op. Duidelijke afspraken maken hierover verkleint het risico. Biedt medewerkers bijvoorbeeld een vaste en veilige plek om te roken. Op die locatie kunt u maatregelen treffen om te voorkomen dat een smeulende sigaret of sigaar brand veroorzaakt. Denk hierbij aan onbrandbare (vlam dovende) asbakken en geen brandbare materialen in de directe omgeving. Ook het regelmatig op veilige wijze legen van de asbakken hoort onderdeel uit te maken van het beleid; een volle asbak is brandgevaarlijk.

Aandacht voor brandveiligheid

Veranderingen in het productieproces, nieuwe machines, installaties, interne verbouwingen of wijzigingen in het gebruik kunnen invloed hebben op de veiligheidssituatie. Bekijkt u in deze gevallen altijd of de wijzigingen niet leiden tot (nieuwe) onveilige situaties of de verplichting om uw melding/vergunning aan te (laten) passen.

Denk bijvoorbeeld ook aan een monteur die kabels door wanden boort. Is vooraf duidelijk dat deze door een brandwerende scheidingsconstructie heen gaan en dat er dus maatregelen genomen dienen te worden om te zorgen dat de doorvoeren zo snel mogelijk brandwerend worden afgedicht (inschakelen applicatuur).

Werkzaamheden externen

Bij veel werkzaamheden aan gebouwen heeft u een verhoogde kans op het ontstaan van brand. Denk bijvoorbeeld aan dakdekken, solderen, lassen, slijpen en afbranden van verf. Als u bedrijven inhuurt om dit soort klussen voor u uit te voeren, kunt het beste vooraf informeren wat zij doen om brand te voorkomen en de schade voor u te beperken. Wie is aansprakelijk voor eventuele brandschade? Hoe zijn ze verzekerd? Hebben ze blusmiddelen bij zich? Staat de luchtverversing uit wanneer er open vuur is bij de inlaat?

U kunt hiervoor de checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden gebruiken.

Blusmiddelen

Om een beginnende brand snel en adequaat te kunnen blussen is het belangrijk dat iedereen weet waar de blusmiddelen zijn. Ieder blusmiddel heeft zijn specifieke aandachtspunten, is slechts geschikt voor het blussen van bepaalde brandklassen en vergt een bepaalde manier van blussen. Het is zaak dat voldoende mensen op de hoogte zijn van het gebruik van de blusmiddelen, bijvoorbeeld doordat ze een BHV-cursus hebben gevolgd. Dit niet alleen om effectief te kunnen blussen, maar ook om risico’s tijdens het blussen te beperken.

In blustoestellen zit maar een beperkte hoeveelheid blusmiddel. Er is dus maar weinig tijd om een brand te blussen. Daarom is het belangrijk dat men weet hoe een blusmiddel werkt en hoe deze gebruikt moet worden. Omdat men van tevoren nooit weet waar een brand uitbreekt en wie er dan in de buurt is, moeten alle aanwezigen weten hoe ze de blusmiddelen moeten gebruiken.

Meer informatie over de brandslaghaspel vindt u hier.
Wilt u meer weten over bedrijfshulpverlening? Lees dan hier verder.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box