Ben ik wettelijk verplicht tot doormelden?

Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een intern alarm van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de brandweer (dat wil zeggen de brandweermeldkamer van de overheid). In Noord-Nederland is dit de meldkamer Noord-Nederland in Drachten. De wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden is van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen. Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 kunt u afleiden of uw gebouw een wettelijk verplichte doormelding moet hebben.

Wanneer u níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een brandalarm, kunt u alleen in de Veiligheidsregio Drenthe kiezen voor het vrijwillig doormelden van uw brandalarm naar de brandweermeldkamer. U moet dan aan dezelfde eisen voldoen die gelden voor een verplichte doormelding (zoals aangelegd volgens de NEN 2535 en jaarlijks een inspectiecertificaat overleggen).

Doormelden aan een particuliere alarmcentrale
Indien u géén wettelijke plicht tot automatisch rechtstreeks doormelden naar de brandweermeldkamer hebt, kunt een brandalarm ook laten doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC verifieert een ontvangen brandmelding alvorens de brandmelding zo nodig door te melden naar de meldkamer van de brandweer (Meldkamer Noord-Nederland in Drachten). Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC. De Meldkamer Noord-Nederland hanteert een beoordelingsprotocol voor het beoordelen van automatische meldingen die worden ontvangen via een PAC.

Delen