Tarief OMS

Bijdrage aan het Openbaar Meldsysteem per abonnee  

Tarief voor één doormeldeenheid met maximaal 7 criteria (3 brandweeringangen). Actuele en volledige gegevens in de aansluitvoorwaarden bij uw eigen account.

Opbouw bijdrage Openbaar Meldsysteem in 2017 (Tarieven worden elk jaar geïndexeerd).

Vaste jaarlijkse bijdrage: € 956,28
Bijdrage per melding:      €   40,68

Als u op OMS bent aangesloten, maar u doet geen meldingen via OMS,
dan blijft de bijdrage beperkt tot de vaste jaarlijkse bijdrage.
U kunt uw bijdrage beheersen door loze meldingen te voorkomen.

Extra functies:

Op de doormeldeenheid kunnen extra criteria worden aangebracht. De doormeldeenheid kan ook gebruikt worden voor het verzenden van pagerberichten naar de meldkamer met het ESPA protocol.
Voor deze extra functies geldt een aanvullende jaarlijkse bijdrage. 

Waarom een bijdrage?

Brandweer Brabant Noord heeft het in stand houden van het openbaar meldsysteem (OMS) uitbesteed aan de firma Siemens Nederland b.v. (na het doorlopen van een aanbesteding in 2012). Het is stand houden van OMS brengt kosten met zich mee voor de aanbieder van OMS en Brandweer Brabant Noord. Deze kosten worden niet uit publieke middelen gedekt, maar verdeeld over de gebruikers van OMS, zij zijn namelijk degene die profijt hebben van OMS.

Bijdragen naar gebruik

De bijdrage aan OMS is opgebouwd uit een vaste en een variabele component. Hierdoor gaan grote gebruikers meer bijdragen aan het in stand houden van OMS. De variabele component wordt berekend aan de hand van het gebruik van OMS. Elke melding die bij de meldkamer binnenkomt als een "melding van brand" wordt meegerekend. Als de melding gebaseerd is op een misverstand (of misbruik) telt deze ook mee. Aangekondigde testmeldingen tellen niet mee.

De meeste abonnees maken slechts enkele malen per jaar gebruik van OMS en voor deze groep gaat de jaarlijkse bijdrage per saldo naar beneden ten opzichte van 2012 en 2013.

Kosten zelf beheersen

Een analyse van de OMS-meldingen leert dat minder dan 10% te maken heeft met een dreigende situatie. Er kan dus flink bespaard worden op het gebruik van OMS door deze nodeloze meldingen te voorkomen. Bij uw brandmeldinstallatie hoort een logboek waarin alle meldingen moeten worden genoteerd. U kunt uw eigen situatie analyseren door dit logboek te raadplegen.   

Meer informatie in deze folder.

Uw branddetectiebedrijf kan u adviseren hoe u nodeloze OMS meldingen kunt terugdringen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de interne melding van uw brandmeldinstallatie eerst zelf te verifiëren voordat deze leidt tot een externe melding (via OMS) naar de meldkamer. Om deze verificatie mogelijk te maken kan er een "vertraging van doormelding" worden ingesteld in uw brandmeldinstallatie. De afdeling risicobeheersing kan u hierover verder adviseren; risicobeheersing@brwbn.nl.

Geen kosten voor brandweerzorg

Het optreden van de brandweer bij brand of een andere calamiteiten wordt ook wel brandweerzorg genoemd. Brandweerzorg wordt gefinancierd uit publieke middelen. De OMS abonnee betaalt dus niet voor de brandweerzorg bij een OMS-melding.

Kosten die volgen uit misbruik

Als de brandweer wordt gealarmeerd als gevolg van misbruik, storing, foutief ontwerp of foutief gebruik van een brandmeldinstallatie dan is er géén sprake van brandweerzorg. Als de brandweer onterecht uitrukt is er bovendien sprake van misbruik van openbare dienstverlening. Kosten die daar uit voortvloeien kunnen door de regionale brandweer in rekening gebracht worden. Bovendien kan de gemeente handhavend optreden als de kwaliteit van de brandmeldinstallatie onvoldoende is.

Dit staat los van de overeenkomst die u met de aanbieder heeft. Voordat er kosten voor misbruik in rekening worden gebracht zal de brandweer of de gemeente met u in gesprek gaan over het misbruik.

Wij gebruiken cookies