Brandweerorganisatie Fryslân staat als een huis

30 september 2021
Door regio: Fryslan

Brandweer Fryslân adviseert haar Algemeen Bestuur het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ opnieuw vast te stellen voor de komende vier jaar. Dit blijkt uit het evaluatierapport dat begin oktober wordt gepresenteerd aan de Bestuurscommissie Veiligheid.

Wat staat er in het dekkingsplan?

In een dekkingsplan staat waar kazernes en materieel het beste kunnen staan en hoeveel menskracht beschikbaar moet zijn in relatie tot de risico’s. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer ook snel ter plaatse kunnen zijn.

Evaluatie dekkingsplan

Eind 2017 is het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ vastgesteld door het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. Iedere vier jaar moet opnieuw een dekkingsplan vastgesteld worden. Dat is dus ook dit jaar het geval en daarom is er geëvalueerd. De evaluatie richt zich op operationele prestaties, paraatheid, aantal uitrukken per post over verschillende periodes, uitruktijd en overige statistieken en openstaande zaken. Hoe ging dat de afgelopen vier jaar? Waar wijkt de realiteit af van het dekkingsplan? En vooral; hoe komt dat?

“We komen tot de conclusie dat het Dekkingsplan 2.0 staat als een huis”, zegt Adjunct-Commandant Marinus van de Velde. “De brandweerorganisatie is in basis een goed parate en robuuste organisatie. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. We willen de komende vier jaar beter worden in het verzamelen van data en deze slimmer gebruiken. Op die manier willen we een nog betere analyse kunnen maken van onze paraatheid en prestaties.”

""

Taakdifferentiatie

Wanneer het bestuur het dekkingsplan 2.0 met nog eens vier jaar vaststelt, is er ook tijd om de discussie en uitkomst van het landelijk thema taakdifferentiatie te monitoren en zo nodig te verwerken in een nieuw dekkingsplan.

Puzzelstukjes

“De verscheidenheid van ons Friese landschap en de bebouwing is bijzonder.”, besluit Marinus van de Velde. “Maar het betekent ook dat de puzzelstukjes om de brandweerzorg in de hele provincie te borgen zorgvuldig gelegd moeten worden. Er is ons natuurlijk alles aan gelegen om ook in de toekomst te kunnen blijven werken aan een veilig Fryslân. Een Fryslân waar onze brandweerzorg met efficiënt gebruik van materieel en menskracht een bijdrage levert aan minder branden, minder slachtoffers en minder schade.”

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box