Toegankelijkheid

De brandweer in Nederland besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie op het platform Brandweer.nl, opdat iedereen onze informatie eenvoudig kan bekijken en ervan gebruik kan maken.

Om dit mogelijk te maken, past Brandweer.nl de zogeheten Webrichtlijnen toe.

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

De Webrichtlijnen versie 2 staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Het toegankelijkheidslabel van Brandweer.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Brandweer.nl

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen dat we maatregelen nemen voor een goede digitale toegankelijkheid, door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

Toegankelijkheid: bij elke toevoeging of wijziging, zowel op het gebied van techniek als inhoud, nemen wij, met onmiddellijke ingang (september 2020) bij elke stap in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website de digitale toegankelijkheid mee.
Onderzoek: onafhankelijke deskundigen zullen, nadat een aantal verbeteringen is doorgevoerd en aansluitend regelmatig, (onderdelen van) de website toetsen op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
Kennis medewerkers: middels (extra) training houden onze medewerkers hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website nu (met name) niet voldoet

  • Sommige video's zijn niet optimaal toegankelijk doordat wij deze zelf niet hebben ondertiteld. Via de optie tot ondertiteling binnen een videoplatform als YouTube, kan ondertiteling alsnog worden toegevoegd. De mogelijkheid bestaat dat in een aantal gevallen de ondertiteling niet volledig en exact weergeeft wat wordt verteld.
  • Sommige pdf's, zoals folders zijn niet optimaal toegankelijk. Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Brandweer.nl. Wij streven ernaar om alle pdf-bestanden (per 4e kwartaal 2020) volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
    Brandweer.nl heeft oude pdf's, documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
  • Een aantal afbeeldingen is decoratief gebruikt in de tekst. De omschrijvingen die zijn toegevoegd dient bij dit soort afbeeldingen te worden verwijderd.
  • Ten aanzien van techniek zullen onder meer wijzigingen worden doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van de tab-toets en een auto-invulmodule bij het gebruik van een formulier.

Toetsing Brandweer.nl

Op 3 juli 2020 heeft Stichting Accessibility de opdracht tot onderzoek naar toegankelijkheid van www.brandweer.nl afgerond. Het onderzoek laat zien in hoeverre onze website voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Op dit moment voldoen we nog niet geheel aan alle eisen. Met de adviezen in het rapport van Stichting Accessibility zijn we ondertussen druk bezig om Brandweer.nl nog beter toegankelijk te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid met betrekking tot Brandweer.nl? Neem dan contact op: toegankelijkheid@brandweer.nl.

Wat kan je van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 4 weken is jouw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld, of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Delen