Disclaimer

Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid
Hoewel de Raad van Brandweercommandanten de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om Brandweer.nl te beveiligen, aanvaardt de Raad van Brandweercommandanten geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Raad van Brandweercommandanten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright 2017 Raad van Brandweercommandanten
Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door de Raad van Brandweercommandanten.
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van brandweer.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Raad van Brandweercommandanten.

Privacy
Brandweer.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan brandweer.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. De Raad van Brandweercommandanten draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Verwijzing andere websites
Brandweer.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van brandweer.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van brandweer.nl. De Raad van Brandweercommandanten is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Raad van Brandweercommandanten geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig
De Raad van Brandweercommandanten mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Raad van Brandweercommandanten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Delen