Veelgestelde vragen

Brandveiligheid elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages

Vanuit het land komen tal van vragen binnen bij de brandweer over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s exact bekend zijn. Het IFV heeft met inbreng van specialisten van Brandweer Nederland de publicatie Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen uitgebracht. Hierin staan, op basis van literatuurstudie en praktijkkennis, bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve maatregelen die de brandveiligheid van parkeergarages verbeteren.

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Welke regelgeving geldt er momenteel voor parkeergarages?

Voor nieuw te bouwen parkeergarages met een gebruiksoppervlakte van maximaal 1.000 m2 gelden de rechtstreeks werkende prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. Voor bestaande parkeergarages geldt een grenswaarde van maximaal 3.000 m2. Bij overschrijding van deze grenswaarden moet, volgens artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012, een gelijkwaardige mate van brandveiligheid worden gerealiseerd als beoogd is met de voorschriften. Om een gelijkwaardige mate van brandveiligheid te realiseren zijn meestal aanvullende voorzieningen nodig; denk bijvoorbeeld aan een sprinklerinstallatie. De eisen in het Bouwbesluit zijn erop gericht de kans op slachtoffers bij een brand in een parkeergarage te beperken en de kans op branduitbreiding naar gebouwen op een ander perceel te beperken. Voor elektrische voertuigen en laadvoorzieningen in parkeergarages zijn geen specifieke brandveiligheidseisen opgenomen in Bouwbesluit 2012. Bovendien zijn de voorschriften van Bouwbesluit 2012 slechts minimumeisen. Om de andersoortige risico’s die het parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages met zich meebrengt te beperken, adviseren we voor dit moment om de mogelijke maatregelen in de genoemde publicatie te bezien op effectiviteit en haalbaarheid in een gesprek tussen brandweer en beheerder/eigenaar.

Zijn er risico's verbonden aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages?

Kijkend naar de kans op brand en het effect bij een brandend elektrisch voertuig, is duidelijk dat er extra risico's zijn wanneer elektrische voertuigen geparkeerd en opgeladen worden in een parkeergarage. Zo ontwikkelen branden met elektrische voertuigen zich anders qua brandverloop en brandduur. Door het ontstaan van toxische verbrandingsproducten kan er een situatie ontstaan die voor het vluchten en bestrijden van de brand ongunstig is. Ook de rest van het brandende voertuig (met name de kunststofonderdelen) zorgt, net als bij conventionele voertuigen met kunststofonderdelen, al voor ernstig toxische rook, waardoor het vluchten op zich al zeer kritiek is. Systemische gezondheidseffecten door blootstelling aan HF-houdende rook van li-ion battery packs lijken onwaarschijnlijk. Daarnaast is het blussen van branden met elektrische voertuigen lastiger. Verder zorgt het opladen van voertuigen in parkeergarages voor extra risico’s: dit is namelijk een extra activiteit ten opzichte van het enkel parkeren van een voertuig. Zie voor meer informatie het artikel Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffen in magazine Vexpansie.

Overigens, het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto's of laadpalen al lastig voor de brandweer.

Welke algemene praktische maatregelen kan ik als eigenaar/beheerder van parkeergarages nemen om de kans op en de effecten van een brand in (ondergrondse) parkeergarages te verkleinen?

Bouwkundig

 • Overleg met een constructeur over eventueel mogelijke extra bescherming van de bouwconstructie nabij parkeerplekken met laadvoorzieningen.
 • Overweeg om elektrisch aangedreven voertuigen op de laagste vloer verdiept te parkeren in een bouwkundige ‘kuip’ die bij brand vol met water kan worden gezet.
 • Plaats voor de laadpalen een aanrijbeveiliging, of breng deze aan op een plek waar aanrijden onmogelijk is.

Installatietechnisch

 • Zorg voor een voorziening waarmee bij calamiteiten in één handeling alle laadvoorzieningen stroomloos kunnen worden geschakeld door aanwezigen of brandweer.
 • Plaats de parkeerplaatsen voor elektrisch aangedreven voertuigen, laadpalen/-voorzieningen:
  • niet op plaatsen waar ventilatielucht wordt toegevoerd zoals een open gevel van de parkeergarage
  • indien mogelijk op een open bovenste parkeerdek van een parkeergarage
  • niet ter plaatse van een vluchtroute voor personen
 • Positioneer afvoerkanalen zodanig dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat verbrandingsproducten die uit de garage komen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Organisatorisch

 • Overweeg de mogelijkheid om in de parkeergarage geen elektrisch aangedreven voertuigen te laden en/of te parkeren.
 • Zorg voor snelle opvolging van een brandalarm.
 • Geef bewoners/gebruikers duidelijke instructies, zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en leg deze instructies vast in een ‘Instructie hoe te handelen bij brand’.
 • Maak goede afspraken over het veilig gebruik van de laadpalen.
 • Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij om te controleren of laadvoorzieningen mogen worden gerealiseerd op basis van de bestaande polis.

Maatregelen t.b.v. repressieve inzet

 • Positioneer parkeerplaatsen en laadpalen/-voorzieningen:
  • zo veel mogelijk dicht bij de in- en uitritten van de garage
  • zo veel mogelijk op het straatniveau
 • Zorg dat elektrische voertuigen op een bepaalde vooraf afgesproken plaats in de parkeergarage staan en maak dat kenbaar bij de toegang van de parkeergarage.
 • Zorg voor de herkenbaarheid van een parkeerplaats met laadpaal/-voorziening.
 • Richt de bluswatervoorziening / waterwinning in op de aanwezigheid van elektrisch aangedreven voertuigen.
 • Maak een plan hoe een elektrisch aangedreven voertuig na blussing vanuit de parkeergarage naar buiten kan worden verplaatst.

Verder is de installatie van sprinklers of watermistsystemen de meest passende maatregel om de ontwikkeling van de brand te beperken en om branduitbreiding tussen de voertuigen te voorkomen.

Ik wil een laadpaal plaatsen in mijn parkeergarage of in mijn tuin. Moet ik dit melden bij de gemeente en moet de gemeente de plaatsing goedkeuren?

Nee, u hoeft niet aan de gemeente te melden dat u een laadpaal op eigen terrein wilt plaatsen. Bij plaatsing van een laadpaal in uw parkeergarage adviseren wij de hierboven benoemde maatregelen.

Vragen over specifieke situaties, zoals:

 • Ik ben lid van een VvE (Vereniging van Eigenaren) en heb een vraag over elektrische voertuigen en laadpalen in onze (ondergrondse) parkeergarage.
 • Ik woon in een appartement boven een parkeergarage waarin laadpalen staan of binnenkort worden geplaatst. Wat zijn de (brandveiligheids)risico’s, ook in relatie met de bouwkundige staat van ons complex?
 • Ik heb vragen over een laadpaal in mijn persoonlijke omgeving (in mijn eigen garage, naast mijn woning of op het trottoir).
 • Kan de brandweer of het IFV mij/mijn organisatie helpen bij het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor het plaatsen van elektrische laadpalen in (ondergrondse) parkeergarages?

Voor dit soort vragen over een specifieke situatie in uw eigen omgeving of woonplaats verwijzen wij u graag naar de gemeente of veiligheidsregio waarin u woont. Ook voor voorlichting en een advies over een specifieke situatie kunt u daar terecht. Wij adviseren de hierboven genoemde maatregelen om elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te stallen en laden in (ondergrondse) parkeergarages.

NOOT: laatste wijziging 9 juli 2020

Bekijk ook:

Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen

Rapport Brandveiligheid Van Parkeergarages Met Elektrisch Aangedreven Voertuigen 1

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Energietransitie

Zonnepanelen, buurtbatterijen, elektrische auto's en windmolens. De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. Ook op de website van het IFV vind je een overzicht van al onze activiteiten rondom de energietransitie.

Delen