Kwaliteitsbureau

Je wilt de organisatie van je Veiligheidsregio onder de loep nemen. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe zien we de toekomst voor ons? Welke uitdagingen liggen er? Kunnen we dat zelf of hebben we daar hulp bij nodig? Hoe gaan andere regio’s om met deze vraagstukken? En hoe kom ik dat te weten? Bij dit soort vragen kan het kwaliteitsbureau een rol in spelen. 

Elke brandweer- en veiligheidsregio wil het beste uit zichzelf halen. We blijven ons ontwikkelen en verbeteren. Niet alleen op de werkvloer, maar ook organisatiebreed. Je kunt het kwaliteitsbureau vragen om je hierbij te helpen. 

Leren van elkaar

Het kwaliteitsbureau heeft een adviserende en regisserende rol. Zij hebben oog voor innovaties en ontwikkelingen die ons verder kunnen brengen. Tegelijk zien we dat veel kennis en expertise al aanwezig is in de regio’s. Het kwaliteitsbureau zorgt er voor dat slimme initiatieven en nieuw ontwikkelde instrumenten en methoden met elkaar worden gedeeld. Ook organiseren zij bijeenkomsten om kennis en expertise te delen.

Visitatie in de Veiligheidsregio

Regio’s zijn wettelijk verplicht één keer in de vijf jaar een visitatie uit te voeren. Het kwaliteitsbureau biedt hierbij ondersteuning. Bij een visitatie neemt een veiligheidsregio eerst zichzelf onder de loep. Vervolgens komt een ‘kritische vriend’ op bezoek. Deze collega’s uit het veld, helpen met hun blik van buiten de organisatie te verbeteren. Het draait bij visitaties om spiegelen en leren en niet om verantwoorden. De visitaties leveren observaties en aanbevelingen op. Het delen daarvan met andere regio’s draagt bij aan de verdere ontwikkeling en verbinding. Want leren doen we met elkaar en van elkaar.

Praatplaat-Kwaliteitsbureau-765x420.jpg

Zelfscan duiken

In 2013 ontwikkelde Haaglanden de zelfscan brandweerduiken als verbeteringsinstrument. Deze is omgevormd naar een landelijk document.

Thema’s visitatie

  1. Maatschappelijke opdracht van de veiligheidsregio
  2. Leiderschap (bestuurs- en managementkracht) en verandervermogen
  3. Organisatie in samenwerking (in- en externe samenwerking)

Het netwerk Kwaliteitszorg

Het netwerk Kwaliteitszorg is een platform voor iedereen die binnen de veiligheidsregio een taak heeft op het terrein van kwaliteitszorg.

De voorbereiding van de visitatie heeft ons al veel opgeleverd. De feitelijke visitatie heeft de ontwikkelpunten voor onze veiligheidsregio aangescherpt.

  • Deelnemer visitatie Deelnemer visitatie

Delen