Adviseur Risicobeheersing Specialist Industriële Veiligheid

Met als kerntaak het inventariseren, analyseren en beoordelen van complexe industriële veiligheidsrisico's en op basis daarvan onderbouwd adviseren aan bevoegd gezag.

Vacaturenummer                        :2018VRZHZ041
Organisatieonderdeel                  :Risicobeheersing
Reageer voor                                 :3 juli 2018

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en meer dan 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. Binnen de afdeling ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het inventariseren en analyseren van multidisciplinaire veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming.
Adviseurs Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan gemeenten met betrekking tot (brand)veiligheid. Taakgebieden hierin zijn externe veiligheid, industriële veiligheid, evenementenveiligheid, en brandveiligheidstaken volgend uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Je werkzaamheden

Je adviseert het bevoegd gezag over de toepassing van het Besluit risico’s zware ongevallen, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid transportroutes, de Regeling basisnet en de Wet milieubeheer.

Je inventariseert, analyseert en beoordeelt complexe industriële veiligheidsrisico’s en bijbehorende maatregelen. Je brengt gevraagd en ongevraagd veiligheidsadviezen uit op complexe vraagstukken aan de interne organisatie en aan het bevoegd gezag in het kader van risico’s en veiligheid in de industrie.

Voor het taakgebied Brzo beoordeel je veiligheidsrapportages en gerelateerde documenten. Daarnaast treedt je op als toezichthouder op de naleving van de Brzo wet- en regelgeving. Hierbij beoordeel je, in samenwerking met inspecteurs van het Bevoegd Gezag Omgevingsvergunning (de DCMR Milieudienst Rijnmond) en de Inspectie SZW, of de voorbereiding op zware ongevallen afdoende is bij de industriële inrichting, in combinatie met de eigen organisatie. De veiligheidsregio is wettelijk bevoegd gezag om bij bovenmatige risico’s de risicoveroorzaker aan te wijzen een eigen bedrijfsbrandweer operationeel te hebben en te houden. Je start procedures die leiden tot het aan- of afwijzen van bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen en houdt toezicht op de naleving van afgegeven aanwijsbeschikkingen.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en adviseert over (beleids)aspecten op het gebied van industriële veiligheid. Je bewaakt de kwaliteit en de planning van de eigen werkzaamheden en bent mede verantwoordelijk voor het up-to-date houden van werkinstructies en standaarden, werkplanning, het opstellen en bewaken van prestatie-indicatoren en termijnen.
Je geeft invulling aan accountmanagement op themaniveau. Je organiseert, coördineert en ondersteunt kennisoverdracht aan (interne) collega’s en externe partijen.

Je profiel

Je bent in het bezit van een HBO-diploma in een chemische/technische richting met zeer ruim aanvullende kennis en/of ervaring in het gebied van industriële veiligheid, of een WO-diploma met kennis van het vakgebied. Tevens ben je in het bezit van de diploma’s Specialist Industriële Veiligheid, Nieuwe Inspectiemethodiek, of bent bereid deze te behalen. Je hebt kennis van, en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder het Brzo, Wm, Bevi, Wabo, PGS, NFPA, etc.

Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen. Je bent actief in het bouwen en onderhouden van je netwerk op regionaal en lokaal niveau om ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing te volgen en de (door)ontwikkeling van de afdeling proactief te ondersteunen. Je hebt ervaring in projectmanagement waarin je je collega’s betrekt in de voorbereiding, uitvoering en invoering van het beoogde resultaat.

Je herkent jezelf in de volgende competenties : analyseren,  communiceren, innoveren & creativiteit, leren & reflecteren, oordelen,  samenwerken, resultaatgericht, politiek- bestuurlijke gevoeligheid.

Ons aanbod

Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. We bieden je  een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 4859,-- bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl onder vermelding van het vacaturenummer. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 2 juli 2018. Voor nadere informatie over de functie en de procedure kun je terecht bij Annemiek Bakker, afdeling Risicobeheersing, telefoon 088 – 636 5538.

De eerste gesprekken zijn gepland op 10 en 11 juli 2018. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen