Sa­men­wer­kings­oe­fe­ning USAR.nl en STH in Dord­recht

  • Dordrecht
  • 10 september 2020

Vo­ri­ge week oe­fen­den het lan­de­lij­ke STH-team (Spe­ci­a­lis­me Tech­ni­sche Hulp­ver­le­ning) van Brand­weer Ne­der­land sa­men met USAR.NL (Ur­ban Search And Res­cue Team Ne­der­land) in het ou­de Re­fa­ja-zie­ken­huis in Dord­recht.

De oe­fe­ning be­trof een sce­na­rio van een ex­plo­sie in het pand, door een gas­lek. De ploe­gen moesten de (fic­tie­ve) slacht­of­fers lo­ka­li­se­ren en USAR.NL zet­te daar­bij speur­hon­den en bouw­kun­di­gen in. Daar­bij is er on­der an­de­re ge­oe­fend met het sta­bi­li­se­ren van het pand en het no­di­ge graaf­werk. Zo­wel de ge­reed­schap­pen van STH als die USAR.NL wer­den daar­voor in­ge­zet. Een keer per jaar oe­fe­nen STH en USAR.NL sa­men. De­ze sa­men­wer­king is be­lang­rijk om­dat bij een echt in­ci­dent bei­de par­tij­en el­kaar ook ze­ker te­gen zul­len ko­men. Daar­om is het be­lang­rijk dat ze goed op el­kaar zijn in­ge­werkt.

Wan­neer STH on­der­steu­ning no­dig heeft van­we­ge de com­plexi­teit of de groot­te van een in­ci­dent, dan kun­nen ze de hulp in roe­pen van USAR.NL of on­ze Duit­se col­le­ga’s van de Bun­de­san­stalt Tech­nis­ches Hil­fs­werk (THW). USAR.NL is ge­spe­ci­a­li­seerd in het zoe­ken, vin­den en red­den van on­der con­struc­ties be­dol­ven per­so­nen en die­ren. Zij ope­re­ren we­reld­wijd. Denk bij­voor­beeld aan de re­cen­te in­zet van USAR.NL in Bei­roet. STH doet het­zelf­de werk al­leen dan in Ne­der­land. Bij een in­ci­dent in Ne­der­land kun­nen STH en USAR.nl el­kaar bij­voor­beeld ver­ster­ken door mid­del van de ver­schil­len­de ge­reed­schap­pen en tech­nie­ken, of de in­zet van speur­hon­den van­uit USAR.nl.

Delen