Leergang Manschap

De leergang Manschap is de basisopleiding voor de brandweerman of -vrouw. In deze leergang worden manschappen in spe voorbereid op hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

De opleiding Manschap bestaat uit vier incidenttypen, namelijk Brandbestrijding, Technische hulpverlening, Bestrijding waterongevallen en Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. De opleiding begint met een algemeen deel, de aanvliegroute.

Aanvliegroute

In de aanvliegroute maak je kennis met de brandweerorganisatie en de voorwaarden om als manschap veilig op te kunnen treden.

 • Brandbestrijding
  Het incidenttype Brandbestrijding bestaat uit zeven blokken. Je leert om op een veilige en effectieve manier branden te bestrijden en hulp te verlenen. Je begint met kleinschalige en relatief eenvoudige incidenten. Verderop in de opleiding worden de situaties steeds complexer. Het levensreddend handelen krijgt daarbij ook veel aandacht.

 • Technische hulpverlening
  Het incidenttype Technische hulpverlening bestaat uit acht blokken. Bij dit incidenttype staat het hulpverlenen bij een ongeval centraal. Je leert omgaan met redgereedschappen en ze in verschillende situaties toe te passen. Je leert verschillende bevrijdingstechnieken in situaties die steeds complexer worden. Naast een verkeersongeval leer je ook andere technische hulpverlening bieden, zoals liftbevrijdingen en redden van dieren. Na het doorlopen van alle leertaken in dit incidenttype ben je klaar voor het assisteren bij technische hulpverleningssituaties.

 • Bestrijding waterongevallen
  Het incidenttype Waterongevallen bestaat slechts uit één blok. In dit incidenttype leer je wat je taak is bij het bestrijden van waterongevallen. Je leert wat de beschikbare hulpmiddelen zijn en wat je moet doen om een incident op of bij het water zo goed mogelijk op te lossen. Dit incidenttype is direct na THV geplaatst. De theorietoetsing is gecombineerd met de tweede theorietoets THV.

 • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
  Het incidenttype IBGS bestaat uit zes blokken. Je wordt voorbereid op een inzet met gevaarlijke stoffen. Ook hier werk je vanuit een eenvoudig incident naar een complexere situatie. Je leert gebruikmaken van de beschikbare hulpmiddelen en reddingstechnieken.

 • Combinatie van incidenttypen
  In de praktijk komt het regelmatig voor dat je uitrukt naar een ongeval dat een combinatie van incidenttypen is. Zo kan bij een THV-incident ook sprake zijn van een gevaarlijke stof die vrijkomt. Andere voorbeelden zijn een gasexplosie in een flat of een brandstoflek bij een verkeersongeval. Ook bij een incident met brand kunnen gevaarlijke stoffen betrokken zijn of kan technische hulpverlening nodig zijn. Tijdens de opleiding kom je meerdere voorbeelden van een gecombineerd incident tegen waaronder het examen THV/IBGS.

Brandweerman in actie met redgereedschap

Studiemateriaal

Leertaken zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • E-modules
 • ELO-opdrachten
 • Praktijkopdrachten
 • Leerwerkplekopdrachten.

De Elektronische Leeromgeving (ELO) is hierbij ondersteund. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • E-modules en ELO opdrachten
  In de ELO vind je de e-modules. Dit zijn korte online lessen die worden ondersteund door animaties en video. Ook zijn er vragen opgenomen zodat je de inhoud actief kunt verwerken. Elke e-module start met een beschrijving van de leerdoelen en eindigt met een samenvatting. Naast de e-modules zijn er ELO-opdrachten. Dit zijn korte opdrachten waarbij je zelfstandig aan de slag gaat met de inhoud van de e-modules. De opdrachten zijn bedoeld om de theoretische kennis eigen te maken. Vaak is de ELO-opdracht een voorbereiding op de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst, maar ook schriftelijk in de ELO, kun je feedback van de docent/instructeur krijgen op de gemaakte opdracht(en).

 • Praktijkbijeenkomsten
  De bijeenkomsten op het opleidingsinstituut worden begeleid door een docent of instructeur. In de bijeenkomst is ruimte voor het stellen van vragen, het bestuderen van cases en het delen van (werk)ervaringen. Maar vooral voor het uitvoeren van praktijkoefeningen. Door het oefenen van praktische vaardigheden tijdens de praktijkbijeenkomsten koppel je de theorie aan de praktijk.

 • Leerwerkplekopdrachten
  De leerwerkplekopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ze zijn bedoeld om de situatie in je eigen korps en verzorgingsgebied beter te leren kennen en een aantal praktische vaardigheden extra te oefenen. Leren is herhalen. Het is erg belangrijk dat je de oefeningen herhaalt op de manier zoals aangeleerd op het opleidingsinstituut. De leerwerkplekbegeleider geeft in de ELO aan of je de opdracht hebt uitgevoerd en wat daarbij opvallende zaken en aandachtspunten zijn. De uitvoering van de leerwerkplekopdrachten wordt verzameld in het beoordelingsportfolio. Afronding ervan is een voorwaarde voor het deelnemen aan praktijktoetsen.

Onderdeel

toelichting

Leerwerkplekopdracht

Een opdracht die online gelezen en ingeleverd wordt, maar op de leerwerkplek uitgevoerd onder begeleiding van de leerwerkplekbegeleider.

Theorietoets

Een online gesloten-vragentoets die wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut, waarbij de deelnemer getoetst wordt op kennis en inzicht.

Toelatingsgesprek

Een gesprek tussen deelnemer en begeleidend docent/trajectbegeleider waarin wordt getoetst of de deelnemer voldoet aan de eisen om mee te mogen doen aan de praktijktoets en tevens feedback gegeven kan worden.

Twee brandweermannen rollen brandweerslang uit op straat
Examinering

Tijdens de opleiding zijn toelatingsgesprekken, theorietoetsen en praktijktoetsen onderdelen van de proeve van bekwaamheid. Deze onderdelen komen in het beoordelingsportfolio. Ook zijn er twee examens, Brandbestrijding en THV/IBGS. Alle onderdelen in het beoordelingsportfolio moeten voldoende zijn afgerond voordat je aan het examen kunt deelnemen. Een beoordelaar van het opleidingsinstituut (niet de begeleidende docent/instructeur!) beoordeelt bij de uitvoering van de praktijktoetsen of je voldoende bekwaam bent.

Het examen Manschap bestaat uit twee delen, examen Brandbestrijding en het examen Technische hulpverlening gecombineerd met Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

 Specificaties

Toelatingseisen

Leeftijd: 18 jaar Werk- en denkniveau: vmbo

Studiebelasting

200 uur bij opleidingsinstituut
72 uur zelfstudie
51 uur werkplekleren
13 uur toetsbelasting
336 uur totaal

Aantal deelnemers

12

Kwalificatie

Rijksdiploma Manschap

Delen