Leergang Brandweerchauffeur

De leergang Chauffeur bestaat uit een basisblok gericht op het rijden met een brandweervoertuig in het algemeen, en een blok dat is gericht op het rijden met prio.

Start van de leergang

De leergang Chauffeur begint met een mail, hierin krijg je uitleg over het gebruik van de Elektronische leeromgeving (ELO) waarin je alle benodigde informatie kan vinden om van start te gaan. Na ontvangst kan je onder andere beginnen met het maken van de CBR-toets om je basiskennis van verkeersregels te testen, het bekijken van de introductievideo en het doorlopen van de E-modules Brandweerchauffeur om jezelf klaar te stomen voor het theorie-examen.

Blok Rijden met een brandweervoertuig

In dit blok oriënteer je je op de functie van chauffeur bij de brandweer en op verkeerssituaties waarmee je te maken kunt krijgen. Je leert veilig en beheerst te rijden, onder diverse omstandigheden, in het type brandweervoertuig waarin je examen gaat afleggen. Dat gebeurt in eerste instantie op een oefencentrum. Je verdiept je onder meer in de wet- en regelgeving rond het rijden met prio 1 en 2 en de toepassing hiervan. Dit blok is de basis voor het praktische deel dat volgt.

In het blok ga je eerst zelfstandig aan de slag met het thuis doorlopen van de e-modules en het bestuderen van literatuur voor de theorietoets. Daarna krijg je een training op een oefencentrum. Dat is vooral gericht op voertuigbeheersing: veilig en beheerst leren rijden met het voertuig. Er is ook vrije ruimte gereserveerd in dit blok, bijvoorbeeld voor extra theoriebegeleiding. Je ontvangt informatie van het opleidingsinstituut over het exacte programma. Verder maak je de eerste leerwerkplekopdracht in dit blok.

Als afronding van het blok doe je de theorietoets. Die bestaat uit vragen die betrekking kunnen hebben op alle theorie van de e-modules en literatuur.

Brandweerman achter het stuur

Blok Rijden met prio

Dit blok is gericht op het rijden op de openbare weg met prio 2 en prio 1 naar de plaats van een incident. Daar aangekomen stel je het voertuig op. Hierbij is het van belang dat je weet welke rol je hebt als bestuurder en wanneer het nodig kan zijn om gebruik te maken van de vrijstelling van art. 19 RVV (prio 2). Je gaat rijden op zowel provinciale wegen als auto(snel)wegen in en nabij één of verschillende middelgrote plaatsen. Je zult gaandeweg de ritten te maken krijgen met uiteenlopende situaties, wat betreft verkeersdrukte en de complexiteit van verkeerssituaties. Je start met het rijden met prio 2 maar vroeg of laat zal je ook gaan rijden met prio 1. Daarbij zal je in vergelijkbare situaties terechtkomen als bij prio 2 maar nu maak je gebruik van vrijstellingen op basis van de Brancherichtlijn O&G brandweer en je rijdt met zwaailicht en sirene. Na afloop controleer je het voertuig en maakt het inzetgereed.

De ritten voer je meestal uit samen met een collega-deelnemer. De lessen nemen toe in moeilijkheidsgraad, dus van eenvoudige naar steeds complexere verkeerssituaties. Het blok omvat in principe zes praktijklessen. Sommige deelnemers zullen meer; anderen iets minder lessen nodig hebben. Daarnaast is er vrije ruimte. Die kan het opleidingsinstituut eventueel inroosteren voor kennis van het eigen verzorgingsgebied of een extra praktijkrit. De lengte en doorlooptijd van de opleiding is dus flexibel en hangt af van het rooster van het opleidingsinstituut en de vorderingen van jou als deelnemer. Je evalueert samen met de instructeur en je collega-deelnemer na afloop van elke praktijkrit. Eventueel gebruiken jullie daarbij beelden van de dashcam, waarmee de rit is opgenomen. Je bespreekt de leerdoelen voor de volgende keer en legt dat alles vast in het zogeheten ontwikkeldossier. Bij dit blok Rijden met prio horen ook drie leerwerkplekopdrachten.

Je moet de theorietoets met een voldoende hebben afgerond voordat je kan starten met praktijkritten op de openbare weg van het blok Rijden met prio. Je moet de regels (gebruik maken van vrijstellingen en dergelijke) namelijk goed kennen alvorens je deze in de praktijk toepast.

Als je de theorietoets hebt gehaald, het ontwikkeldossier is afgerond en je leerwerkplekopdrachten zijn afgetekend mag je deelnemen aan het examen.

Close-up van brandweerchauffeur met handen aan het stuur

Studiemateriaal

Een blok bestaat uit verschillende leeractiviteiten, waar verschillende leermiddelen bij horen:

 • e-modules, met aanvullende documenten
 • leerwerkplekopdrachten
 • ontwikkeldossier, voor het vastleggen van de vorderingen in de praktijkritten.

Ze zijn te vinden in de elektronische leeromgeving (ELO). Daarin vind je alles wat je nodig hebt voor deze leergang. In het activiteitenplan vind je de volledige opbouw van alle leeractiviteiten. Je vindt er ook de e-modules, aanvullende literatuur, het ontwikkeldossier en de leerwerkplekopdrachten. Ook vind je er de introductievideo brandweerchauffeur, die een goed beeld geeft van de opzet en inhoud van de opleiding.

E-modules

E-modules zijn relatief korte online lessen die worden ondersteund door animaties en video. Ook zijn er vragen in opgenomen zodat je de inhoud actief kunt verwerken. Elke e-module start met een beschrijving van de leerdoelen en eindigt met een samenvatting. Voor de leergang chauffeur heeft het IFV vijf e-modules ontwikkeld:

 • Chauffeur bij de brandweer
 • Voertuigbediening en –beheersing
 • Rijden met prio 2
 • Opstellen en veilig werken
 • Rijden met prio 1

Na de e-module Rijden met prio 2 doorloop je nog de module Incidentmanagement, die is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Bij de e-modules horen ook enkele documenten met wet- en regelgeving, te weten:

 • Het Richtinggevend kader bijzondere verkeersbevoegdheden, 2016, IFV)
 • De Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer, 2017, IFV)
 • De Vrijstellingsbrief voor brandweer en ambulancediensten bij prio 2 (2016, Ministerie van Infrastructuur en milieu)
 • Het Overzicht van bevoegdheden bij gebruik van prio 1 en 2 vrijstellingen, 2017, IFV).

De informatie in de e-modules en de documenten pas je toe tijdens de praktijkritten. Je bestudeert ze als voorbereiding op de theorietoets. De theorietoets moet je met een voldoende hebben afgerond voordat je begint met het blok Rijden met prio. De instructeur kan er dan van uit gaan dat je op het moment dat je de openbare weg op gaat over voldoende verkeerskennis beschikt. Alle e-modules en overige documenten zijn te vinden in de ELO.

Brandweerman stapt in tankautospuit

Ontwikkeldossier

Het ontwikkeldossier is een digitaal bestand in de ELO.

Het bestaat uit:

 • een voortgangsoverzicht, waarin alle vaardigheden staan die je moet beheersen voordat je mag deelnemen aan het praktijkexamen.
 • een logboek waarin jij en de instructeur samen je ontwikkeling bijhouden.
 • in het ontwikkeldossier houden de instructeur en jijzelf samen je vorderingen bij van de praktijkritten op het oefencentrum en op de openbare weg en wat je leerpunten nog zijn. De instructeur verwerkt dit in het voortgangsoverzicht en in het logboek. Jijzelf leest dit thuis goed door en noteert daarna in het logboek wat je ontwikkelpunten en leerdoelen voor de komende les zijn. De instructeur zal van je verwachten dat je hier een actieve inbreng in hebt: wat gaat al goed, waarmee wil je nog oefenen, wat kun je verder nog doen om je vaardigheden te vergroten en je verkeersgedrag te verbeteren?
 • De instructeur kan de rit (of een deel ervan) opnemen met een dashcam. De beelden van de dashcam kunnen helpen bij de reflectie. Hierbij zal jij uitgedaagd worden om de praktijk te koppelen aan de theorie.
 • Je leerwerkplekbegeleider en trajectbegeleider kunnen het ontwikkeldossier ook inzien in de ELO.

Leerwerkplekopdrachten

De leerwerkplekopdrachten zijn bedoeld om de situatie in je eigen korps en verzorgingsgebied beter te leren kennen. De leerwerkplekbegeleider tekent de opdrachten af in de ELO als je ze hebt voltooid. Je moet ze hebben uitgevoerd voordat je kunt deelnemen aan het praktijkexamen.

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid voor chauffeur bestaat uit

 • het beoordelingsportfolio (theorietoets)
 • het praktijkexamen (de arbeidsproef Rijden met prio).

Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen moet het beoordelingsportfolio voldoende zijn.

Specificaties

Toelatingseisen

Kwalificatie: Manschap (uitrukeenheden)
Werk- en denkniveau: vmbo

Rijbewijs: beschikken over een geldig rijbewijs, afhankelijk van de categorie die vermeld staat op de verklaring bij het diploma: licht (rijbewijs categorie B vereist) of zwaar (rijbewijs categorie C vereist)

Studiebelasting

31 uur op opleidingsinstituut
8 uur werkplekleren
10 uur zelfstudie                                 1 uur examen-belasting theorie en praktijk
20 uur totaal exclusief examen

Doorlooptijd

8 weken

Aantal deelnemers

12 deelnemers

Kwalificatie

Rijksdiploma Brandweerchauffeur

Delen