Specialist Risico en Veiligheid II

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is één van de 25 veiligheidsregio’s in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 Gemeenten, Politie, Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlenings- organisatie (GHOR). Wij zijn 24/7 onmiddellijk inzetbaar om de burgers en bedrijven in Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheid) risico’s, rampen en crises.

De organisatie omvat het gebied van de 18 gemeenten in Zuid- Limburg met in totaal ruim 600.000 inwoners. Er werken ongeveer 850 mensen, waaronder 550 vrijwilligers.

Voor de komende jaren staan flexibele oplossingen en het verhogen van onze kwaliteit binnen een kleiner budget centraal. Uitdagingen die we alleen aan kunnen met gemotiveerde mensen die in een veilige omgeving het beste uit zichzelf willen en kunnen halen. Dit alles kunnen we bereiken wanneer we ons echt één organisatie voelen. Een organisatie waar naar elkaar geluisterd wordt. Waar eenieder zich veilig voelt om te zeggen wat hij wil en zich vrij voelt bij te dragen wat hij in zich heeft, op basis van competenties en leefregels in plaats van functies.

We zijn binnen het team Risicomanagement op zoek naar een:

Specialist Risico en Veiligheid II 1 fte (m/v)

Het team Risicomanagement omvat de taakvelden Fire Safety Engineering, Industriële Veiligheid en Pro-Actie. Deze taakvelden zijn samengebracht in één team vanwege de overlap en aansluiting van de domeinen en de mogelijkheden die dat oplevert om elkaar te versterken. 

Deze vacature richt zich op het taakveld Pro-Actie:

Pro-actie behelst alle activiteiten ten behoeve van een vroegtijdige, structurele aandacht voor (integrale) veiligheid. Het doel daarbij is maatregelen nemen om structurele oorzaken van onveiligheid en incidenten weg te nemen ter voorkoming van het ontstaan ervan. Dat betekent dat met name op het terrein van ruimtelijke ordening en infrastructuur vroegtijdig rekening wordt gehouden met mogelijke risico's. Ook het adviseren om simpelweg risico's niet te accepteren behoort ertoe.

Taken als specialist risico en veiligheid:

Adviseert over risico’s, risicopreventie en –bestrijding bij planologishce ontwikkelingen en bestemmingsplannen;

Ontwikkelen van beleid op het gebied van Risicobeheersing w.o. de omgevingswet;

Inventariseren, analyseren en beoordelen van bestaande en tijdelijke risico’s in het verzorgingsgebied;

Adviseren over de beheersing van bestaande, nieuwe en tijdelijke risico's van objecten en situaties, waarbij afstemming plaatsvindt met andere afdelingen of diensten (gemeentelijk, regionaal, provinciaal, landelijk) die betrokken zijn bij totstandkoming van het advies (met verschillende belangen);

Beoordelen van de effectiviteit van beheersmaatregelen die door bedrijven of andere organisaties genomen dienen te worden;

Initiëren en onderhouden van netwerken, afstemmen met relevante partijen, stimuleren van veiligheidsbewustzijn.

Bijzonderheden:

Uitganspunt binnen onze organisatie is dat medewerkers, zoveel als mogelijk, breed inzetbaar zijn. Bij voorkeur wordt een beroepsfunctie in de koude organisatie gecombineerd met een "warme" (piket) functie. Tijdens een piketdienst kan men opgeroepen worden voor onverwachte werkzaamheden die kunnen ontstaan door brand, storm, ongelukken of andere calamiteiten.

Voor een piketfunctie geldt een bepaalde opkomsttijd (afhankelijk van de functiegroep). Vanuit jouw woonplaats, die binnen het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio Zuid-Limburg ligt, kun je aan deze verplichting voldoen. Uit hoofde van deze repressieve functie dien je je buiten de regulier geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst. Medewerkers hebben in eenzelfde functiegroep een week lang piketdienst. Voor een piketfunctie dien je de daarvoor benodigde opleiding(en) te volgen.

Wat vragen wij:

Je hebt een achtergrond op het gebied van ruimtelijke inrichting en/of integrale veiligheid en/of chemie en een goed gevoel voor organisatorische, politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau (240 ECTS) of WO-niveau afgerond. 

Een pré is aanvullende kennis en/of ervaring in het gebied van ruimtelijke veiligheid. Je hebt een pré als je in het bezit bent van het diploma Specialist Risico en Veiligheid ( bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid). Je bent in elk geval bereid deze opleiding te volgen. De bereidheid tot het uitvoeren van een piketfunctie geldt als meer dan een pré. 

Je krijgt te maken met verschillende soorten organisaties (bedrijven, andere overheden en adviesbureaus) en moet dus ook goed kunnen omgaan met verschillende organisatiestructuren en -culturen. In complexe vraagstukken overzie je de verschillende belangen, maar verlies je het veiligheidsbelang niet uit het oog. Daartoe zijn analytisch vermogen, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en resultaat gericht werken, competenties die jij in voldoende mate beheerst. 

Wat bieden wij:

Een boeiende, innovatieve, uitdagende en dynamische werkomgeving. De functie van specialist Risico en Veiligheid II is een structurele functie. Invulling van de functie betreft in eerste instantie op basis van tijdelijkheid voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid hoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. 

Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding. De salariëring is vastgesteld op salarisschaal 10 van de CAR/UWO, max € 4.225,- bruto per maand en aanloopschaal 9 van de CAR/UWO, max € 3.805,- bruto per maand gebaseerd op een fulltime aanstelling (norm 1 januari 2018). 

Daarnaast is sprake van interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar persoonlijk budget, genaamd het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit persoonlijk budget geeft je meer flexibiliteit en maatwerkmogelijkheden. 

Standplaats van het team Risicomanagement is Maastricht. 

Selectieprocedure:

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 15 juni a.s. richten aan:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg, t.a.v. dhr. R. van den Bergh, teamleider Risicomanagement, per e-mail: p&o@brwzl.nl, onder vermelding van vacature Specialist Risico en Veiligheid II.

Selectie zal plaatsvinden via briefselectie, gesprekken en eventueel een assessment. Selectiegesprekken zijn gepland op 29 juni a.s.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid geniet een eventuele interne kandidaat de voorkeur.

Contact:

Met vragen over de procedure kun je contact opnemen met: adviseur P&O Aniek Pijls via a.pijls@brwzl.nl / 06 – 38150089.

Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Teamleider Risicomanagement, Rob van den Bergh, tel.nr. 06-50281082.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Maastricht-Noord
Willem Alexanderweg 101
6222 NB Maastricht
088-4507450
Wij gebruiken cookies