Manager Crisis- en Risicobeheersing

Veiligheidsregio Zeeland is een Veiligheidsregio met een zeer divers risicoprofiel. In een rurale omgeving kent Zeeland bijzondere risico’s zoals chemische industrie (20 Brzo-bedrijven), de langste tunnel van Nederland, een kerncentrale en vele toeristen. Daarbij is Zeeland door water omgeven en door water doorsneden met alle daarbij behorende risico’s en organisatorische consequenties. De vrijwilligers van de brandweer zorgen voor de paraatheid samen met onze collega’s in dagdienst. Dat alles vraagt van ons voortdurend inventiviteit en creativiteit om de uitvoering van onze taken goed en betaalbaar te organiseren. We werken nauw samen met onze 13 gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, de brandweer in Vlaanderen en water- en haven- gelieerde partijen. Voor de komende jaren hebben we grote uitdagingen om de Brandweerzorg te verbeteren en om Crisis- en Risicobeheersing naar een volgend stadium van volwassenheid te brengen.

Recent hebben we een bijzondere periode doorleefd, waarbij de Veiligheidsregio veel in de belangstelling heeft gestaan. Nu komen we in rustiger vaarwater, waarbij voldoende uitdaging is om ingezette veranderingen te verankeren, de samenwerking te verbeteren en alert te zijn op oude, niet functionele patronen. Met het vertrek van de interim-directeur en de komst van de nieuwe directeur/commandant Brandweer kunnen de andere openstaande functies in het managementteam opengesteld worden. Wij zijn daarom op zoek naar inspirerende en bevlogen collega’s voor de functie van manager Brandweerzorg en manager Crisis-en Risicobeheersing. De vacatures worden gelijktijdig in- en extern opengesteld en bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Het streven is dat de kwaliteiten in het managementteam zoveel mogelijk complementair zijn.

Voor de Veiligheidsregio Zeeland zoeken wij een:
Manager Crisis- en Risicobeheersing
voor 36 uren per week, standplaats Middelburg

Het managementteam zal per 1 november 2018 bestaan uit de directeur/commandant Brandweer, de manager Crisis- en Risicobeheersing, de manager Brandweerzorg, de directeur Meldkamer en de concerncontroller als adviseur. De directeur is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en tevens secretaris van het bestuur. De managers zijn verantwoordelijk voor de toegewezen deelgebieden en tevens voor de integraliteit van de dienstverlening van de organisatie aan en met de gemeenten en de andere partners. Samen is het credo.

Het managementteam heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering. Vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid is de manager Crisis- en Risicobeheersing het eerste aanspreekpunt voor het team Informatisering en Automatisering, de manager Brandweerzorg het eerste aanspreekpunt voor het team Facilitair en de directeur voor de teams Directiestaf, Financiën en HRM.

Alle leden van het managementteam hebben zitting in de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie heeft de verantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing en de multidisciplinaire taken van de Veiligheidsregio. Vanuit zijn/haar functie is de manager Crisis- en Risicobeheersing secretaris van de veiligheidsdirectie.

De functie

De manager Crisis- en Risicobeheersing maakt deel uit van het managementteam en de veiligheidsdirectie. Naast de integrale medeverantwoordelijkheid voor het in samenhang functioneren van de organisatie heeft hij/zij de specifieke verantwoordelijkheid voor de aansturing van en de samenwerking tussen de deelgebieden Crisisbeheersing, Risicobeheersing en I&A.

Voor het realiseren van de doelen heeft de manager Crisis- en Risicobeheersing de beschikking over drie teams, namelijk team Wonen, Werken en Recreëren (WWR), team Industrie, Transport en Ruimte (ITR) en het team Crisisbeheersing. Een belangrijke opgave is om te zorgen dat informatie gestuurd werken organisatie breed ingevoerd wordt. Daarnaast heeft de Manager Crisis-en Risicobeheersing een belangrijke rol om het netwerk met de veiligheidspartners te onderhouden en te versterken.

De manager Crisis- en Risicobeheersing heeft vijf belangrijke rollen, die hieronder kort worden toegelicht.

● Adviseur
De manager Crisis- en Risicobeheersing adviseert op strategisch niveau zowel de directeur/commandant Brandweer over risicobeheersing gerelateerde vraagstukken als de Veiligheidsdirectie over crisisbeheersing gerelateerde vraagstukken. Hij/zij faciliteert eveneens de bestuurlijke besluitvorming. Tevens draagt de manager Crisis- en Risicobeheersing bij aan de visie- en strategievorming binnen de Veiligheidsregio en de daarmee samenhangende ontwikkelvraagstukken. Daarvoor weet de manager Crisis- en Risicobeheersing te handelen in het politiek-bestuurlijke speelveld met de daarin optredende spanningsvelden.

● Manager
De manager Crisis- en Risicobeheersing geeft op basis van integraal management leiding aan zijn/haar teamleiders en draagt zorg voor de uitvoering van vastgesteld beleid binnen de financiële kaders en legt hierover verantwoording af aan de directeur/commandant Brandweer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op zijn/haar vakgebied en zorgt dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk ingevoerd wordt. Vanuit zijn/haar achtergrond heeft de manager Crisis- en Risicobeheersing ervaring met de multidisciplinaire aspecten van zowel risicobeheersing als crisisbeheersing.

● Verbinder
De manager Crisis- en Risicobeheersing is in staat om draagvlak te creëren en verbinding te realiseren om te zorgen voor een efficiënt en effectief functionerende crisis-en risicobeheersingsorganisatie. Hij/zij is een netwerker die in staat is de regiefunctie van de crisis- en risicobeheersingsorganisatie vorm en inhoud te geven. Hij/zij is in staat om een impuls te geven aan informatie gestuurd werken. Deze competenties zijn tevens van cruciaal belang om de samenwerking binnen de Veiligheidsregio als geheel en met externe partners te verbeteren.

● Verandermanager
De manager Crisis- en Risicobeheersing heeft als lid van het managementteam de gedeelde verantwoordelijkheid om een merkbare verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de organisatie tot stand te brengen. Dat onze crisisorganisatie berust op samenwerking met onze crisispartners en de geografische spreiding groot is, maakt deze opgave extra uitdagend. Van de manager Crisis- en Risicobeheersing wordt verwacht dat hij/zij met de nodige empathie en kennis van netwerkmanagement de samenwerking versterkt en de mensen meeneemt in de noodzakelijke ontwikkelingen. Binnen de eigen organisatie zorgt de manager Crisis- en Risicobeheersing voor de transformatie naar een snelle, wendbare en lerende organisatie. Kernbegrippen hierbij zijn informatisering en digitalisering.

● Ambassadeur
De manager Crisis- en Risicobeheersing zorgt, net als de andere leden van het managementteam en de veiligheidsdirectie, voor een goede relatie met de leden van het algemeen bestuur, de gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers en externe partners, zoals politie, RUD Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. Tevens zal de manager Crisis- en Risicobeheersing de Veiligheidsregio vertegenwoordigen in de relevante landelijke en grensoverschrijdende overlegorganen op het gebied van Crisis-en risicobeheersing.

Functie eisen

 • Ruime ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in een matrixorganisatie;
 • Ervaring in het leiden van veranderprocessen in een complexe organisatie vormt een sterke pre;
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke ondersteuning en in de aansturing van beleidsinhoudelijke zaken;
 • Affiniteit met het werk van de hulpverleningsdiensten en met de operationele processen van deze organisaties;
 • Kennis op het gebied van veiligheidsvraagstukken, bij voorkeur op op het terrein van de fysieke veiligheid;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Opgeleid voor de functie van manager Crisis- en Risicobeheersing en/of op het gebied van crisisbeheersing (zoals MCDM/MCPM) of de bereidheid om deze opleidingen te volgen;
 • Bereidheid om mee te draaien in één van de operationele piketten, bijvoorbeeld operationeel leider.

B. Competenties

Samenwerkingsgericht - actief en effectief contacten leggen, benutten en onderhouden. Het tot stand brengen van doeltreffende interne en externe samenwerkingsverbanden (samenbindend vermogen) en het onderhouden van relaties met netwerkpartners.

 • Empathie - de vaardigheid bezitten om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen
 • Ontwikkelingsgericht - in staat zijn om in te spelen op ontwikkelingen en draagvlak te creëren voor (organisatie)ontwikkeling. Omgaan met (mogelijke) weerstand en het effectief kunnen beïnvloeden van (verander)processen.
 • Daadkrachtig - op adequate en krachtige wijze nemen van beslissingen, hiervoor staan en erop aangesproken kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen.
 • Resultaatgericht - vertalen van de strategische visie in heldere doelstellingen en deze realiseren door de organisatie en de omgeving richting en sturing te geven.
 • Bestuurlijk inzicht – met inachtneming van het bestuurlijk primaat succesvol anticiperen op, onderkennen en begrijpen van bestuurlijke processen en besluitvorming die van invloed zijn op de maatschappelijke relevantie van Veiligheidsregio Zeeland.

Wat bieden wij?

Een boeiende baan bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. We bieden je de mogelijkheid om te werken binnen een afdeling met bevlogen en zeer betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor fysieke veiligheid en in het bijzonder de brandweerzorg in Zeeland.

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.574 (functieschaal 14) op basis van 36 uur per week. We hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, gebruik van iPad, telefonie en het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden voor het (ver)kopen van verlof, computer, laptops, sportabonnement of fietsregeling.

Enthousiast?

Pas jij in het profiel en wil jij je steentje bijdragen aan de veiligheid van de Zeeuwse samenleving?
PublicSpirit ondersteunt Veiligheidsregio Zeeland bij deze werving- en selectieprocedure. Je kunt je motivatiebrief en cv uiterlijk woensdag 13 juni indienen via de website www.publicspirit.nl/vacatures of mailen naar Erik van Kooten via info@publicspirit.nl o.v.v. vacaturenummer 6520.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Erik van Kooten, senior consultant, bereikbaar via 033-445 90 50.

De vacature wordt eerst tegelijkertijd zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Middelburg Stromenweg
Stromenweg 7
4335 JR Middelburg
0118-494500

Delen