Manager Brandweerzorg

Veiligheidsregio Zeeland is een Veiligheidsregio met een zeer divers risicoprofiel. In een rurale omgeving kent Zeeland bijzondere risico’s zoals chemische industrie (20 Brzo-bedrijven), de langste tunnel van Nederland, een kerncentrale en vele toeristen. Daarbij is Zeeland door water omgeven en door water doorsneden met alle daarbij behorende risico’s en organisatorische consequenties. De vrijwilligers van de brandweer zorgen voor de paraatheid samen met onze collega’s in dagdienst. Dat alles vraagt van ons voortdurend inventiviteit en creativiteit om de uitvoering van onze taken goed en betaalbaar te organiseren. We werken nauw samen met onze 13 gemeenten, andere gemeenschappelijke regelingen, de brandweer in Vlaanderen en water- en haven- gelieerde partijen. Voor de komende jaren hebben we grote uitdagingen om de Brandweerzorg te verbeteren en om Crisis- en Risicobeheersing naar een volgend stadium van volwassenheid te brengen.

Recent hebben we een bijzondere periode doorleefd, waarbij de Veiligheidsregio veel in de belangstelling heeft gestaan. Nu komen we in rustiger vaarwater, waarbij voldoende uitdaging is om ingezette veranderingen te verankeren, de samenwerking te verbeteren en alert te zijn op oude, niet functionele patronen. Met het vertrek van de interim-directeur en de komst van de nieuwe directeur/commandant Brandweer kunnen de andere openstaande functies in het managementteam opengesteld worden. Wij zijn daarom op zoek naar inspirerende en bevlogen collega’s voor de functie van manager Brandweerzorg en manager Crisis-en Risicobeheersing. De vacatures worden gelijktijdig in- en extern opengesteld en bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Het streven is dat de kwaliteiten in het managementteam zoveel mogelijk complementair zijn.

Voor de Veiligheidsregio Zeeland zoeken wij een:
Manager Brandweerzorg
voor 36 uren per week, standplaats Middelburg

Het managementteam zal per 1 november 2018 bestaan uit de directeur/commandant Brandweer, de manager Crisis- en Risicobeheersing, de manager Brandweerzorg, de directeur Meldkamer en de concerncontroller als adviseur. De directeur is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en tevens secretaris van het bestuur. De managers zijn verantwoordelijk voor de toegewezen deelgebieden en tevens voor de integraliteit van de dienstverlening van de organisatie aan en met de gemeenten en de andere partners. Samen is het credo.

Het managementteam heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering. Vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid is de manager Crisis- en Risicobeheersing het eerste aanspreekpunt voor het team Informatisering en Automatisering, de manager Brandweerzorg het eerste aanspreekpunt voor het team Facilitair en de directeur voor de teams Directiestaf, Financiën en HRM.
Alle leden van het managementteam hebben zitting in de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie heeft de verantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing en de multidisciplinaire taken van de Veiligheidsregio. Vanuit zijn/haar functie is de manager Crisis- en Risicobeheersing secretaris van de veiligheidsdirectie.

De functie

De manager Brandweerzorg maakt deel uit van het managementteam en de veiligheidsdirectie. Naast de integrale medeverantwoordelijkheid voor het in samenhang functioneren van de organisatie heeft hij/zij de specifieke verantwoordelijkheid voor de aansturing van de deelgebieden Brandweerzorg en Facilitair.
Voor de operationele brandweerzorg heeft de manager Brandweerzorg de beschikking over drie teams, namelijk Vakbekwaamheid, Operationele voorbereiding en Techniek, Materieel en Logistiek. Daarnaast ondersteunen zes clustercommandanten de manager Brandweerzorg voor de paraatheid van de vrijwillige posten in Zeeland. Een belangrijke opgave is te zorgen dat de brandweer ook in 2030 aan de operationele prestaties kan voldoen.
De manager Brandweerzorg heeft vijf belangrijke rollen, die hieronder kort worden toegelicht.

Adviseur
De manager Brandweerzorg adviseert de directeur/commandant Brandweer over brandweer gerelateerde strategische vraagstukken en faciliteert de bestuurlijke besluitvorming. Tevens draagt de manager Brandweerzorg bij aan de visie- en strategievorming binnen de Veiligheidsregio en de daarmee samenhangende ontwikkelvraagstukken. Daarvoor weet de manager Brandweerzorg te handelen in het politiek-bestuurlijke speelveld met de daarin optredende spanningsvelden.

Manager
De manager Brandweerzorg geeft op basis van integraal management leiding aan zijn/haar teamleiders en clustercommandanten en draagt zorg voor de uitvoering van vastgestelde beleid binnen de financiële kaders en legt hierover verantwoording af aan de directeur/commandant Brandweer. Hij/zij is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming op zijn/haar vakgebied en zorgt dat het vastgestelde beleid daadwerkelijk ingevoerd wordt. Vanuit zijn/haar achtergrond heeft de manager Brandweerzorg ervaring met de brandweer, specifiek met het faciliteren van vrijwilligers.

Verbinder
De manager Brandweerzorg is in staat om draagvlak te creëren en verbinding te realiseren om te zorgen voor een efficiënt en effectief functionerende brandweerorganisatie. Deze competenties zijn tevens van cruciaal belang om de samenwerking binnen de Veiligheidsregio als geheel en met externe partners te verbeteren. Hij/zij is in staat om een impuls te geven aan de facilitaire dienstverlening binnen de Veiligheidsregio.

Verandermanager
De manager Brandweerzorg heeft als lid van het managementteam de gedeelde verantwoordelijkheid om een merkbare verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de organisatie tot stand te brengen. De manager Brandweerzorg is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio. Van de manager Brandweerzorg wordt verwacht dat hij/zij met de nodige empathie en kennis van organisatieverandering de mensen in de organisatie meeneemt in de noodzakelijke ontwikkelingen.

Ambassadeur
De manager Brandweerzorg zorgt, net als de andere leden van het managementteam en de veiligheidsdirectie, voor een goede relatie met de leden van het algemeen bestuur, de gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers en externe partners, zoals politie, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Tevens zal de manager Brandweerzorg de Veiligheidsregio vertegenwoordigen in de relevante landelijke en grensoverschrijdende overlegorganen op gebied van brandweerzorg.

Functie eisen

A. Kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring als leidinggevende, bij voorkeur opgedaan in een matrixorganisatie;
 • Ervaring in het leiden van veranderingsprocessen in een complexe organisatie vormt een sterke pre net als ervaring in het in evenwicht brengen van prestaties in relatie tot budgettaire kaders;
 • Affiniteit met het werk van de hulpverleningsdiensten alsmede met de operationele processen van deze organisaties;
 • Kennis op het gebied van veiligheidsvraagstukken, bij voorkeur op het terrein van de fysieke veiligheid;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Bereidheid om mee te draaien in één van de operationele piketten, bijvoorbeeld operationeel leider;
 • WO werk- en denkniveau;
 • In bezit van de relevante brandweeropleidingen voor de functie van manager Brandweerzorg en opleidingen op het gebied van crisisbeheersing (zoals MCDM/MCPM) of de bereidheid om deze opleidingen te volgen;

B. Competenties

 • Samenwerkingsgericht - actief en effectief contacten leggen, benutten en onderhouden. Het tot stand brengen van doeltreffende interne en externe samenwerkingsverbanden (samenbindend vermogen).
 • Empathie - de vaardigheid bezitten om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen.
 • Ontwikkelingsgericht - in staat zijn om in te spelen op ontwikkelingen en draagvlak te creëren voor (organisatie)ontwikkeling. Omgaan met (mogelijke) weerstand en het effectief kunnen beïnvloeden van (verander)processen.
 • Daadkrachtig - op adequate en krachtige wijze nemen van beslissingen, hiervoor staan en erop aangesproken kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen.
 • Resultaatgericht - vertalen van de strategische visie in heldere doelstellingen en deze realiseren door de organisatie en de omgeving richting en sturing te geven.
 • Bestuurlijk inzicht – met inachtneming van het bestuurlijk primaat succesvol anticiperen op, onderkennen en begrijpen van bestuurlijke processen en besluitvorming die van invloed zijn op de maatschappelijke relevantie van de brandweerorganisatie en daarmee ook Veiligheidsregio Zeeland.

Wat bieden wij?

Een boeiende baan bij een veelzijdige organisatie in ontwikkeling. We bieden je de mogelijkheid om te werken binnen een afdeling met bevlogen en zeer betrokken medewerkers die verantwoordelijk zijn voor fysieke veiligheid en in het bijzonder de brandweerzorg in Zeeland.

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.574 (functieschaal 14) op basis van 36 uur per week. We hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, gebruik van iPad, telefonie en het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden voor het (ver)kopen van verlof, computer, laptops, sportabonnement of fietsregeling.

Enthousiast?

Pas jij in het profiel en wil jij je steentje bijdragen aan de veiligheid van de Zeeuwse samenleving?
PublicSpirit ondersteunt Veiligheidsregio Zeeland bij deze werving- en selectieprocedure. Je kunt je motivatiebrief en cv uiterlijk woensdag 13 juni indienen via de website www.publicspirit.nl/vacatures of mailen naar Erik van Kooten via info@publicspirit.nl o.v.v. vacaturenummer 6519.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Erik van Kooten, senior consultant, bereikbaar via
033-445 90 50.

De vacature wordt eerst tegelijkertijd zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Middelburg Stromenweg
Stromenweg 7
4335 JR Middelburg
0118-494500

Delen