Ontwerp-VRU beleidsplan 2020-2023

  • Utrecht
  • 11 april 2019

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Gesprekken
Het huidige beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2019. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het opstellen van een nieuw ontwerp-beleidsplan voor de periode 2020-2023. Dit is tot stand gekomen in gesprekken met medewerkers, partnerorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden in tientallen sessies, vergaderingen, waardetafels en versnellingskamers. Ook is het Regionaal Risicoprofiel erin verwerkt.

Impuls
In het ontwerp-beleidsplan hebben we de ambitie van Veiligheidsregio Utrecht verwoord. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Dat is onze ambitie. Het beleidsplan beschrijft waar wij de komende beleidsperiode een impuls willen geven aan deze ambitie, naast onze reguliere taken. We bouwen daarmee samen verder op een solide basis.

Gemeenteraden
Het ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023 is verstuurd naar de gemeenten in het gebied van de veiligheidsregio om het in de Wet veiligheidsregio’s gevraagde overleg van de burgemeester met de gemeenteraad te faciliteren. Het streven is om het beleidsplan voor de zomer definitief vast te stellen.

Meer informatie
Het ontwerp-beleidsplan bekijken en downloaden op www.beleidsplanvru.nl. Het proces van totstandkoming van het ontwerp-beleidsplan is weergegeven in onderstaande film.

 

 

Delen