Promotieonderzoek naar waardering van brandweerzorg

  • Enschede
  • 29 maart 2019

Ron de Wit van Brandweer Twente promoveerde in januari op het thema brandweerzorg. Na maar liefst tien jaar onderzoek zet hij met zijn proefschrift een eerste stap in het ‘meten’ van de waarde van brandweerzorg en wat dit betekent voor het maken van bestuurlijke keuzes. In zijn boek Burgers, bestuur en brandweer beschrijft hij de resultaten van een vijftal waarderingsstudies, waaronder de betalingsbereidheid voor snellere opkomsttijden, de waarde van een statistisch mensenleven bij brandveiligheid en een keuze-experiment over brandweerbeleid onder burgemeesters.

Gegarandeerde uitruk

Afgelopen donderdag presenteerde hij zijn onderzoek aan de Raad van Brandweercommandanten. ‘Mijn onderzoek laat zien dat burgers en bestuurders vooral waarde toekennen aan parate brandweer en een gegarandeerde uitruk. De resultaten kunnen door iedereen die zich bezighoudt met fysieke veiligheid worden gebruikt bij beleidsvraagstukken rondom de brandweer.’ Ron de Wit - die zijn loopbaan bij de brandweer is begonnen als vrijwilliger - deed zijn onderzoek naast zijn werk als plaatsvervangend commandant van Brandweer Twente. Binnen de brandweer volgde hij de opleiding tot brandweerofficier en de Master of Crisis and Disaster management. Sinds 2010 doet hij bij Crisislab onderzoek naar waardering van brandweerzorg via kosten-baten analyses wat onder andere resulteerde in dit proefschrift aan de Radboud Universiteit.

Ongewenst

De Wit stelt dat de brandweerzorg een belangrijke pijler is in het veiligheidsdomein. ‘Beleidskeuzes daarover raken de veiligheid van alle burgers. In dit licht is het opmerkelijk dat er nog weinig bekend is over essentiële waarderingsvraagstukken van de brandweerzorg. Die constatering is aanleiding geweest voor mijn onderzoek naar kosten-baten vraagstukken binnen het brandweerdomein. Besluiten over de brandweer zijn gebaat bij onderbouwde afwegingen tussen kosten enerzijds en de (waardering van) de opbrengsten aan de andere kant. Dat kan gaan om waardering van telbare opbrengsten zoals minder slachtoffers of minder schade, maar ook opbrengst in de zin van de waardering van burgers voor de paraatheid van de brandweer.

(Her)waardering van de huidige brandweerzorg?

Het huidige niveau van brandveiligheid is het ‘product’ is van alle eerdere maatregelen. ‘De samenleving is hieraan gewend geraakt (geen stadsbranden, relatief weinig doden bij brand en een snelle parate brandweer) waarbij veel maatregelen die bijdragen aan dat huidige niveau niet direct zichtbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Bestuurders lijken dit, net als burgers, intuïtief ook aan te voelen door het paraat zijn van de brandweer en het uitrukken voor brand- en hulpverlening op ’1’ te zetten.’

Delen