'Realistische test om fit en veilig werk te kunnen doen'

  • Enschede
  • 30 juni 2017

PPMO is het preventieve gezondheidsonderzoek dat toetst of een medewerker nog voldoet aan de functie-eisen voor het uitvoeren van de functie. Het betreft een medische keuring die bestaat uit verschillende onderdelen om de geschiktheid te testen. Voorbeelden van functie-eisen waarop wordt getoetst zijn onder andere energetische piekbelasting, goed gezichtsvermogen, emotionele piekbelasting en belastbaarheid van de longen. Het uiteindelijke onderzoek zoals het nu uitgevoerd wordt is tot stand gekomen na onderzoek door het Coronel Instituut (onderdeel van het AMC) en overleg tussen werkgever, werknemers, experts en bonden. Het fysieke deel van de PPMO - de brandbestrijdingstest en de brandweertraplooptest - toetsen op functionele wijze de fysieke inzetbaarheid en herkenbaar vanuit de praktijk.  

Brandweerwerk kan zowel fysiek als mentaal heel zwaar zijn. Het repressieve brandweerwerk is dan ook aangemerkt als een zogenaamde ‘bezwarende’ functie. In dat kader wordt er periodiek een medisch onderzoek gedaan om te toetsen of de inzetbaarheid van de medewerkers nog voldoende is. ‘Indien medewerkers niet aan alle functie-eisen voldoen, kan gericht worden gewerkt om de inzetbaarheid weer te optimaliseren’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Zij krijgen daarbij ondersteuning van hun werkgever. Het doel is om de veiligheid tijdens een inzet te borgen, maar natuurlijk ook de veiligheid van het individu, de collega’s en uiteindelijk ook de burgers. Het brandweervak is fysiek en mentaal zwaar en niet geheel zonder risico. Er moet in soms extreme omstandigheden gewerkt worden. Hierop worden onze mensen ook getraind en met regelmaat getest. Fit zijn is in het werk van cruciaal belang.’

Mede om de fitheid te testen, is er het PPMO. De testen zijn zo gemaakt dat ze aansluiten op wat je tegenkomt in de praktijk. Bij een inzet moet je slangen uitrollen, plafonds forceren, trappen oplopen en nog meer. Het PPMO heeft als doel te testen of je je werk zonder gevaar voor jezelf, collega’s en anderen kunt uitoefenen. Veilig en verantwoord werken staat voorop. Een medische keuring is nodig om te toetsen of medewerkers kunnen voldoen aan de functie-eisen die het brandweervak aan hen stelt.

Norm
Er is een jarenlang traject doorlopen. Zo is er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, is externe expertise benut en is er met regelmaat geëvalueerd. PPMO is formeel vanaf 2014 ingevoerd in de verschillende veiligheidsregio’s. De laatste regio zal dit jaar de aftrap geven. Daardoor is de implementatie goed verlopen. Ook vanuit het veld zijn er veel enthousiaste reacties. De vakbonden zijn via de Brandweerkamer nauw betrokken geweest. De Brandweerkamer staat achter deze PPMO. De brandweer heeft er voor gekozen om de functie-eisen als uitgangspunt te kiezen. ‘Deze eisen zijn voor iedereen die het werk doet hetzelfde’, aldus Wevers. ‘Daarom verwachten we ook dat iedereen aan dezelfde norm kan voldoen.’

Deze norm is bepaald door in drie regio’s pilots te draaien met mannen en vrouwen, jong en oud. Ook voor vrouwen en oudere medewerkers (die fysiologisch minder sterk zijn) moest de test te doen zijn. Uit cijfers blijkt dat 96% tot 97% van de medewerkers geschikt wordt bevonden bij de PPMO. De veiligheidsregio gaat met de mensen die het niet halen in overleg om gezamenlijk te kijken wat er nodig is om wel aan de functie-eisen te kunnen voldoen. In de praktijk blijkt dat bijna iedereen, na een begeleidingsprogramma, binnen enkele maanden weer geschikt wordt bevonden. Brandweermensen die door het niet halen van de PPMO afhaken, zijn uitzonderingen. Bij de landelijke contactpersoon PPMO komt er gemiddeld 1 vraag of klacht per maand binnen, die over zeer uiteenlopende zaken rondom PPMO gaan. Dit afzettend tegen het aantal PPMO-keuringen dat jaarlijks wordt gehouden (ongeveer 10.000) is dat zeer laag. De meeste brandweermensen vinden de PPMO leuk vinden en zeker herkenbaar (ten opzichte van de praktijk) in vergelijking met de vroegere medische keuring waarbij men een fietstest moest ondergaan.

Wevers: ‘Brandweermannen- en vrouwen moeten fit zijn en veilig hun werk kunnen doen. We hebben een fysiek zwaar beroep en daar hoort bij dat we regelmatig getest worden. Dat verwachten de mensen ook van ons. Wij herkennen ons als brandweer dan ook niet in de kritiek als zou er door de PPMO mensen weg gaan. Onze cijfers laten dit beeld ook zeker niet zien. En natuurlijk, als we testen zijn er ook mensen die er niet door heen komen. Het is niet realistisch om te verwachten dat 100% van onze 25.000 repressieve mensen de test probleemloos haalt.’

Twentse situatie

Ook Brandweer Twente herkent zich niet in het geschetste beeld. De Twentse cijfers laten dit ook zeker niet zien. In de periode 2014-2016 zijn er bijna 1400 Twentse brandweermensen gekeurd. Van dit aantal is ca 7% vrouw.

Uit de keuringsresultaten blijkt dat 94% van onze brandweermensen geschikt wordt bevonden. Hierbij is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Met de mensen die het niet halen, de overige zes procent, wordt gezamenlijk gekeken wat er nodig is om wel aan de functie-eisen te kunnen voldoen. In de praktijk blijkt dat een deel van die zes procent binnen enkele maanden weer geschikt is. Een 100% score is, zoals Brandweer Nederland hierboven verwoord,  niet realistisch.

 

Delen