Update 26 februari 2020 Almelo

Eind vorig jaar hebben we een doorrekening laten maken van het ontwerp van de nieuwe kazerne in Almelo. Hieruit kwam naar voren dat we op twee punten afwijken van wat bestuurlijk is afgesproken: de Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) is meer en financieel geeft het ontwerp een enorme overschrijding van het beschikbaar gestelde budget. In januari heeft het MT opdracht gegeven om op beide punten een interventie uit te voeren zodat we een ontwerp krijgen die aansluit bij de bestuurlijke afspraken.

In een drietal constructieve sessies zijn ideeën aangedragen door de teamleiders en de coördinatoren van de verschillende teams die gehuisvest zijn in de kazerne van Almelo. Deze ideeën zijn besproken in de stuurgroep van de nieuwbouw en daarna in het MT. Het MT heeft opdracht gegeven om deze ideeën te laten verwerken in het ontwerp van de kazerne. George de Witte is hier momenteel mee aan de slag.

Eén van de aandachtspunten is het vinden van een logische plek voor schoon werken na een inzet. De verwachting is dat het aangepaste ontwerp begin maart gereed is. Het aangepaste ontwerp zal vervolgens worden besproken in de stuurgroep om ter besluitvorming voor te leggen aan het MT. Nadat het MT heeft ingestemd met het ontwerp, het bijbehorende PvE en de aanbestedingsleidraad kan de aanbesteding worden opgestart.

De aanbesteding zal gebeuren in de vorm van engineering en built. Dat betekent dat we een hoofdaannemer zoeken die het ontwerp samen met een constructeur en een installateur verder gaat uitwerken. In deze fase gaan we meer de details in (hoe moeten de ruimten worden ingericht, waar moeten wandcontactdozen komen etc.). De verwachting is dat we voor de zomer een hoofdaannemer hebben geselecteerd. In de zomerperiode zullen we de tijdelijke huisvesting betrekken zodat na de zomervakantie gestart kan worden met de sloop van de bestaande kazerne. In het najaar zal de bouw van de nieuwe kazerne starten.

We zullen jullie informeren zodra er een aangepast ontwerp is en beleggen een informatieavond om alle medewerkers te informeren. 

Delen