Versterken van de samenwerking

Regionaal Risicoprofiel

Basis voor strategisch veiligheidsbeleid

Sinds 2010 is de nieuwe Wet veiligheidsregio's van kracht. Doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder regie van de besturen van de 25 veiligheidsregio's. Eén van de vernieuwingen die de wet destijds introduceerde, is het regionaal risicoprofiel. De veiligheidsregio's moeten over een risicoprofiel beschikken, dat samen met alle relevante partners is opgesteld.

Om als veiligheidsregio adequaat beleid te voeren is het noodzakelijk inzicht te hebben in de aanwezige risico's. Zowel in de eigen regio als in de omliggende gebieden. Het regionaal risicoprofiel geeft dit inzicht. Met het risicoprofiel kunnen de veiligheidsbesturen strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.

Om de veiligheidsregio's te ondersteunen bij het opstellen van een eigen risicoprofiel, is de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel ontwikkeld. Door invoering van deze handreiking ontstaan regionale risicoprofielen die met elkaar en met de nationale risicobeoordeling vergeleken kunnen worden. Op deze site vindt u informatie over het risicoprofiel en de landelijke handreiking.

Delen