Transport en tunnelveiligheid

De tunnel is afgesloten. Twee vrachtwagens zijn op elkaar gebotst toen ze elkaar inhaalden. Een van de vrachtwagen vervoert gevaarlijke stoffen: het zeer brandbare LNG. De tankwagen is beschadigd en lekt. Boven het wegdek hangt een lichte witte nevel. Deze verspreidt zich door de tunnel. De brandweer is onderweg.

We hebben in Nederland een dichte infrastructuur. Over spoor, water, wegen en in de lucht wordt veel vervoerd. Dat brengt risico’s met zich mee. Met name als het om gevaarlijke stoffen gaat. Het is van groot belang dat mensen veilig kunnen reizen en het transport van goederen veilig verloopt. Als er zich incidenten voordoen moeten we deze snel en veilig kunnen bestrijden.

Bereikbaarheid

Bij transportveiligheid is het belangrijk om de risico’s van transportroutes in kaart te brengen. Wonen en werken er mensen langs de route? Worden er gevaarlijke stoffen vervoerd? Als er zich een calamiteit voordoet, kunnen mensen dan snel vluchten? Kunnen de hulpdiensten de plek van het incident goed bereiken? De risico’s zijn per transportmiddel zeer verschillend en vragen ook om verschillende veiligheidsmaatregelen. Diverse partners hebben een aandeel en een verantwoordelijkheid in de veiligheid van de transportketen. Van de ontwerp- en bouwfase tot onderhoud. We zoeken nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Ministerie Infrastructuur en Milieu, Instituut Fysieke Veiligheid, ProRail en transportbedrijven.

Tunnelveiligheid

Op knooppunten in de transportinfrastructuur worden tunnels aangelegd. Dit brengt specifieke aandachtspunten met zich mee met betrekking tot de veiligheid. De beslotenheid van de tunnel heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een eventuele brand in de tunnel. Om de veiligheid in tunnels te vergroten, is het belangrijk dat de hulpdiensten in een vroeg stadium van het ontwerp en de bouw betrokken worden. Zodat de hulpdiensten bij een incident snel ter plaatse kunnen zijn en de brand veilig en efficiënt kunnen bestrijden.

Lectoraat Energie- en transportveiligheid

We werken nauw samen met het Lectoraat Energie- en transportveiligheid van het IFV.

Beleidsnota Deel A: Tunnelveiligheid

Veiligheid in tunnels is geen vanzelfsprekende zaak. De beslotenheid van de tunnel, de grotere complexiteit van overkappingen en tunnelconstructies, de brandbaarheid van voertuigen en lading en de grotere gevolgen van incidenten in een tunnel maken dat veiligheid in tunnels bijzondere aandacht vraagt.

Beleidsnota Deel B: Veiligheidseisen

Met de delen A en B geven de ministers van Verkeer & Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties invulling aan een meer gestructureerde aanpak van de veiligheidsaspecten bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van tunnels in Nederland.

Vakgroep Energie- en Transportveiligheid

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de vakgroep: Robert Polman.

Delen