Specialistische en industriële ondersteuning

[Inleiding]

Doel

Het project richt zich op het organiseren en borgen van bovenregionale, industriële en chemische ondersteuning door externe partners (overwegend aangewezen bedrijfsbrandweren, conform Wet veiligheidsregio’s art 31).
Samenwerken leidt tot een professionele inzet van mensen en middelen, zodat de risico’s gereduceerd worden bij incidentbestrijding IBGS op specialistisch niveau.

Waarom

Zoals ook al is aangegeven in het deelproject specialistische IBGS-eenheden, is iedere veiligheidsregio verantwoordelijk (Wet veiligheidsregio’s; art 25) voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Bij bovenregionale industriële chemische incidenten kunnen op verzoek van de veiligheidsregio’s kennis, kunde en middelen geleverd worden door externe partners voor de bestrijding van incidenten. Hiermee kan samen met de eenheden van de overheidsbrandweer het incident gestabiliseerd worden.

Gespecialiseerde bedrijven op het terrein van incidentmanagement en milieu-incidentmanagement zijn niet opgenomen in het deelproject. Deze worden vaak vanuit de regionale meldkamers betrokken bij de incidentbestrijding.

Hoe

In de deelprojectgroep, een team van overheids- en bedrijfsbrandweermensen, was men het snel met elkaar eens. Dit project is vooral gericht op het ontsluiten van kennis in diverse netwerken en  samenwerkingsverbanden. Het doel van de projectgroep is concrete afspraken maken met Brandweer Nederland en één noodnummer realiseren waarmee het netwerk geactiveerd kan worden. Dit wordt gerealiseerd door overleg met  ProRail, het Platform Industriële Incidentbestrijding* i.o. (PII), de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) via VGS-Alert en het afstemmen met Brandweer Nederland.

* Platform Industriële Incidentbestrijding is een stichting waarin momenteel een zestal (grotere) artikel 31 bedrijfsbrandweren zijn aangesloten.

TS-industrie-chemie.jpg

Meer informatie

Wil je meer weten over het deelproject Specialistische en industriële ondersteuning? Neem dan contact op met Rob Smeets:
rob.smeets@sitech.nl
Rob-Smeets-650x650.jpg

Samenwerking van brandweer Zuid-Limburg en eenheden van de bedrijfsbrandweer Sitech is bij incidenten met gevaarlijke stoffen een normaal verschijnsel. Op verzoek van Zuid-Limburg wordt assistentie verleend.

Ook in andere brandweerregio’s met chemieclusters of gespecialiseerde bedrijfsbrandweer zijn er (informele) afspraken. We zouden dit landelijke moeten kunnen regelen, zodat ten tijde van een grootschalig specialistisch incident, indien gewenst, specialisten gewaarschuwd kunnen worden.

Blanco_650-x-650.png

Delen