Bepalen effectgebied zorgt voor inzicht en eenduidige informatie

Op een warme zomerse dag vaart een binnenvaarttanker tegen een pijler van een brug aan. Eén van de tanks scheurt en binnen enkele minuten komt de inhoud van 8000 m3 toxisch product in de rivier. Beschikbare ‘Oilbooms’ liggen elders en kunnen pas laat worden ingezet. Het toxische product drijft op het water en trekt langzaam van midden Nederland richting de Noordzee. Het product heeft een hoge dampspanning en de vrijkomende damp verspreidt zich over bijna de helft van Nederland waarin veel stedelijke gebieden liggen. De lage windsnelheid zorgt ervoor dat er gedurende een halve dag een groot effectgebied aanwezig is waardoor de maatschappij volledig ontregeld is en er zeer veel klachten zijn.

De regio waar het incident plaatsvindt zet direct verkenningseenheden in om het effectgebied in kaart te brengen. Zij waarschuwen de buurregio’s, Defensie en het RIVM voor monstername, modellering en extra meetcapaciteit. Een dergelijk incident vereist een goede coördinatie van ingezette meet- en verkenningseenheden. Coördinatie is nodig om de informatie van meetresultaten en klachten in het effectgebied goed inzichtelijk te krijgen en om eenzelfde duiding te geven aan deze resultaten. Het is belangrijk dat bewoners en bedrijven eenduidig en snel geïnformeerd worden over het effectgebied, handelings-perspectieven en gezondheidsrisico’s.

Doel

Het doel van dit project is het organiseren en optimaliseren van de samenwerking tussen regio’s en externe partijen - waaronder Defensie en RIVM - bij grootschalige en specialistische incidenten. Het betreft incidenten waarbij het noodzakelijk is om de effecten van de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te meten en te bepalen. Deze informatie levert informatie op voor de (be)handelingswijze van het incident.

Planning

 • Start deelproject
  Q2 2018
 • Inventarisatie
  Q2 2018
 • Coördinatie en regie 
  Q2 2019
 • Meetstrategie
  Q2 2019
 • Convenant
  Q2 2019
 • Implementatieplan
  Q2 2019

Waarom

Elke veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen (Wet veiligheidsregio’s; art 25). Zoals bijvoorbeeld een lekkend vat brandbare en/of giftige stof of een lekkage tijdens een weg/spoortransport waarbij een toxische vloeistof vrijkomt. Grootschalige en complexe incidenten met gevaarlijke stoffen gebeuren gelukkig zelden maar als ze plaatsvinden hebben ze een grote impact op de maatschappij. Dan is het efficiënter om de krachten te bundelen en de bestrijding, kennis en het gebruik van middelen, landelijk op te pakken.

Het deelproject Bepalen effectgebied is een van de projecten van het specialisme IGBS, dat valt onder het programma ‘Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden’ (GBO-SO). De Raad van Brandweercommandanten heeft het programma gevraagd het specialisme landelijk verder uit te werken.

Wat

Tijdens een incident zoals hierboven is aangegeven verricht de brandweer samen met externe partijen metingen om het effectgebied te bepalen. Externe partijen zijn bijvoorbeeld defensie met de CBRN-responseenheid en het RIVM met de Milieuongevallendienst. Door het effectief en efficiënt inzetten van de bestaande vakkennis en middelen verbetert de informatieverstrekking en de (snelheid ervan) van het bevoegd gezag naar de bevolking, hulpverleners en bedrijven.

Hoe

De projectgroep werkt allereerst uit hoe veiligheidsregio’s nu het effectgebied bepalen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt ook geïnventariseerd welke kennis en middelen regionaal en op landelijk niveau aanwezig zijn. Deze informatie wordt landelijk beschikbaar gesteld zodat iedere partij daar inzicht in heeft. Verder komt er een uitgewerkte meetstrategie voor een calamiteit waarbij meerdere partijen betrokken zijn. En hoe dit het beste interregionaal en landelijk georganiseerd (coördinatie en regie) kan worden. We beschrijven op welke wijze thema’s als vakbekwaamheid, kennis, uitrusting en alarmering optimaal geborgd kunnen worden. Als laatste worden afspraken gemaakt over welke partij(en) de beschikbare informatie hebben van het totale effectgebied met als doel eenduidigheid in informatie, beeldvorming en handelingsperspectief.

Meer informatie

Wil je meer weten over het deelproject Bepalen effectgebied?
Neem dan contact op met Edwin de Maat: E.deMaat@vrzeeland.nl

Edwin de Maat: “Werken aan een efficiëntere organisatie”

“Ons projectteam bestaat uit deelnemers van verschillende regio’s, RIVM, Defensie en GAGS-en. Deze samenstelling zorgt ervoor dat we vanuit een breed perspectief dit probleem benaderen. Het is een positieve groep met veel inhoudelijke kennis die de noodzaak van samenwerking bij complexe incidenten belangrijk vindt en graag toewerkt naar een verbeterde en efficiëntere organisatie.

De stip op de horizon hebben we al bepaald met het projectplan. Kennis en middelen, coördinatie en regie en de meetstrategie zijn de pijlers. We streven naar een verbeterde samenwerking door middel van het laten vastleggen van een convenant tussen de verschillende partijen. Op deze manier willen we regionaal en landelijk met de verschillende externe partijen beter voorbereid te zijn op een incident zoals Chemie-Pack.”

Edwin-de-Maat_800x800.jpg

Delen