Aanmeldingen 2017

Hier vind je de inzendingen die meedingen naar de de Jan van der Heydenprijs 2017.


1. Oefenboek VRO “Doe je zo”

Naam inzender: Sjaak Haasnoot - regio VRU

Tijdens de oefeningen vernemen we vaak de woorden: Ja maar in het echt, ja maar als het echt brand dan ...

Om dit te tackelen hebben we het Oefenboek VRO 'Doe je zo' bedacht. VRO staat voor Veilig Repressief Optreden en is een traject, dat we zijn gestart binnen de VRU.
In het oefenboek wordt omschreven hoe men een goede realistische oefening kan uitzetten naar een incident dat in de realiteit is gebeurd. Denk hierbij aan de incidenten oa. in de Punt (loodsbrand), Hattem (boerderijbrand), De Bilt (woningbrand) en Haarlem (kerkbrand). Per incident is in het oefenboek nauwkeurig omschreven wat men nodig heeft aan oefenmaterialen, oefenkaarten, oefenlocatie etc. Tevens is er een lesplan bijgevoegd en een omschrijving van het kwadrantenmodel en kenmerkenschema die van toepassing zijn op de oefening/incident. Per incident zijn er ook daadwerkelijk foto's in het boek (of video's youtube-link) uit de praktijk te vinden en is er een stukje tekst aan toegevoegd wat er daadwerkelijk gebeurd is. Men kan dan de oefeninzet vergelijken met de inzet die in de praktijk is gebeurd en daar daadwerkelijk goede lessen uit trekken. De incidenten zijn in het boek onder verdeeld in verschillende taps die verdeeld zijn onder de 4 kwadranten van het kwadrantenmodel. Kiest een instructeur een oefening uit het oefenboek dan staat daadwerkelijk alles omschreven wat men nodig heeft.

Voorafgaand aan de praktijk incidenten worden kleine oefeningen omschreven waarin precies wordt verteld hoe men kan oefenen op de verschillende brandregimes. Hierbij wordt ingespeeld op het bewust toepassen van de RSTV kennis. Er zijn kleine oefeningen waar de post aan kan gaan beginnen om een brandstof gecontroleerde en ventilatie gecontroleerde brand te herkennen/bestrijden. Per brandregimes wordt nauwkeurig uitgelegd welke oefenmaterialen met nodig heeft. Aan de hand van simpele plattegronden wordt de gebruiker uitgelegd hoe men de oefening perfect moet ensceneren.

Het boek is een perfecte omschrijving van een groot aantal incidenten die in de praktijk zijn gebeurd. Het oefenboek VRO 'Doe je zo' moet een levend document worden waarin voortdurend nieuwe incidenten uit de praktijk zijn uitgewerkt.

Door de realistische oefeningen wordt men geconfronteerd met de realiteit en kan er nog meer worden ingespeeld op de situational awareness. Wat ons betreft is het oefenboek VRO 'doe je zo' een must have voor elke brandweerkazerne.

 


2. Satellietdata t.b.v. natuurbrandbestrijding

Naam inzender: Albert-Jan van Maren- regio VGGM

Doordat de kwaliteit van de huidig beschikbare vegetatiekaarten sterk wisselt per regio is er door Brandweer Nederland en het IFV, in samenwerking met diverse ministeries, een project gestart om met behulp van satellietdata te komen tot een landelijk dekkende vegetatiekaart voor alle natuurgebieden. Aan deze kaart kan informatie worden gekoppeld over de brandbaarheid van de vegetatie (de zogenaamde brandstofmodellen), cruciale informatie voor het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM).

Op dit moment vindt de input van de brandstofmodellen in het NBVM summier plaats gelinkt via de basiskaart Top10 NL. Met behulp van satellietdata kan nu ook gedetailleerde informatie, uit jaren veldonderzoek aangaande de brandbaarheid van de verschillende vegetatietypen, worden toegevoegd aan het NBVM. Naast de verbetering van het detail niveau aangaande samenstelling, hoeveelheid en locatie van de vegetatie, zullen de kaarten jaarlijks van een update worden voorzien om op deze wijze de actualiteit te waarborgen. Dankzij satellietdata kan er een betere voorspelling worden gemaakt in de snelheid en wijze van verspreiding van een natuurbrand. Informatie die zowel voor risicobeheersing als incidentbestrijding van grote nut kan zijn. Een inschatting van het risico op de (on)beheersbaarheid van de brand dichter binnen ons handbereik! 


3. Inzetbank (kernregistratie)

Naam inzender: Bob Heijl - regio BRWBN

Van oudsher worden procedures, handboekjes etc beschreven in Word-documenten en eventueel omgezet in PDF. Het risico hiervan is dat men diverse versies heeft in de organisatie en deze op verschillende plekken beheert wordt.

Wat gaan wij anders doen? We zijn een kernregistratie aan het opzetten voor onze procedures (VERA). Wij gaan onze documenten omzetten in een content managementsysteem (CMS). In samenwerking met Infoprojects is er een nieuwe applicatie gebouwd met de naam ”INZETBANK”. Hiermee gaan we de uitrukprocedures beheren waardoor het systeem en het beheer gebruiksvriendelijker wordt. Planvorming maakt de blokken vanuit planvorming, de meldkamer heeft eigen blokken voor de specifiek onderdelen van de meldkamer. Voordeel is dat wanneer er een verandering plaats vindt in een procedure de gehele organisatie meteen de nieuwste versie heeft zonder tussenkomst van pdf-jes, mailrondes etc.. Kortom een plek beheren en op meerdere plekken in verschillende vormen ontsluiten. Hierdoor kun je op verschillende wijze een procedure voor een gebruiker presenteren. Sta ik op straat dan wil ik de belangrijkste aandachtspunten uit een procedure, zit ik op de meldkamer dan krijg ik alarmeringsgegevens en zit ik op kantoor dan krijg ik de gehele procedure.

Een andere grote verandering is dat we niet alles meer gaan terug zetten in een procedure. Veel informatie die voorheen in procedures stond, hoort eigenlijk thuis bij vakbekwaamheid, materieel, of op een ander locatie in de organisatie. In de nieuwe opzet zal hier dan naar verwezen worden. Zo willen we in de toekomst via de procedure op een ELO, instructiekaart of gebruiksinstructie terecht komen.

Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om de informatie rechtstreeks te ontsluiten via een app smartphone, afdrukken via PDF of zelf via een ander applicatie.

 


4. Toom App

Naam inzender: Hank Kamerbeek- regio VGGM

Met deze toom app komen wij als brandweer, na een brandmelding, directer in contact met die organisaties die aangesloten zijn op de regionale alarmcentrale. Hiermee gaan wij er van uit dat het aantal onechte en onterechte (loze) meldingen terug zullen lopen. Omdat wij met deze app die personen bij de organisatie bereiken die daadwerkelijk wat aan deze loze meldingen kunnen doen. Bij het verzenden van de app worden mogelijke oplossingen voor het voorkomen van de melding meegestuurd. Hier kan door de desbetreffende organisatie gebruik van gemaakt worden. Ook kan de organisatie zelf aangeven wat voor hun een effectieve manier is om een dergelijke melding te voorkomen.

Kortom het contact tussen organisatie en brandweer wordt direct na een melding toegespitst op het voorkomen. Daar naast zal het aantal uitrukken voor deze loze melding van de brandweer terug lopen en de administratieve last verminderd worden

 


5. Nieuwe Tankautospuit

Naam inzender: Kees van Ars - regio VRZeeland

Het gaat om een moderne volwaardige maar compacte tankautospuit die is ingericht voor standaard zes personen. Door veel technische innovatie is het voertuig ook geschikt om veilig met vier personen te kunnen optreden.

Voor de ontwikkeling van het voertuig zijn drie uitgangspunten vastgesteld. Dat zijn veiligheid, slagkracht en eenvoud.

De veiligheid wordt gewaarborgd door een telemetrie systeem voor de voertuigbewaking, vergrendelinrichting op het pompdisplay en de bijkomende voertuig veiligheidssystemen.

De slagkracht wordt gegenereerd door de snelle inzetmogelijkheid van hoge druk, lage druk en het DLS systeem.

We kunnen het voertuig snel inzetten door de eenvoud. Door één druk op de knop hebben we 40 bar hoge druk, 5 en 8 bar lage druk en een functionerend DLS systeem. Dat is winst. Hiermee hebben we voor Zeeland een modern voertuig voor de veiligheid van de burgers, maar juist ook voor de veiligheid van de eigen mensen ontwikkeld.

 


6. EASI

Naam inzender: Harry Killaars - regio MWB

EASI is een digitaal systeem om het voorraadbeheersysteem in relatie tot de stoffenlijst van gevaarlijke stoffen te koppelen aan de informatiesystemen van de Brandweer.

Het systeem kent een werkomgeving voor bedrijven, om de plattegronden, zones en de plaats van gevaarlijke stoffen in te voeren. Daarnaast kan per stof een veiligheidsblad van de gevaarlijke stof worden upgeload. De werkomgeving voor de brandweer is zo gemaakt dat de stoffen zijn gerangschikt op GEVI code en UN nummer. Daarnaast kan de hoeveelheid van de stoffen direct worden afgelezen en zijn van ruim 14.000 stoffen de chemische vergelijkingen ingevoerd. Hierdoor kan op eenvoudige wijze het percentage stikstof, zwavel en chloor per opslag worden berekend.

 


FB campagne

7. Gerichte Facebookcampagne na woningbrand

Naam inzender: Mischa de Bruijn- regio VRNHN

Een brand in mijn eigen wijk, dat komt wel heel dichtbij… Als het geluid van de sirenes net is weggestorven en de geur van brand nog in de straten hangt, zijn buurtbewoners het meest ontvankelijk voor boodschappen over brandveiligheid.

Brandweer Noord-Holland Noord speelt daarop in door in een straal rondom het incident, via Facebook mensen aan te zetten tot preventieve maatregelen. Dat gebeurt via gerichte Facebookadvertenties. We maken waar mogelijk de combinatie met fysieke voorlichtingsbijeenkomsten.

 


8. Nieuwe toezicht methodiek

Naam inzender: Karl Stusgen - regio VRK

NMT

In de NTM worden de enkelvoudige controles (ook wel gebruikscontroles genoemd) vervangen door zelfcontroles en door signalen vanuit de oog- en oor functie van andere inspecteurs. Bij de zelfcontrole voert de gebouweigenaar/gebruiker aan de hand van een digitale vragenlijst zijn eigen brandveiligheidscontrole uit. Na het indienen van de vragenlijst beoordeelt de brandweer deze lijst en volgt eventueel een controle door de brandweer.

Tijdens controles door collega-inspecteurs van gemeenten en/of omgevingsdiensten zijn zij de ogen en oren voor de brandweer en kunnen een signaal afgeven dat opvolging door de brandweer gewenst is. Een interventiecontrole vindt plaats op basis van een geconstateerde tekortkoming. Dit kan na terugkoppeling van een zelfcontrole of een steekproefcontrole maar ook op basis van een klacht of signaal van een inspecteur van de gemeente of omgevingsdienst of een signaal vanuit de maatschappij. De gemeente, omgevingsdienst en VRK werken hierin nadrukkelijk samen. Met dit systeem richten we ons op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker (bewustwording) en proberen we de controledruk voor de gebruiker te verlagen (zelf doen als het uitkomt).

Door dit nieuwe systeem is het voor de brandweer mogelijk om de beschikbare capaciteit voor periodieke controles in te zetten daar waar deze het meest nodig is.

 


9. Belevingswoning

Naam inzender: Jimmy Korswagen - regio VNOG

Een normaal woonhuis in een normale woonwijk helemaal in gebruik door de brandweer om inwoners bewust te maken wat de risico's zijn op brand! Hoe uniek is dat! Situaties die iedereen makkelijk herkent omdat het heel realistisch is en de bezoekers het kunnen beleven. In Didam heeft de VNOG een jaar lang zo'n woonhuis in bruikleen gehad en daarmee honderden senioren, scholieren en andere doelgroepen bereikt. Op interactieve wijze werden de bezoekers getriggerd om op zoek te gaan naar het brandgevaar. Ook konden ze ervaren hoe moeilijk het is om in het donker een huis te ontvluchten. Inmiddels is de tweede belevingswoning geopend. Dit is een samenwerkingsverband tussen een zorginstelling en de brandweer. De doelgroep zijn mensen met mogelijkheden. Juist deze samenwerking heeft grote meerwaarde omdat zo brandveiligheid niet alleen van de brandweer is maar van de samenleving!


10. Informatieketen

Naam inzender: A. Verhoeven - regio VRBZO

Informatieketen

In de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost hebben we een Zaaksysteem en Objecten kernregistratie geïmplementeerd. Als innovatie willen we verder van een ongestructureerde naar gestructureerde informatie zodat de gehele keten op elk gewenst moment gebruik kan maken van de juiste actuele informatie. Dit start bij planontwikkeling en loopt door de gehele veiligheidsketen tot aan de incidentbestrijding en nazorg.

 


11. Mobiele gasgestookte oefenunit

Naam inzender: Roy Timmermans - regio VRLN

Oefenunit

Samen met de firma HAAGEN heeft de VRLN een mobiele oefenunit ontwikkeld die bijzonder geschikt is voor het aanleren en beoefenen van de persoonlijke skills and drills van brandweermensen en voor het oefenen van eenvoudige scenario's. De unit is geschikt voor veilig gebruik door de jeugdbrandweer. Daarnaast is de unit een aanwinst voor het programma Brandveilig Leven omdat hij in het kader van voorlichting en het kweken van awareness bij doelgroepen zoals ouderen en schooljeugd gebruikt kan worden. De unit die inmiddels geleverd is en momenteel wordt uitgeprobeerd is uniek in de wereld. Dit komt door de combinatie van volgende factoren:

 • De gehele unit is eenvoudig verplaatsbaar waardoor oefeningen dicht bij de posten georganiseerd kunnen worden. Reistijd, -afstanden en -kosten worden zo beperkt. De vrijwilliger wordt minder belast.
 • Voor de plaatsing van de unit bij een brandweerpost is geen omgevingsvergunning nodig. Een melding volstaat. In het voortraject is op dit punt de samenwerking met gemeenten opgezocht.
 • In de unit zijn alle vuurhaarden en wanden verplaatsbaar. Echt uniek is dat ook alle buitendeuren en ramen verplaatsbaar zijn. Er kunnen dus eindeloos scenario's bedacht worden waardoor geen bekendheid of oefenmoeheid ontstaat bij de deelnemers.
 • Echte vuurhaarden worden gecombineerd met digitale vuurhaarden die gewoon met water of schuim geblust kunnen worden. Digitale vuurhaarden maken het mogelijk om ook de jeugdbrandweer in de unit te laten oefenen of ouderen en schooljeugd in de unit te laten in het kader van Brandveilig leven.
 • De unit kan altijd uitgebreid worden met nieuwe / andere vuurhaarden.
 • Door het in eigen huis trainen van de basisvaardigheden hoeft hiervoor niet meer te worden uitgeweken naar een oefencentrum. Oefeningen die gehouden worden op een oefencentrum worden efficiënter omdat meteen begonnen kan worden met complexere scenario's. De standaard handelingen worden immers al beheerst.
 • De unit is erg veilig. Vele voorzieningen waken voor het ontstaan van gevaarlijke situaties. In geval zich toch een incident voordoet in de unit kan binnen enkele seconden een veilig klimaat geschapen worden in de unit.
 • De unit past geheel in de vernieuwde inzichten op het gebied van arbeidshygiëne. Deelnemers worden niet blootgesteld aan ongezonde stoffen. Het noodzakelijk reinigen van uitrukkleding wordt beperkt.
 • Doordat de unit snel up and running is en er ook tussen oefeningetjes weinig tijd verloren gaat kunnen in relatief korte tijd veel mensen beoefend worden of kunnen mensen juist veel verschillende oefeningetjes draaien.
 • De unit is uitermate geschikt om ook gewoon op een oefenavond gebruikt te worden. Door het gebruiksgemak is het niet noodzakelijk er altijd meteen halve- of hele dagen voor uit te trekken.
 • En niet op de laatste plaats... onze mensen vinden het leuk! En leren en oefenen mag ook gerust leuk zijn.

Oefenunit

 


12. Doorzocht labels (ontruimingstekens)

Naam inzender: Arie van Dooijeweert - regio VRGZ

In het recente verleden hebben binnen ons verzorgingsgebied branden gewoed in grote gebouwen (klooster aan Groesbeekseweg in Nijmegen 2014, flat aan Maldenburcht in Nijmegen 2014 en appartementencomplex Notenhout in Nijmegen 2015 ). Ook was er o.a. een gaslekkage in Geldermalsen onder een appartementencomplex (2015) . Deze incidenten hadden met elkaar gemeen dat er ontruimd moest worden. Bij de ontruimingen werden tekens op de voordeuren geplaatst.

Probleem
Er kwam naar voren dat er geen eenduidigheid bestond in de gebruikte tekens. Hierdoor en door verschil in interpretatie hebben doorzoekingen van dezelfde ruimten verschillende malen plaatsgevonden (tot wel vier keer). Kostbare tijd – dat het verschil kan maken tussen leven en dood – ging hierdoor verloren. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar een eenduidig en simpel systeem; doorzocht labels.

 


13. Website Brandweer NL

Naam inzender: Jörgen Lucas - regio VR Haaglanden

brandweer.nl

www.brandweer.nl is de vernieuwende website ván de brandweer en vóór de brandweer, onze partners en de burgers. Alle vijfentwintig regio’s en Brandweer Nederland zijn eigenaar van het nieuwe moderne communicatieplatform dat gericht is op ‘Brandweer over morgen’.

 • Vernieuwende navigatie techniek en design
 • Vernieuwende communicatie door de snippets
 • Vernieuwende landelijke samenwerking en centrale redactie

 


14. Brandweerstand

Naam inzender: Dave Doornbos - regio VR Groningen

Met het product brandweerstand word een brug geslagen tussen risicobeheersing en incidentbestrijding. Op een interactieve wijze worden brandweercollega’s meegenomen in de beschikbare brandpreventieve middelen in relatie tot een gebouwfunctie. (in dit geval een gezondheidzorgfunctie) In de animatie ‘Brandweerstand’ wordt dit verder toegelicht. (zie animatie) Naast de animatie worden diverse middelen gebruikt om brandweercollega’s mee te nemen binnen de brandpreventieve voorzieningen. Er wordt dieper ingegaan op nut en noodzaak van het daadwerkelijk uitlezen van beschikbare bereikbaarheidskaarten. Doormiddel van een Power Point presentatie wordt het kenmerkenschema behandeld in relatie tot het casusobject. Er is een demo die de werking van brandwerend glas inzichtelijk maakt. En er wordt gebruik gemaakt van Augmented/Mixed Reality ontwerpen die doormiddel van de Microsoft Hololens worden aangeboden. Het gebruik van de Hololens is een unieke manier om mensen te onderrichten en het grote voordeel is dat we met de Hololens het onzichtbare zichtbaar kunnen maken. Het gebruik van de Hololens is in een pilotfase en we zien toepassingsmogelijkheden op vele vlakken. Indien de pilot slaagt willen we dit verder gaan onderzoeken.

 

De brandweerstand is niet alleen bedoeld om informatie te brengen naar de repressieve collega’s maar ook om deze, uit het veld, te halen. Een hoofddoel van de Brandweerstand is verbinding te maken tussen de diverse sectoren (RB en IB) en hierbij de aanwezige kennis en informatie op een zo efficiënt mogelijke manier te delen. Door hierop te anticiperen door middel van doelgerichte interne/externe informatieverstrekking en het uitzetten van oefeningen op basis van een reëel scenario kan er al gauw meer inzicht worden verkregen. Onder de noemer van regelgericht naar risicogericht, kan de Brandweerstand wellicht handvatten bieden om op basis van risicobenadering, binnen het huidige toezichtbeleid, aanpassingen door te voeren. Brandweerstand is een totaal concept dat binnen de VRG als meerjarig product zal worden uitgedragen.

 


15. Informatiehuis

Naam inzender: Loes Hilbrink - regio Twente

Buurtdashboerd

Stel je eens voor: dat je altijd en overal de meest actuele informatie op een heel eenvoudige en toegankelijke manier beschikbaar hebt. Via Pc, smartphone, een scherm in de kazerne of op je tablet. Dat er een onzichtbare plek is waarin alle informatiebronnen slim bij elkaar komen. Bronnen en applicaties: gegevens van de brandweer en van andere open data. Een ‘informatiehuis’ waar jouw informatie samen komt. Op het moment dat jij het nodig hebt, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als manschap, als bevelvoerder, als inspecteur brandveiligheid, bestuurder of bijvoorbeeld als inwoner.

Het informatiehuis koppelt, verbindt, verbetert en rapporteert gegevens en informatie. Niet eerder werden publieke bronnen en brandweerbronnen op deze wijze ingezet. Aparte lijstjes met informatie zijn verleden tijd. Alle informatie, publiek en besloten, komt nu samen in het informatiehuis. Het is een primaire ‘nutsvoorziening’ voor de brandweer die bijdraagt aan minder brand, minder schade en minder slachtoffers. Het informatiehuis kan het beste toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld: De brandweer blust brand in een woning aan de IJsselstraat in Hengelo. De brand is uit en de bevelvoerder beschikt over waardevolle informatie. Hij weet dat de brand is ontstaan door een wasdroger. Hij voert dit in via de tablet van de tankautospuit. De informatie komt terecht in het informatiehuis. Vervolgens kijkt de medewerker brandveiligheid in het informatiehuis en ziet dat er brand is geweest. En dat de oorzaak een wasdroger was. Bij het terugkijken naar andere woningbranden in die zelfde buurt ziet de medewerker dat in het afgelopen jaar opvallend veel woningbranden waren die veroorzaakt zijn door wasdrogers. Ook ziet hij dat in het afgelopen jaar veel schoorsteenbranden waren in diezelfde buurt. De medewerker besluit actie te ondernemen. Hij ziet in het informatiehuis, uit de basisadministratie gemeenten, dat er vooral veel ouderen in die buurt wonen. Om de inwoners bewuster te maken op het gebied van brandveiligheid besluit de medewerker een brandweerbingo te organiseren. Waarbij de focus ligt op schoorsteenbranden en branden in wasdrogers. Het informatiehuis zorgt ervoor dat de relevante informatie terecht komt bij de juiste personen en hier vervolgens gericht op gehandeld wordt.

 


16. Tactiele Navigatie

Naam inzender: Richard Lubben - regio VRGroningen

Navigatie in de stoel

Een brandweerchauffeur wordt tijdens een spoedrit blootgesteld aan een verhoogde mentale belasting. Hij let op weg, de navigatie en op het verkeer dat mogelijk onvoorspelbaar reageert op de optische en akoestische signalen. Voor de solofuncties komt daar het berichtenverkeer nog bij. De meeste zintuigen worden hierdoor tijdens een spoedrit al maximaal belast. Het zintuig “gevoel” wordt daarentegen nauwelijks gebruikt en is daarom het meest geëigend voor het ontvangen van extra signalen. Om de mentale belasting terug te dringen, is er concept van tactiele navigatie in een autostoel ontwikkeld. Het idee hierbij is dat de visuele navigatie ondersteund wordt door tactiele navigatiesignalen vanuit de stoel. Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat in dat geval de mentale belasting lager is dan wanneer er alleen een visueel signaal wordt gegeven. Ook werd een snellere reactietijd gemeten bij de combinatie van visuele en tactiele informatie ten opzichte van alleen visuele informatie. Bovendien kan de chauffeur zijn ogen meer gericht houden op de weg, zodat de veiligheid vergroot wordt.

 


17. Pop-up 3 minute store

Naam inzender: Jimmy Korswagen - regio VNOG

Pop up strore

Het inmiddels wel bekend veronderstelde POP-UP winkelconcept doorgevoerd op brandveiligheid en bewust beleven van risico's op en bij brand. Vanwege het maatschappelijke karakter is het mogelijk om de winkelruimte om niet te "huren" enkel en alleen tegen een vergoeding voor gas, water en licht. Er is veel leegstand in winkelgebieden die graag de ruimte tijdelijk opgevuld zien.

 


18. Brandweer VR experience

Naam inzender: Maarten den Arend - regio VRZW

De Brandweer VR Experience is ‘the next level’ als het gaat om voorlichting op het gebied van brandveiligheid. De Brandweer VR Experience is een totaalconcept waarbij vertellen, ervaren en leren centraal staan.

Het concept bestaat uit:

 • Virtual Reality container (voorlichtingscontainer)
 • Samsung Gear VR met Virtual Reality Game
 • Brandweer VR Experience app
 • Brandweer VR Experience cardboard bril
 • Voorlichtingsmateriaal op het gebied van brandveiligheid

Bezoekers van de Virtual Reality container krijgen de VR cardboard bril mee, zodat de VR game vervolgens thuis verder kan worden gespeeld. Thuis kun je de app zowel in de Apple of Android store gratis downloaden. Dit zorgt voor een olievlekwerking omdat je de scenario’s met vrienden of familie nogmaals kan spelen.

 


19. Reinigen en drogen uitrukkleding

Naam inzender: Bud Pronk - regio Amsterdam-Amstelland

Helm reinigen

Gebruik maken van de ultrasoon techniek voor het reinigen en wintersport techniek voor het drogen van uitrukhelmen in het kader van arbeidshygiëne. Op deze wijze kan op relatief eenvoudige wijze en in korte tijd een groot aantal helmen intensief gereinigd en gedroogd worden wat bij de bestaande was- en droogtechnieken niet tot de mogelijkheden behoort. Resultaat:

 • Schoner dan bij andere gangbare technieken
 • Hogere doorloop / afhandelingstijd dan bij bestaande technieken
 • Geen schade / slijtage door was- en droogproces

Ontwikkeld in samenwerking met fabrikant uitrukhelm en ondersteund door erkende wasmiddelen fabrikant.

 


20. Basis Ontsmetting

Naam inzender: Arwin van de Zande - regio VR Haaglanden

Voertuig is eind maart 2017 opgeleverd, aansluitend is er tijd ingepland voor opleiden en trainen van het personeel.

De Basis Ontsmettings Eenheid zal medio juni 2017 operationeel inzetbaar zijn.

De Basis Ontsmettings Eenheid kan 1:1 in andere regio’s geïmplementeerd worden.

Het is een waardevolle aanvulling voor het proces arbeidshygiëne die onder alle (weers-)omstandigheden ingezet kan worden.

Delen