Internationaal versterkt nationaal

Brandweer Nederland initieert, onderhoudt en versterkt haar internationale betrekkingen met collega-brandweerorganisaties, ministeries en de Europese Unie om zo bij te dragen aan een veiligere wereld. Ter ondersteuning van deze samenwerking is het POINT opgericht: het Programmaoverleg Internationaal waar de regio’s, Brandweer Nederland en IFV aan deelnemen.

Waarom

Incidenten, crises en rampen houden zich niet aan regionale en landelijke grenzen. Nederland heeft, net als de omliggende landen, te maken met grote complexe maatschappelijke veranderingen die vragen om een gemeenschappelijke, of zelfs internationale aanpak bij het verlenen van hulp. Denk bijvoorbeeld aan het delen van kennis en innovatieve ontwikkelingen.

Doel

Door internationaal de samenwerking te intensiveren, de kennis, capaciteiten en innovaties robuuster te delen en aan te sluiten bij de Internationale Agenda ’s versterken wij ons als nationale brandweerorganisatie.

Hoe

Het POINT intensiveert de bestaande Internationale netwerken en ontwikkelt initiatieven. De Landelijke Agenda Brandweerzorg en de uitvoeringsagenda zijn leidend voor de op te pakken onderwerpen. Op die manier willen we de nationale agenda versterken met internationale impulsen en andersom. Er zijn drie thema’s benoemd waaronder verschillende onderwerpen vallen: Partners in netwerken, Brandweerzorg op maat en Duurzame inzetbaarheid.

Wat

Dit gaat het POINT in 2018-2019 doen:

Partners in netwerken

 • Het versterken van (de huidige) internationale netwerken en allianties.
 • Internationale brancheontwikkeling.
 • Kennispositie vergroten door bij te dragen aan internationaal evidence based
 • Versterken van de informatievoorziening, door samenwerkings- en innovatieprojecten.

Brandweerzorg op maat

 • Anticiperen op nieuwe en complexe risico’s.
 • Internationale ontwikkelingen over nieuwe risico’s verwerken in beschouwing van het vak.
 • Innovaties stimuleren met internationale partners.
 • Operationele samenwerking ook over grenzen: voor en met elkaar werken.

Duurzame Inzetbaarheid

 • Samen met België, Ierland, Zweden en Spanje onderzoeken hoe de vrijwilligheid van de brandweer toekomstbestendig kunnen maken.
 • In Europees verband afstemmen en adviseren over de veiligheids- en gezondheidseisen.
 • Verhogen van de kennis en kwaliteit van opleiden, trainen en oefenen door internationale samenwerking.

 

"Het is belangrijk dat wij ervaringen en procedures met elkaar delen zodat we in Europa goed zijn voorbereid op een aanslag en professioneel kunnen optreden in de meest moeilijke omstandigheden"

Deelnemer internationale tweedaagse ‘Exchange of Experts’, 11 november 2016

Planning

 • Werkplan vastgesteld 2018-2019:
  Januari 2018
 • Uitvoeren werkplan:
  1e kwartaal 2018 t/m 4e kwartaal 2019

Aan het POINT nemen deel:

Voorzitter van de RBC (tevens voorzitter van POINT), portefeuillehouder Internationale Betrekkingen RBC (vicevoorzitter), directeur Brandweer IFV en de accountmanagers die verschillende landen en / of netwerken (zoals RFSCA, EFRIM en EU) onder hun hoede hebben. De lectoren adviseren het POINT.

Ontwikkelen en versterken

"Brandweer Nederland en Brandweeracademie zetten stevig in op internationale kennisdeling en samenwerking. Voor de komende jaren gaan we ons richten op het intensiveren van de internationale samenwerking op strategisch niveau. En we ontwikkelen en versterken de internationale kennisnetwerken."

Stephan Wevers

SWe.jpg

Delen