Gebiedsgerichte opkomsttijden

Een gemeente heeft van het Ministerie van Justitie & Veiligheid het verzoek gekregen om in een buitenwijk het bestemmingsplan aan te passen voor de komst van een nieuw te bouwen cellencomplex. De burgemeester is blij met de komst van dit cellencomplex. Het zorgt voor de broodnodige werkgelegenheid in de regio. Maar het gaat het overwegende risico in die wijk flink te boven. De burgemeester geeft de brandweer de opdracht te kijken naar welk flankerend beleid er mogelijk is om vestiging toch verantwoord mogelijk te maken. Daarna is het bestuur aan zet.

In bovenstaande casus wil de burgemeester dat er aanvullend beleid gemaakt wordt om de extra risico’s te verminderen, omdat de opkomsttijden niet simpelweg aangepast kunnen worden. De opkomsttijden uit het rapport ‘RemBrand: brandveiligheid is coproductie’ (2015), zijn in het project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ uitgewerkt in een landelijke uniforme systematiek. De kern van RemBrand is het ‘vlinderdasmodel’: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Bij elk van deze schakels van de veiligheidsketen hoort een reeks activiteiten en bij elke activiteit zijn verschillende partijen betrokken, waar de brandweer er één van is. ‘Brandveiligheid’ is uiteindelijk altijd een ketenresultaat, brandveiligheid is immers een coproductie.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Dekkingsplan

Incidentbestrijding komt pas in beeld als het al brandt en brand ontstaat ongeacht de opkomsttijd van de plaatselijke brandweer. Maar àls het brandt, dan wordt wel een snelle respons van de brandweer verwacht. Maar hoe snel is ‘snel’? De opkomsttijd van de brandweer is opgenomen in het zogenaamde ‘dekkingsplan’. Maar hoe stel je dat nu vast? Hiervoor is door een projectgroep een uniforme landelijke systematiek ontwikkeld. Deze systematiek levert realistische opkomsttijden op, en neemt daar ook afwijkingen en eventuele aanvullende maatregelen die het bestuur wil nemen, in mee. Naast de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn, is er ook aandacht voor zaken als gelijktijdigheid van optreden, opschaling en doorzettingsvermogen, wat samen ook wel ‘de slagkracht’ wordt genoemd.

Op het moment dat het dekkingsplan door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is vastgesteld, is dit dekkingsplan leidend voor de opgave en de verantwoording van de brandweer in de regio. De opkomsttijd zelf is een belangrijke kwaliteitsmaat voor de dienstverlening, maar zoals al gezegd, is ook de slagkracht een belangrijk punt en is met name ook onze risicobeheersing van groot belang voor de kwaliteit van de totale brandweerzorg. Hiermee blijven we benadrukken dat de kwaliteit van onze brandweerzorg veel meer omvat dan alleen een goed doordachte systematiek van opkomsttijden.

Op dit moment wordt door de projectgroep hard gewerkt aan een handreiking die de regio’s gaat helpen bij de verdere implementatie van gebiedsgerichte opkomsttijden.

Delen