Organisatie

'Meer veiligheid in de regio', dat is onze ambitie.

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR en brandweer nauw samen. Wij werken ieder vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), politie en gemeenten.

Structuur VNOG
De VNOG bestaat uit 22 gemeenten die samenwerken in zes brandweerclusters. Het bestuur van de VNOG, het Algemeen Bestuur, bestaat uit de 22 burgemeesters van de gemeenten. In het gebied wonen op een oppervlakte van 3.000 km2 ruim 870.000 mensen.

De brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Er is een ambtelijke leiding die zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. De ambtelijke leiding bestaat uit een Directeur Brandweer en Directeur GHOR/Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Afdelingen

Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing is verantwoordelijk voor één van de twee primaire processen (Risicobeheersing en Incidentbestrijding) van de brandweer. Medewerkers van de afdeling dragen in het werkgebied van de VNOG bij aan een risicobewuste en brandveilige leefomgeving.

De afdeling Risicobeheersing:

 • Legt het accent op het voorkomen van brand en het aan de bron beperken van de effecten daarvan. Hierdoor zijn er minder slachtoffers en ontstaat minder schade.
 • Werkt intensief samen met bedrijven, instellingen en lokale overheid waarbij de eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
 • Voorkomt leed door de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers met betrekking tot hun (brand-)veiligheid en die van medeburgers te stimuleren en te ondersteunen
 • Deelt kennis over branden, o.a. gebaseerd op brandonderzoek, met bedrijven en instellingen waardoor de maatschappij brandveiliger kan worden. Deze kennis wordt ook ingezet bij de nazorg voor burgers en brandveiligheidsadviezen, waardoor het veiligheidsgevoel binnen de gemeenschap kan toenemen.
 • Is door expertise en uitvoeringskracht de autoriteit op het gebied van brandveiligheid in de regio.
 • Vervult de regierol in alle schakels van de brandveiligheidsketen van pro-actie tot en met nazorg.

Incidentbestrijding

De afdeling Incidentbestrijding is verantwoordelijk voor één van de twee primaire processen (Risicobeheersing en Incidentbestrijding ) van de brandweer. Medewerkers van de afdeling staan in 22 gemeenten 24-uur per dag paraat om uit te rukken naar incidenten en calamiteiten.

De afdeling Incidentbestrijding:

 • levert paraatheid in de hele VNOG: zorgt voor het beheer van de posten, voor voldoende opgeleid en geoefend personeel en kwalitatief materieel;
 • levert zo snel mogelijk adequate en professionele brandweerzorg aan burgers, bedrijven en instellingen vanuit 56 brandweerposten.
 • is verantwoordelijk voor de mono-operationele voorbereiding: zorgt voor kwalitatieve en uniforme procedures.

De afdeling Incidentbestrijding bestaat uit een netwerk van 56 brandweerposten die 24-uur per dag brandweerzorg leveren in 22 gemeentes.

Afdeling Crisisbeheersing

De afdeling crisisbeheersing volgt de organisatie brede missie en visie van de VNOG en is multidisciplinair: “Samen maken we ons sterk voor de kwaliteit en efficiency van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding”.

 • De VNOG is richtinggevend op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij neemt initiatief en zorgt voor coördinatie tussen gemeenten en alle betrokken organisaties op dit gebied.
 • De VNOG zorgt samen met haar partners voor een snelle en goede geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en brandweerzorg aan de inwoners van de regio.
 • De VNOG stimuleert burgers, instellingen en bedrijven tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Door gekwalificeerde medewerkers, die met passie, plezier en ambitie werken, zorgt de VNOG voor een optimale voorbereiding op (grootschalige) incidenten, rampen en crises.

De afdeling richt zich op de voorbereiding en coördinatie van multidisciplinaire processen, de informatiepositie van de Veiligheidsregio en het realiseren van ambities op het vlak van informatie gestuurde crisisbeheersing. Alle huidige onderdelen die zich bezighouden met informatievoorziening en nu versnipperd zijn over de organisatie worden hierin ondergebracht.

Afdeling Brandweerondersteuning

De afdeling Brandweerondersteuning ondersteunt de primaire processen van de VNOG. De afdeling biedt ondersteuning aan medewerkers - in het bijzonder de 56 brandweerposten - op het gebied van vakbekwaamheid en materieel & logistiek.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met middelen, informatie, ondersteuning andere teams/ management/ bestuur, strategie, communicatie en HRM. De afdeling zorgt voor een goede balans tussen dienstverlening en professionaliteit en een doelmatige inzet van middelen.

Afdeling GHOR

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie van de VNOG. De basis is de gemeenschappelijke regeling VNOG, waarin 22 gemeenten deelnemen.

De taakopdracht die de Wet veiligheidsregio’s aan de GHOR geeft vormt de grondslag voor het karakter van de organisatie: een netwerkorganisatie, die op basis van afspraken met zorginstellingen, zorgaanbieders en de GGD invulling geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen. De afspraken met de ketenpartners liggen vast in convenanten, die regelmatig worden geëvalueerd.

De GHOR werkt verder nauw samen met de brandweer, politie, en andere netwerk- en kolompartners, maar ook met de collega-GHOR-regio’s in Nederland en de GGD NOG. Voorbeelden zijn ambulancediensten, de meldkamer, brandweer, ziekenhuizen, huisartsenposten en gemeenten.

 

 

 

Stel je vraag

Niet kunnen vinden wat je zocht? Neem contact met ons op en stel je vraag met dit formulier. Selecteer op de kaart je waar je je bevindt of voor welke regio de vraag bestemd is.

Delen