Evaluatie brand in De Meinweg

  • Herkenbosch
  • 03 november 2020

De brand in het Nationaal Park De Meinweg in april 2020 behoort tot de grootste Nederlandse natuurbranden van de laatste jaren, waarbij een ongekend aantal Nederlandse en Duitse brandweermensen en andere partijen werd ingezet.
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in juni 2020 de opdracht gegeven om de gebeurtenissen rondom deze natuurbrand te evalueren, met inachtneming van de context gevormd door de coronacrisis. Doelstelling van de evaluatie was om lering te trekken uit dit incident ten behoeve van de (voorbereiding op de) crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Daadkrachtig optreden ondanks coronacrisis

In het rapport ‘Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch’ constateren de onderzoekers dat er duidelijk, daadkrachtig en betekenisvol is opgetreden door (internationale) brandweerlieden, andere hulpverleners, leidinggevenden en bestuur. Overigens zou de aandacht voor de brand in de Meinweg groter zijn geweest als Nederland niet was ondergedompeld in de coronacrisis. Daarnaast bleken diverse (hulpverlenende) instanties al erg druk te zijn met de coronacrisis, zodat zij door de brand dubbel werden belast.

Drie hoofdaandachtspunten binnen het onderzoek

Met betrekking tot de drie hoofdaandachtspunten binnen het onderzoek, te weten de risicobeheersing in De Meinweg, de internationale samenwerking tijdens de brandbestrijding en de evacuatie van Herkenbosch, komen de onderzoekers tot de volgende bevindingen:

  • In De Meinweg wordt al lange tijd nauw samengewerkt met natuurbeheerders en terreineigenaren om mogelijke risico’s in kaart te brengen en afspraken te maken over de bescherming van de natuur. Dankzij (boven-)regionale overlegstructuren kenden Nederlandse en Duitse brandweren en Staatsbosbeheer in april elkaar en elkaars plannen en maatregelen.
  • Mede door het jarenlange contact tussen de VRLN en Kreis Viersen, was er tijdens de brand sprake van een goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen.
  • Het bleek lastig de overwegingen en argumenten rond de evacuatie van Herkenbosch goed in beeld te brengen. Het besluit tot evacuatie van heel Herkenbosch was op zich niet noodzakelijk, maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.

Wil je de volledige rapportages lezen? Bekijk deze dan op de website van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Delen