Prestaties Brandweer Limburg-Noord naar verwachting

  • Venlo
  • 24 mei 2018

Eén van de manieren om de prestaties van de brandweer te meten, is door te kijken naar opkomst- en uitruktijden. De vrijwilligers en de beroepsploegen van Brandweer Limburg-Noord rukken snel en naar verwachting uit. De vrijwilligers binnen 5 minuten, de beroepsploegen hebben gemiddeld net iets meer dan 1,5 minuut nodig om van de kazerne te vertrekken. Brandweer Limburg-Noord was in 2017 gemiddeld in ongeveer 9 minuten bij een brand in een gebouw. Daarmee presteert Brandweer Limburg-Noord, gezien de uitgestrektheid van de regio en beschikbare mensen en middelen, naar verwachting en in lijn met de tijden van de afgelopen jaren.

De brandweer rukt snel uit in Limburg-Noord

De uitruktijden van het Snelle InterventieVoertuig (SIV)  en de vrijwilligersposten waren voor 2016 en 2017 goed. De SIV rukte gemiddeld 8 tot 11 seconden sneller uit dan de normtijd van 1,5 minuut. De beroepsposten rukten gemiddeld rond de norm van 1,5 minuut uit. De vrijwilligers waren gemiddeld 15 seconden sneller dan onze normtijd van 5 minuten. Zij moeten bij een alarm hun werkzaamheden bij de werkgever stoppen, naar de kazerne gaan, zich omkleden en in het voertuigen stappen. Dat is een prestatie op zich!

Opkomsttijden in de regio

De opkomsttijd is de tijd die de eerste eenheid (een tankautospuit of SIV) erover doet om vanaf de melding bij het incident te komen. Hierbij wordt alleen gekeken naar zogenaamde maatgevende incidenten (branden in gebouwen), niet naar bijvoorbeeld ongelukken. Voor branden in gebouwen zijn wettelijke normtijden vastgelegd. Die verschillen per gebouwtype en -functie. In Limburg-Noord was de gemiddelde opkomsttijd in 2016 8 minuten en 45 seconden. In 2017 9 minuten en 1 seconde. In de periode van 2011 tot 2017 was de gemiddelde opkomsttijd 9 minuten en 4 seconden. Brandweer Limburg-Noord presteert dus naar verwachting. In vergelijking met andere veiligheidsregio’s hebben we relatief langzame opkomsttijden. Dit komt door de uitgestrektheid en het landelijke karakter van onze regio.

Per gemeente zijn er verschillen in de opkomsttijden. Deze verschillen zijn onder andere te verklaren door de locatie van de incidenten ten opzichte van de dichtstbijzijnde kazerne, of er een beroeps- of vrijwilligerspost naar het incident uitrukt en of er bijvoorbeeld een SIV in de buurt gestationeerd is.  

Opkomsttijden zeggen niet alles

De brandweer heeft als taak het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Wij voelen ons veilig als we weten dat de brandweer er snel is als dat nodig is. Opkomst- en uitruktijden zeggen echter niet alles over brandveiligheid. Daarom geeft de brandweer bijvoorbeeld voorlichting aan leerlingen op de basisschool en bij senioren over hoe zij brandveilig kunnen leven en wat ze moeten doen bij brand. Ook geeft de brandweer adviezen over brandveiligheid bij evenementen en bij nieuwbouwprojecten. Al deze onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de brandveiligheid.

Bestuur regelmatig geïnformeerd

De Inspectie van Justitie & Veiligheid heeft in september 2016 een landelijk onderzoek gedaan bij alle veiligheidsregio’s in Nederland naar de inrichting van de brandweerorganisatie. De Inspectie geeft in haar rapportage aan dat Brandweer Limburg-Noord voldoende inzicht heeft in opkomsttijden. Als aandachtspunt geeft de  Inspectie mee dat het bestuur regelmatig geïnformeerd moet worden over opkomsttijden. Deze aanbeveling is opgepakt door deze uitruk- en opkomsttijden met individuele burgemeesters en het bestuur van de Veiligheidsregio (alle burgemeester van de 15 gemeenten die binnen de regio vallen) te bespreken. Dit wordt in de toekomst ook zo gedaan.

Altijd in ontwikkeling

Brandweer Limburg-Noord probeert steeds haar prestaties te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het Snelle InterventieVoertuig (SIV). De uitruk- en opkomsttijden zijn hierdoor gedaald en we bieden meer brandweerzorg op maat aan.  

Landelijk wordt de afgelopen jaren veel gesproken over de opkomsttijden. De wettelijke normen zijn zeer strikt, in de praktijk nauwelijks haalbaar en daarmee eigenlijk niet meer van deze tijd. Brandweer Nederland kijkt naar de mogelijkheden om van object- naar gebiedsgerichte opkomsttijden te gaan. Doel is om de opkomstnormen beter te laten passen bij de huidige tijd en risico’s.

Burgemeester Petra Dassen (burgemeester Beesel en portefeuillehouder brandweerzorg in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord): “De uitruk- en opkomsttijden van de Brandweer Limburg-Noord zijn naar verwachting. We leveren met de beschikbare brandweermensen en materialen vanuit de 31 posten consistente brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. Ik ben erg trots op de snelle uitruktijden van onze brandweermensen. Op het gebied van uitruk- en opkomsttijden halen we het best mogelijke resultaat.”

Bekijk hier de factsheet met daarin onder andere de gemeentelijke opkomsttijden, uitruktijden en het aantal incidenten

 

Delen