Regionaal samenwerken om onbeheersbare natuurbrand te voorkomen

  • Gelderland
  • 22 augustus 2017

Om grote natuurbranden te voorkomen gaan de Veiligheidsregio’s Gelderland Midden (VGGM) en Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de provincie Gelderland gebiedsgericht samenwerken met gemeenten, beheerders en eigenaren van de natuurgebieden. Natuurbranden zijn beter te beheersen als duidelijk is wie verantwoordelijk is voor maatregelen die bijdragen aan het voorkomen hiervan. Met de intentieverklaring maken de drie partijen afspraken om deze aanpak uit te werken voor de Veluwe en natuurgebieden in de Achterhoek. Deze meer gestructureerde aanpak is daarna ook te gebruiken voor andere natuurgebieden in Gelderland.

Beheersen in plaats van bestrijden
Er zijn geen wettelijke regels met brandveiligheidseisen voor natuurgebieden. De brandweer bestrijdt branden en burgemeesters dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het samen met gemeenten, beheerders, eigenaren en gebruikers van natuurgebieden risico’s en verantwoordelijkheden in kaart brengen én afspraken maken over maatregelen zorgt voor het beter beheersen van een risico op een grote natuurbrand.

Natuurbranden hebben een grote impact door de snelheid waarmee een natuurbrand zich ontwikkelt en de effecten hiervan op natuur, omgeving en mensen die wonen, werken of recreëren in natuurgebieden. Gebiedsgerichte maatregelen in bijvoorbeeld de vorm van de aanleg van loofhoutsingels of brandgangen kan het overslaan van een heide of grasbrand naar het bos of tussen bospercelen onderling helpen voorkomen. Het uitwisselen van kennis over toegangswegen, beschikbaarheid van bluswater en de berijdbaarheid van een natuurgebied door zwaar blusmaterieel draagt bij aan het verkleinen van de kans op de ontwikkeling van natuurbranden.

Regie bij Veiligheidsregio’s
Het initiatief om te komen tot deze gebiedsaanpak ligt bij de Veiligheidsregio’s. De aanpak staat beschreven in een handreiking, die op verzoek van de minister van Veiligheid & Justitie door de Commissaris van de Koning van Zeeland in oktober 2016 is opgesteld.

De provincie Gelderland heeft waardevolle natuurgebieden aangewezen vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur. Voor deze gebieden wordt in gezamenlijkheid met de natuureigenaren het natuurbrandrisico geactualiseerd. De  Veiligheidsregio’s nemen de regie om daar waar nodig met alle betrokkenen gezamenlijk te komen tot het verminderen van risico’s door  hiervoor een gebiedsgerichte aanpak uit te werken. In samenwerking met gemeenten, beheerders en eigenaren van het natuurgebied wordt  een meerjarig risicobeheersingsplan opgesteld en wordt over voortgang van te treffen maatregelen verantwoording afgelegd.. De beide Veiligheidsregio’s op de Veluwe zijn samen met natuurbeheerders verenigd in de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CNRV). Vanuit de CNRV zal de verdere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe mede worden begeleid.

Delen