Brandweer Fryslân zet samen met Oudega eerste stap voor komst kazerne

  • Leeuwarden
  • 23 oktober 2018

Brandweer Fryslân gaat haar bestuur vragen om nog voor het einde van het jaar in te stemmen met het voorstel om te komen tot een brandweerkazerne in Oudega (gemeente Smallingerland). De mogelijke komst van een kazerne op deze plek is een uitvloeisel van het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat van de Friese brandweer, waarin naar voren kwam dat een kazerne op de locatie de brandweerzorg in het gebied enorm kan verbeteren. De eventuele komst van de 66ste kazerne in Fryslân is nog wel afhankelijk van het uiteindelijke aantal vrijwilligers dat na een selectie- en opleidingsperiode de kazerne kan gaan bemensen. Als alles volgens plan verloopt kan de brandweerpost met tankautospuit in 2022 klaar zijn om uit te rukken.

‘We zijn erg blij met de aanmeldingen en de betrokkenheid van de inwoners van Oudega bij de mogelijke komst van een brandweerkazerne. Daarom vragen wij ons bestuur om ons de volgende stap te laten zetten en aan de slag te gaan met de mensen uit Oudega en omgeving om te kijken of we een brandweerploeg kunnen samenstellen die over een paar jaar ‘uitruk-klaar’ is. Ondanks deze mooie uitkomst moet de komende tijd uitwijzen of de mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk het brandweervak willen en kunnen gaan uitoefenen’, aldus regionaal commandant Brandweer Fryslân en directeur Veiligheidsregio Fryslân Wim Kleinhuis.

Minimaal 40 geïnteresseerden

Om tot een nieuwe brandweerpost te komen moesten zich minimaal 40 personen uit Oudega en omgeving aanmelden als kandidaat-brandweervrijwilliger. Uiteindelijk zijn dat er 42 personen geworden. Uiteraard is het van belang dat daarvan voldoende mensen overblijven na de selectie- en opleidingsperiode. Uiteindelijk zijn er minimaal 16 personen (in verschillende functies) nodig om een kazerne te kunnen draaien. Hierbij is ook extra aandacht nodig voor de situatie overdag.

Sneller ter plaatse

Na een melding komt de brandweer altijd zo snel mogelijk ter plaatse. In sommige gebieden duurt dat echter langer dan gemiddeld. Dit noemen wij 18-minuten-plus-gebieden, omdat het hier volgens ons rekenmodel meer dan 18 minuten kost om die gebieden te kunnen bereiken. Dat is het geval op meerdere plekken in Fryslân. Ongeveer een derde van de woningen in de 18-minuten-plus-gebieden ligt rondom Oudega en Eernewoude. Daarom zou een kazerne in dit gebied een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de Friese brandweerzorg. De keuze voor Oudega in plaats van Eernewoude is gemaakt omdat er met het inwoneraantal en de dorpsgrootte van Oudega een reëlere kans van slagen is. 

Maatwerk en vervolg

Het bouwen van een geheel nieuwe vrijwilligerspost is uniek voor de brandweer in Fryslân. Daarom is maatwerk ook een sleutelwoord in het vervolgtraject. Maatwerk op het gebied van bijvoorbeeld bouw, locatie en materieel, maar zeker ook als het gaat om opleiden, oefenen en ervaring opdoen. In het proces zijn meerdere momenten waarin gekeken wordt naar het aantal beschikbare vrijwilligers. Als in de aanloop naar de realisatie van de kazerne blijkt dat er, om welke reden dan ook, onvoldoende vrijwilligers overblijven –met name in de dagsituatie – dan gaat Brandweer Fryslân kijken naar alternatieve vormen van brandweerzorg in het dorp. 

Bekijk ook het schema ‘Route naar brandweerkazerne Oudega (Smallingerland)’

Delen