Alles over het Dekkingsplan 2.0

De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat iedere regio een dekkingsplan voor de brandweer moet hebben. Dit plan moet onder andere gebaseerd zijn op de risico's in de regio. In 2013 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân dekkingsplan 1.0 vastgesteld. Dat was nog voor de regionalisering van de Friese brandweer. Het is nu tijd om als organisatie samen te werken aan de doorontwikkeling van het dekkingsplan voor één Friese brandweer: dekkingsplan 2.0!

 

 

RemBrand een belangrijk onderzoek voor het maken van het Dekkingsplan 2.0. RemBrand wil meer balans brengen in de benadering van brand en brandveiligheid: het gaat bij brandweerzorg niet alleen om opkomsttijden en voertuigbezetting, maar ook om risicobewustzijn en preventie. Waar voorheen preventie en repressie als communicerende vaten met elkaar verbonden werden (meer rookmelders = minder kazernes), toont RemBrand aan dat brandveiligheid niet op die strikte manier benaderd kan worden en introduceert hiermee een nieuw gedachtegoed. Meer preventie is dus niet automatisch minder repressie.

Van historisch gegroeide naar beredeneerde organisatie

  • Brandweer Fryslân Brandweer Fryslân

De route naar Dekkingsplan 2.0

Bekijk hier de route naar het Dekkingsplan 2.0

Praatplaat

Bekijk hier de praatplaat over de uitgangspunten.

Waarom het Dekkingsplan 2.0?

Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Met het dekkingsplan stelt het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân vast welke opkomsttijden in onze regio van de brandweer verwacht kunnen worden. Er is inzicht waar de kazernes moeten staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en wat de beschikbaarheid van vrijwilligers moet zijn in relatie tot de risico's.

Met de komst van de Wet op de Veiligheidsregio's in 2010 zijn de opkomsttijden omgezet van een richtlijn naar een wettelijke verplichting. Bij vaststelling van het dekkingsplan 1.0 in 2013 is bepaald dat deze doorontwikkeld moet worden en dat de uitkomsten van het landelijke onderzoek RemBrand worden verwerkt in het nieuwe dekkingsplan: Dekkingsplan 2.0. Dit doen we samen, als één Friese brandweer met hetzelfde doel: de best mogelijke brandweerzorg voor onze mooie provincie.


Dekkingsplan 2.0

Van (inter)gemeentelijk naar regionaal.

Opdracht:

  • Veiliger, efficiënter, effectiever;
  • Optimale dekkingsgraad binnen begroting.
  • Van historisch gegroeide naar beredeneerde organisatie.

Doorontwikkelen naar 2.0

Om tot een gedegen dekkingsplan te komen, heeft het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân eind 2015 twee opdrachten aan Brandweer Fryslân meegegeven:

  1. Stel een motivatie op voor de mate van afwijking van de opkomsttijden
  2. Start met de voorbereidingen op dekkingsplan 2.0 en bepaal een efficiënte, effectieve en veilige repressieve organisatie
    Bij het ontwikkelingen van een vernieuwd dekkingsplan wordt gekeken naar de waarde die een brandweerpost heeft binnen de gehele keten van brandweerzorg in Fryslân. Uiteindelijk streeft de brandweer naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Het dekkingsplan is daarbij van cruciaal belang.

Opdracht 1:

In het Besluit veiligheidsregio's staan de opkomsttijden die voor de brandweer gelden. De brandweer is niet bij alle gebouwen in Fryslân binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig. Dit hoeft ook niet mits het bestuur voor die gebouwen motiveert waarom niet aan de gestelde opkomsttijd wordt voldaan en eventueel aanvullende maatregelen neemt. Kern van opdracht 1 is het opstellen van een motivering voor de mate van afwijking van de opkomsttijd bij die gebouwen in Fryslân waar de brandweer voorzienbaar niet binnen de opkomsttijd aanwezig is en stelt voor die objecten aanvullende maatregelen voor.

Bij aanvullende maatregelen valt te denken aan gericht voorlichten en oefenen (woonwijken, verzorgingstehuizen), operationele informatie (bereikbaarheidskaarten) en direct meerdere brandweerauto's alarmeren (van twee kanten aanrijden). Afhankelijk van het type gebouw of doelgroep kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.


Opdracht 2:

De opdracht start met het opstellen van een uitgangspuntendocument voor de brandweerzorg in Fryslân. Dit uitgangspuntendocument wordt samen met vrijwilligers en beroeps gemaakt en is input voor het ontwerp van de repressieve organisatie. In het uitgangspuntendocument komt bijvoorbeeld te staan welke opkomsttijd we willen hanteren voor de 2e tankautospuit, red- of hulpverleningsvoertuig. Maar ook welke prestatie verwachten we voor de waterwinning door bijvoorbeeld het grootschalig watertransport of motorspuitaanhanger. Hoeveel taken kunnen bij een post belegd worden waarbij de geoefendheid en paraatheid geborgd zijn? Ook hier komen uitgangspunten voor. Kijk hier voor het uitgangspuntendocument.

Het ontwerpen van de repressieve organisatie is deel twee van de opdracht. In deel twee worden drie dingen met elkaar verbonden: paraatheid, taken per post en materieelspreiding.

Om de brandweertaken uit te kunnen voeren moet de paraatheid geborgd zijn. De mate van borging van paraatheid is mede afhankelijk van de taak of taken die een brandweerpost heeft en de risico's in Fryslân. Het uitgangspunt is het principe van vrije instroom van repressieve brandweerlieden. Een brandweerpost wordt niet beoordeeld op het aantal uitrukken, maar op de toegevoegde waarde van de brandweertaken van deze post. Wat is de bijdrage van een post als die met een 2e tankautospuit ter plaatse komt, specialistische taken heeft of wat is de rol bij het grootschalig optreden in pelotons of compagnie-verband?

Welke taak bij welke post het best tot zijn recht komt is mede afhankelijk van de risico's in Fryslân en de mate van ‘zekerheid' die we willen hebben dat een taak ook paraat is. Elke post behoudt vanzelfsprekend de taak van de 1e tankautospuit. Welke taak een post heeft is van invloed op de materieelspreiding. Het kan dus zijn dat er huidig materieel uit een post verdwijnt omdat het niet meer nodig is of in een andere post komt te staan. Het kan ook zijn dat er materieel bijkomt in een post omdat deze post een bepaalde taak heeft.

 

 
Wilt u meer weten over het dekkingsplan 2.0? Neem dan contact op met Brandweer Fryslân via: dekkingsplan2.0@vrfryslan.nl

 

 

Wij gebruiken cookies