Werk in uitvoering

Mooie stappen gezet in traject: ‘Uitwerken visie risicogerichtheid’

 • Nederland
 • 14 februari 2020

In oktober vertelde Noud Bruinincx in deze rubriek Werk in uitvoering over zijn plannen voor het project ‘Uitwerken visie risicogerichtheid’. Met het project wordt invulling gegeven aan een belangrijke stap die we binnen de brandweerwereld nog beter kunnen maken: van regelgericht naar risicogericht denken en werken. Want in een snel veranderende samenleving en met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt risicogericht werken steeds belangrijker en eigenlijk onmisbaar. Inmiddels zijn er mooie stappen gezet en concrete plannen gemaakt. Noud praat ons bij.

Vijf brandende vragen aan Noud Bruinincx, projectleider ‘Uitwerken visie risicogerichtheid’:

1. Wat is er veranderd sinds je vertelde over je plannen in oktober?

Het projectplan is bijgesteld. Nog meer dan eerst ligt het accent op gedragsverandering. Want als je wilt dat mensen van regelgericht naar risicogericht denken en werken gaan, dan vraagt dit om een cultuuromslag. En dat bereik je niet zomaar. In april leveren we een projectplan op waarin staat wat we op de korte en lange termijn willen realiseren. Ik ben ondertussen het land in geweest om in gesprek te gaan met alle vak- en consultatiegroepen binnen risicobeheersing. Ik kreeg veel positieve reacties en veel collega’s willen graag een bijdrage leveren aan de verdere invulling. Er is inmiddels een werkgroep opgesteld met vertegenwoordiging uit alle vak- en consultatiegroepen. Samen hebben we de eerste speerpunten geformuleerd: de belangrijke onderwerpen die nu spelen en waar we invulling aan willen geven. We zijn op zoek naar een nieuwe projectleider die per april het stokje overneemt en verdere invulling geeft aan deze speerpunten en de implementatie van het projectplan.

2. Om welke speerpunten gaat het?

Samen met de werkgroep hebben we gekeken welke belangrijke onderwerpen nu spelen op het gebied van risicogerichtheid en waar we de komende tijd invulling aan willen geven. Dat zijn:

 • Het creëren van een Kennisplatform: één plek waar we alle informatie en best practices uit het land verzamelen en delen;
 • In onze opleidingen moet risicogericht werken als essentieel punt worden opgenomen. Zowel bij vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven is risicogericht werken onmisbaar;
 • De definitie van risicogericht werken formuleren, zodat we allemaal hetzelfde beeld en dezelfde verwachtingen daarbij krijgen;
 • Bij de brandrisicoprofielen en het regionaal risicoprofiel risicogerichtheid beter integreren;
 • Juridische aspecten in kaart brengen: welke zijn dat, hoe gaan we hiermee om en wat betekent dat voor onze advisering en toezicht?
 • Een stappenplan of model ontwikkelen om het regionaal - en brandrisicoprofiel in te kunnen zetten.
Noud-Bruinincx_600x600px.jpg

Het is mooi dat er vanuit iedere vak- en consultatiegroep grote betrokkenheid is.

 • Noud Bruinincx Noud Bruinincx

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

3. Inmiddels heeft de netwerkdag risicobeheersing op 3 december plaatsgevonden, wat heeft deze dag opgeleverd?

De netwerkdag heeft een aantal interessante dingen opgeleverd:

 • Een verdieping in het thema risicogerichtheid en met name waarom het zo belangrijk en noodzakelijk is om ermee aan de slag te gaan;
 • Een kennismaking met praktische voorbeelden van risicogericht werken in het dagelijks werk. Bijvoorbeeld een casus van de TU Bouwkunde in Delft en de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.
 • Bewustwording van het feit dat risicogericht werken niet alleen een zaak is van aanpassen van richtlijnen en processen (instrumenteel) maar veel meer een kwestie is van houding en gedrag (cultureel)
 • Bewustwording dat risicogerichtheid niet alleen een zaak is voor risicobeheersing en brandweerzorg maar zeker ook voor onze partners zoals gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten, etc.

4. Wat wordt de volgende stap?

In het voorjaar willen we weer een netwerkdag organiseren, waarbij we de nadruk leggen op het dichterbij elkaar brengen van de afdelingen Risicobeheersing en Incidentbestrijding. Waarbij we zoeken naar meer verdieping. We borduren voort op de ervaringen van de eerste netwerkdag in december 2019. Samen met de collega’s van Risicobeheersing en Incidentbestrijding gaan we op zoek naar het eerlijke verhaal om zodoende het goede gesprek te kunnen voeren met onze burgers, het bedrijfsleven, instellingen en overige partners als het gaat om duurzame brandveiligheid.

5. Als je terugkijkt naar de afgelopen periode, waar ben je dan het meest tevreden over?

Als ik terugkijk dan vind ik het vooral fijn dat we nu concrete thema’s / speerpunten hebben opgesteld op basis wat we samen met de verschillende vakgroepen uit het land hebben opgehaald. Dat we helder hebben omgeschreven wat we willen bereiken op de korte termijn en op de lange termijn. Het is mooi dat er vanuit iedere vak- en consultatiegroep grote betrokkenheid is. En dat er ook echt meer draagvlak is om de eerder genoemde speerpunten inhoud en vorm te geven.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen