Werk in uitvoering: Landelijke handreiking bluswatervoorziening

  • Nederland
  • 18 juli 2019

Incidentbestrijding is het meest zichtbare deel van brandweerzorg. Denk hierbij aan branden blussen, duiken of een auto openknippen om een bekneld persoon te bevrijden. Enkele trajecten van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg richten zich op incidentbestrijding en een daarvan is: Handreiking bluswatervoorziening.

Bluswater is een essentieel onderdeel van de brandweer. Als brandweer zijn we adviseur, deskundige en gebruiker tegelijk. Toch gaan we er niet over. Onze gemeenten bepalen namelijk de kwaliteit van de bluswatervoorziening. En meestal wordt het geleverd door een andere partij, bijvoorbeeld het waterbedrijf. Daarmee is bluswater een onderwerp met veel betrokkenen. Er werkt een projectgroep aan een landelijke handreiking bluswatervoorziening om ondersteuning te kunnen bieden bij het eenduidig adviseren over dit onderwerp. 

Vijf brandende vragen aan Jurjen Timmerman, projectleider landelijke Handreiking bluswatervoorziening: 

‘Vakmensen met hart voor de brandweer’

1. Waarom is de landelijke handreiking bluswatervoorziening een belangrijk punt op de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg?

Bluswater staat hoog op de agenda van de veiligheidsregio’s. Na de regionalisering van de brandweer blijkt de bluswatervoorziening in veel regio’s niet helemaal op orde te zijn. Soms is de capaciteit van bluswater niet voldoende, is de financiering niet beschikbaar of het is bijvoorbeeld onbekend wie de ‘probleemeigenaar’ is. De bluswatervoorziening is niet in iedere regio hetzelfde geregeld en iedere regio heeft weer andere vragen rondom dit onderwerp. Landelijk gezien is er daarom behoefte aan kennisuitwisseling en ondersteuning bij een eenduidig advies over dit onderwerp.

Nieuwe ontwikkelingen maken een actualisatie van de handreiking noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de basisprincipes brandbestrijding (Hernieuwde kijk op brandbestrijding). Daardoor kan de bluswaterbehoefte veranderen. De invoering van de omgevingswet zorgt ook voor een andere adviesrol van de brandweer. Dit wordt allemaal meegenomen in de handreiking.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Jurjen_Timmermans_650px.jpg

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 
Samen-ambities-waarmaken.png

2. Wat is het doel van de landelijke handreiking bluswatervoorziening?

De nieuwe handreiking heeft als doel om kennis te delen en landelijk een rode draad te bieden. Met deze handreiking is het voor alle regio’s mogelijk om eenduidig te adviseren, afgestemd op de regionale kenmerken en met lokale afwegingsruimte. De brandweer is daarbij deskundig partner op het gebied van bluswater.

3. Welke stappen zijn er al gezet en welke moeten nog gezet worden?

Met een brede werkgroep zijn we al bijna twee jaar bezig met dit project. Veel kennis is gedeeld en een rode draad is ontwikkeld. Afgelopen juni hebben we het concept van de handreiking voorgelegd aan onze opdrachtgever: de Programmaraad Incidentbestrijding. De programmaraad is op hoofdlijnen positief over het concept en heeft de projectgroep de opdracht gegeven de handreiking verder uit te werken tot een duidelijke landelijke handreiking voor bluswatervoorziening.

4. Waar ben je trots op?

Het resultaat dat nu voorligt en de weg die de projectgroep twee jaar lang heeft afgelegd om daar te komen. Onze groep bestaat uit vakmensen met hart voor de brandweer. Het voelt voor velen als een behoorlijke verantwoordelijkheid om deze handreiking te maken.

Nu is de handreiking nog een concept met veel tekst. In het najaar wordt het gevormd tot een duidelijk verhaal over bluswater. Het geeft alle regio’s de ruimte om vakkundig te adviseren, ongeacht welke repressieve organisatie of risico’s er zijn. Het is geweldig dat we, ondanks vele inhoudelijke discussies, toch samen tot een eindresultaat komen.

5. Met wie werk je veel samen?

Het resultaat is gemaakt met een heel brede projectgroep. Alle districten zijn vertegenwoordigd en ook risicobeheersing is aangehaakt. Naast de projectgroep werk ik veel samen met onze opdrachtgever de Programmaraad Incidentbestrijding. Tot slot krijgen we goede ondersteuning van Brandweer Nederland. Een bijzonder dankwoord is op zijn plaats voor Sjoerd Hooymans van het IFV. Hij is echt de ‘haarlemmerolie’ van dit project.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Deze handreiking is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Handreiking Bluswatervoorziening Omslagfoto

Delen