'De handreiking is echt iets waar iedereen op zit te wachten'.

Werk in uitvoering: Gebiedsgerichte opkomsttijden

  • Nederland
  • 01 augustus 2019

Het project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ was een van de zeven deelprojecten van het programma RemBrand. Het rapport: Rembrand: brandveiligheid is een coproductie stelt een andere benadering voor de opkomsttijden van de brandweer voor: gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectgerichte opkomsttijden. Als er brand is, dan is iedereen het erover eens: dan moet de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Maar hoe onderbouw je ‘zo snel mogelijk’? De projectgroep ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ heeft dit vastgelegd in een landelijke uniforme systematiek.

De opkomsttijd van de brandweer wordt opgenomen in een dekkingsplan. Iedere veiligheidsregio stelt regelmatig zo’n dekkingsplan op en als dit plan wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, dan is het leidend voor de opgave en de verantwoording van de brandweer. De projectgroep ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ is op dit moment bezig met een handreiking om zo veiligheidsregio’s te ondersteunen bij het opstellen van een dekkingsplan dat recht doet aan de praktijk.

5 brandende vragen aan Odiel Nolet, Projectleider Gebiedsgerichte opkomsttijden.

1. Waarom is het project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ onmisbaar op de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg?

Als brandweer onderzoeken we continue hoe we de brandveiligheid kunnen verbeteren, ook samen met andere partijen. Het project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ zoomt in op de opkomsttijden van de brandweer. Voorheen keken wij alleen naar hoe snel de brandweer bij een object kon zijn, op basis van de afstand van kazerne naar object. Nu kijken we naar een bepaald gebied en naar het risicoprofiel van dit gebied. In de landelijk ontwikkelde uniforme systematiek worden meer factoren meegenomen die een rol spelen bij de repressieve dekking. Deze factoren zijn bijvoorbeeld de slagkracht die de brandweer kan leveren. Met de slagkracht wordt bedoeld: de capaciteit die nodig is bij langdurige inzetten, de beschikbaarheid door paraatheid en gelijktijdigheid van optreden. Met gelijktijdigheid van optreden moet je denken aan bijvoorbeeld een grote stad zoals Amsterdam. Hier komt het vaker voor dat incidenten gelijktijdig plaatsvinden. Hoe kunnen we daar dan zo goed mogelijk op anticiperen? De opkomsttijd van de brandweer wordt pas realistisch als al deze elementen meegenomen worden in de berekening. Hiervoor zijn speciale formules en rekentools ontwikkeld. Ook wordt er gekeken naar aanvullende maatregelen die het bestuur kan nemen.

Door bij het opstellen van het dekkingsplan de stappen uit de handreiking die nu ontwikkeld wordt te volgen kan er een compleet verhaal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio’s. Een verhaal dat recht doet aan de praktijk en waarmee ingespeeld wordt op de snel ontwikkelende en nieuwe maatschappelijke risico’s. Het Algemeen Bestuur kan dan vervolgens een weloverwogen beslissing maken over de dekking van een bepaalde regio. Doordat we in de handreiking ook rekenvoorschriften opnemen zijn regio’s ook beter met elkaar te vergelijken.

2. Waar staan jullie nu met het project?

Het Veiligheidsberaad heeft recentelijk ingestemd met de nieuwe systematiek rondom opkomsttijden. De kern daarvan is dat de veiligheidsregio’s een dekkingsplan kunnen opstellen op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De nieuwe systematiek zal ook leiden tot aanpassingen in de wetgeving. Wij ontwikkelen nu de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden en deze is in concept bijna gereed. Deze handreiking biedt vanaf de eerste tot de laatste bladzijde de benodigde informatie en stappen voor een goed onderbouwd dekkingsplan.

3. Welke stappen moeten er nog gemaakt worden?

Naast een papieren handreiking zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een digitale versie. De stappen uit de handreiking zijn daarbij vertaald naar een ‘dekkingsacht’. Dit zijn zeven stappen in de looprichting van het getal acht die je moet doorlopen om een goed onderbouwd dekkingsplan op te stellen.

Figuur 1: stappen in proces dekkingsplan

Online wordt je dan per stap automatisch verwezen naar de benodigde informatie en welke berekening je daarbij eventueel nodig hebt. Op dit moment is een vormgever hard bezig om dit verder te ontwikkelen.

Een volgende stap is dat we samen met een paar veiligheidsregio’s een pilot gaan starten. Deze pilot heeft als doel om de handreiking te testen en om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn.

4. Wat gaan de veiligheidsregio’s ervan merken?

De uiteindelijke handreiking biedt een houvast en een duidelijke lijn bij het opstellen van het dekkingsplan. Landelijk gezien zullen de dekkingsplannen meer uniform worden dan nu het geval is. De handreiking is echt iets waar iedereen op zit te wachten. Veel regio’s vragen of er al gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe handreiking, of elementen daar uit. Wij sturen alle scripts en berekeningen en inzichten al door zodat wij alvast ruggensteun kunnen bieden bij het opstellen van het dekkingsplan.

5. Waar ben je trots op als je kijkt naar hoe het project nu verloopt?

Ik ben heel trots op de samenwerking met alle partijen. Iedereen is erg constructief en we hebben een uniforme systematiek ontwikkeld die recht doet aan de praktijk. Er zijn veel partijen betrokken zoals de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de lectoren (Ricardo Weewer en Rene Hagen), de Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB), de verschillende vakbonden, het ministerie, de inspectie en de TU Delft. Het is mooi om te zien dat de samenwerking goed gaat. Het project loopt al wat langer en er zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Dat weerhoudt mijn collega’s er niet van om nog steeds vol enthousiasme en energie te werken aan de nieuwe handreiking.

Odiel Nolet

Uitvoeringsagenda

In de visie Brandweer over morgen is gekeken naar de toekomst en is er een fundering gelegd hoe de brandweer op de veranderende samenleving kan inspelen. In de landelijke agenda brandweerzorg gaan we hier op door en hebben we onze ambities en vraagstukken voor de toekomst vastgelegd. Met de uitvoeringsagenda brandweerzorg is dit concreet gemaakt. Op dit moment staan er ruim 30 trajecten op deze agenda. In deze rubriek spreken we met de verschillende bevlogen projectleiders. Waar staan ze nu met het traject, welke mijlpalen zijn er al bereikt en wat is het doel? 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen