Werk in uitvoering

Brand Veilig Leven Nederland

  • Nederland
  • 11 mei 2021

Brandveiligheid is verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen kunnen we mensen bewuster maken van de risico’s op brand en ze helpen bij het brandveiliger maken van hun leefomgeving. Brandveilig leven is daarom een belangrijk punt op de agenda bij de verschillende veiligheidsregio’s en op de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen het traject Brandveilig Leven Nederland? En wat kunnen we de komende tijd verwachten?    

Vijf brandende vragen aan Vanessa Koomen, Programmamanager Brand Veilig Leven Nederland   

1. Kun je ons meenemen in de laatste ontwikkelingen van Brand Veilig Leven Nederland?

Brand Veilig Leven heeft inmiddels een belangrijke plek binnen iedere veiligheidsregio. Sommige BVL-thema’s zijn heel regionaal gericht maar er zijn ook veel thema’s die interessant zijn om landelijk en gezamenlijk op te pakken. In ons jaarplan voor 2021 focussen we op die thema’s en op basis daarvan ligt er een programmaplan voor 2021. Dit programmaplan is opgedeeld in 3 belangrijke thema’s: in verbinding, in beeld en midden in de samenleving. Dit doen we via 2 sporen: online en offline.  
 
We innoveren al onze online middelen en maken deze laagdrempeliger voor de verschillende doelgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Virtual Reality en online mogelijkheden om spelenderwijs brandpreventie onder de aandacht te brengen bij kinderen. In samenwerking met de Nederlandse Brandwondenstichting hebben we recent een Webinar gerealiseerd over rookverspreiding, naar aanleiding van het IFV-rapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’.  

Een belangrijke ontwikkeling waar we nu op inspelen is de per 1 juli 2022 geldende wettelijke rookmelderverplichting. Dat houdt in dat in elk Nederlands huis op elke verdieping een rookmelder aanwezig moet zijn. We hebben voor woningcorporaties een lesmodule ontwikkeld die gaat over brandveiligheid en rookmelders, zodat zij voorzien zijn van alle inhoudelijke informatie. Deze lesmodule is de eerste in een reeks online lesmodules vanuit Brandveilig Leven Nederland.  

Daarnaast is 'Woningbezoeken en Kwaliteitsonderzoek’ de kerntaak van Brand Veilig Leven. Hierbij komen de specialistische adviseurs Brand Veilig Leven op huisbezoek om voorlichting te geven over brandveiligheid in de woning. Tijdens deze coronaperiode is dit een praktisch onmogelijk. We onderzoeken momenteel een mogelijkheid om de woningbezoeken digitaal op te starten. Daarbij richten wij ons op alle doelgroepen, ook de ouderen en de mensen die verminderd zelfredzaam zijn.    

Verder besteden we extra aandacht aan het offline voorlichtingsmateriaal voor de kwetsbare doelgroepen zoals ouderen die minder of niet online kunnen zijn. Hoe blijven we in verbinding met deze doelgroep en wat is daarvoor nodig? Daar zijn wij nu hard mee bezig.

Vanessa Koomen 650Px

Brandveilig Leven Nederland is er ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s, voor een meer uniform en landelijke uitstraling en vooral voor alle inwoners van Nederland

  • Vanessa Koomen Vanessa Koomen

2. Je noemde net een reeks online lesmodules vanuit Brandveilig Leven Nederland, wat voor lesmodules kunnen we nog meer verwachten?

Er liggen nog veel meer kansen voor online lesmodules over maatschappelijk relevante thema’s. De ambitie is dat iedere veiligheidsregio een thema omarmt, daarover een online lesmodule ontwikkelt en deelt met het land. Zo kunnen we op het gebied van Brandveilig Leven landelijk één groot en uniform informatiepunt bieden. Er komt dus nog meer aan en er wordt op dit moment hard gewerkt aan de invulling hiervan.  

Daarnaast is er nog ‘Brandweer op school’, dit is een lespakket over brandpreventie voor kinderen op de basisschool. Dit waardevolle project krijgt steeds meer landelijke bekendheid en draagvlak bij veel veiligheidsregio’s. Dat is mooi omdat landelijk nu bijna overal hetzelfde lespakket wordt aangeboden. Daarbij hebben wij de ambitie om als landelijk programma educatie nog breder te trekken. Denk daarbij aan mogelijke multi-samenwerking met bijvoorbeeld de Politie en de GGD in het kader van ‘Veilig Leven’. Dat lessen niet meer alleen over brandpreventie gaan, maar bijvoorbeeld ook over omgevingsveiligheid en gezondheid. En niet alleen voor de basisscholen maar ook voor het voortgezet onderwijs. Kortom, daar liggen mooie kansen.    

3. Je noemde net al de wettelijke rookmelderverplichting op 1 juli 2022,  hoe wordt daar vanuit dit traject verder naartoe gewerkt? 

Het is goed dat rookmelders vanuit het rijk verplicht worden, maar dat betekent ook dat er op dit moment veel vragen leven waar inhoudelijke kennis voor nodig is. Inhoudelijke kennis over rookmelders en brandpreventie ligt bij onze brandveiligheidspecialisten en bij de Nederlandse Brandwondenstichting. Daarom zijn wij een samenwerking met hen aangegaan. Samen verzamelen we alle vragen. Naast vragen over de rookmelder zijn dit ook juridische vraagstukken zoals wie er dan verantwoordelijk voor het ophangen van een rookmelder is. Is dat de woningcorporatie of de woningeigenaar? Deze vragen nemen we mee naar het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zodat alles helder is voordat de voorlichtingscampage vanuit het BZK gaat lopen. Als alles concreet is starten wij ook vanuit Brandweer Nederland een voorlichtingscampagne, deze gaat dan hand in hand met de campagne van het BZK. Daarover dus binnenkort meer. 

4. Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, met wie wordt er vanuit het traject nog meer samengewerkt?

BVL heeft raakvlakken met veel programma’s en netwerken in het land en daarmee zoeken wij dan ook de samenwerking op. Inhoudelijk zijn we bijvoorbeeld gelieerd aan energietransitie. Denk aan de toename in elektrische auto’s en buurtbatterijen. Daar komt ook een stukje brandveiligheid bij kijken. Vanuit Brandveilig Leven is het goed om daar voorlichting over te geven.  

We werken ook samen met de Brandweeracademie. De rapporten ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ en ‘Fatale woningbranden’ zijn van grote toegevoegde waarde. Lessen die eruit naar voren komen zijn enorm bruikbaar voor bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal. Het is heel mooi dat we met inzicht uit wetenschappelijk onderzoek actueel blijven met onze content. Inzichten uit zo’n rapport kunnen we bijvoorbeeld ook gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuwe lesmodule.  

Uit het rapport ‘Fatale woningbranden’ kwam helaas naar voren dat ouderen en kwetsbaren een verhoogd risico hebben op overlijden of gewond raken bij een woningbrand. Daarom is het heel fijn dat we vanuit BVL een mooie samenwerking hebben met de KBO-PCOB ouderenbond. Samen overleggen we regelmatig en vanuit de KBO-PCOB zijn hierbij ook ouderen aanwezig. Dat is mooi, want zo kunnen samen met hen nadenken over de vraagstukken waar ouderen tegenaan lopen. Het is goed om die schakel te hebben. Zo delen wij ook bijvoorbeeld inzichten uit onderzoeken, zoals het rookverspreidingsonderzoek. Dat maakt hen ook weer actiever en bewuster rondom dit onderwerp. Ook zijn wij bezig om de samenwerking met de KBO-PCOB dusdanig te verstevigen zodat we beter in verbinding blijven met de doelgroep ouderen en kwetsbaren.   

Daarnaast werken wij direct samen met de landelijke werkgroep gedragsverandering. Zij doen wetenschappelijk onderzoek naar gedrag. Hoe komt ons gedrag tot stand en hoe kunnen we gedrag beïnvloeden als het bijvoorbeeld gaat om ons gedrag ten opzichte van brandveiligheid? Hoe kunnen we op die manier minder brandrisico bereiken in onze leefomgeving? Wij maken gebruik van de waardevolle inzichten van gedragsverandering bij brandpreventie.  

Verder ligt de ambitie op termijn echt wel bij een bredere multi-samenwerking. Dat het niet meer alleen over Brandveilig Leven gaat, maar over ‘Veilig Leven’. De veilige leefomgeving waar wij naar streven gaat natuurlijk over veel meer dan alleen brandveiligheid. Het zou mooi zijn om vanuit een landelijk netwerk te gaan samenwerken met partners op het gebied van fysieke veiligheid, bijvoorbeeld de Politie, GHOR en GGD. Dat voorlichtingen niet meer alleen over brandpreventie gaan, maar ook bijvoorbeeld over cyberveiligheid. Maar brandveiligheid blijft natuurlijk voor ons altijd het focuspunt.  

5 Als je terugkijkt op het afgelopen jaar BVL, waar ben je dan trots op? 

Er is veel waar ik trots op ben, bijvoorbeeld op de doorontwikkeling van de landelijke werkgroep gedragsverandering. Over deze werkgroep staat sinds kort een mooie video online, waarin we Hans Zuidijk en collega’s zien, zie: Brandveilig leven en gedragsverandering - YouTube.  Hans Zuidijk is samen met Carolien Angevaren de nieuwe portefeuillehouder van de Vakraad Brandveiligheid.  

Daarnaast ben ik heel trots op de mensen in het netwerk, dat zijn allemaal mensen met intrinsieke motivatie voor dit vakgebied. Zij werken al jaren keihard om Brandveilig Leven Nederland landelijk erkenning en een platform te geven. Dankzij dit krachtige en professionele netwerk is er bereikt wat we nu bereikt hebben. We werken er hard aan om dit landelijke netwerk verder te ontwikkelen. Brandveilig Leven Nederland is er ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s, voor een meer uniform en landelijke uitstraling en vooral voor alle inwoners van Nederland. En, Brand Veilig Leven heeft aantoonbaar invloed gehad op de afname van calamiteiten en (dodelijke) slachtoffers door brand. Hoe belangrijk is dat!

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen