Maak brandveiligheid in gemeente belangrijker

  • Nederland
  • 09 maart 2018

Uit onderzoek van de VNG blijkt dat sinds 2013 brandveiligheid niet in de top-10 van gemeenten met belangrijkste veiligheidsthema’s voorkomt. Wel blijkt dat gemeenten investeren in de brandveiligheid van woningen en brandveilig leven.

Ambitieus

Brandweer Nederland schreef daarom de Handreiking "Brandveiligheid in de gemeente" om gemeenten te helpen bij het pakken van de gewenste regierol voor brandveiligheid. VNG verspreidt deze handreiking onder alle gemeenten in Nederland.

In het rapport "RemBrand, Brandveiligheid is coproductie" staat de ambitie dat ‘alle gemeenten in 2018 over een integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid is opgenomen’. Zij kunnen (meer) invloed uitoefenen op het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de wet staat ook dat de gemeenteraad hierin een taak heeft.

Samenwerken is essentieel

Er zijn veel veranderingen in de samenleving die ook van invloed zijn op gemeenten en veiligheidsregio’s, ook waar het om brandveiligheid gaat. Denk hierbij aan de Omgevingswet, nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van het sociaal domein, bestemmingsplannen en milieu. Voor een effectieve uitvoering van de taken van veiligheidsregio’s en brandweer, maar ook om slachtoffers, schade en branden in deze veranderende omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, moet er worden samengewerkt. Dat vraagt regie. Brandweer Nederland heeft daarom de handreiking geschreven die daarbij kan helpen.

Gemeente als regisseur

Gemeenten hebben dus een regierol. Zowel intern, tussen de beleidsterreinen waar de gemeenten aan werken, als extern, naar meerdere partijen toe. De veiligheidsregio is één van deze partijen, maar woningcoöperaties, scholen, zorgpartners en anderen dragen eveneens bij aan brandveiligheid. En dat is ook nodig. In deze handreiking ligt nu onder andere het voorstel dat de veiligheidsdirectie eens in de twee jaar samen met het college van B&W spreekt over de inhoud van het integrale veiligheidsplan, waarbij in een later stadium ook andere betrokken samenwerkingspartners worden betrokken. Op deze wijze wordt brandveiligheid ‘als een satéprikker’ door de verschillende onderdelen en partijen gestoken, waardoor (nog) betere afstemming plaatsvindt.


Zie ook Nieuwe handreiking brandveiligheid voor regierol gemeente op de website van de VNG.

Handreiking RemBrand is coproductie

Het idee achter RemBrand is meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en de voertuigbezetting, waar in het Besluit Veiligheidsregio’s de nadruk op ligt.

Delen