Wet kwaliteitsborging

  • Nederland
  • 12 mei 2020

Nederland is één van de brandveiligste landen ter wereld. Dit resultaat moeten we met elkaar koesteren.

Daarom werkt Brandweer Nederland mee aan afspraken die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - samen met de G4, G40, en Vereniging BWT Nederland, maakt over de introductie van een nieuwe vorm van Bouw- en Woningtoezicht, wanneer de Wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van kracht wordt. Het hoofddoel voor Brandweer Nederland: behoud van het behaalde veiligheidsniveau, ook als er een nieuwe wet van kracht is.

Voorhang AmvB

Brandweer Nederland is dan ook verrast door de voorhang (een soort controleprocedure voor het parlement) van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Kamer(s) zonder voorafgaande consultatie. Zij onderschrijft de zorgen die de VNG uitspreekt in de brief aan de commissieleden van de beide kamers. Wij ondersteunen het streven naar een stelsel waarin de bouwregelgeving beter wordt nageleefd dan in de huidige situatie het geval is. Daarbij hebben wij echter grote zorgen over de manier waarop de minister dit wil bereiken. Er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en betaalbaarheid van de verdere uitwerking van de WKB in het ontwerpbesluit en de toelichting, waarbij onder andere de rol van de brandweer bij gevolgklasse 1 wordt gereduceerd en daarbij de gevolgklasse 1 is verruimt met bouwwerken waarvan de risico’s en de mogelijke gevolgen niet beperkt zijn zoals beoogd.

26 mei 2020 kan in beginsel het ontwerpbesluit naar de Koning en de Raad van State. De VNG verzoekt nadrukkelijk in haar brief hier niet mee in te stemmen en wij steunen haar daarbij volledig in dit verzoek.

Zie ook: VNG vraagt Eerste en Tweede kamer om aanpassing besluit Wkb

Delen