Evaluatie landelijk kader uitruk op maat

  • Nederland
  • 18 december 2020

In 2014 is het ‘Landelijk kader uitruk op maat bij brand’ vastgesteld. Dit kader biedt veiligheidsregio’s de mogelijkheid om, afhankelijk van het type incident en de risico’s, te variëren met de inzet van het aantal mensen en middelen. De Brandweeracademie van het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een evaluatie uitgevoerd naar het ‘Landelijk kader Uitruk op maat bij brand’.

Het evaluatierapport is behandeld in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en zij constateert dat vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Twee opgaven

De RCDV ziet in ieder geval twee concrete opgaven waarmee in 2021 moet worden gestart. Allereerst het bijstellen van het landelijk kader uitruk op maat bij brand en het maken van hernieuwde afspraken over de naleving ervan. De tweede opgave is het verbinden van bestaande zienswijzen, zoals de doctrine brandbestrijding met brandweerkundige uitgangspunten. En daarbij ook de verbinding leggen met diverse lopende programma’s en projecten, zoals uniforme systematiek bij dekkingsplannen, uitgangspunten voor de vaststelling van de regionale slagkracht, de visie op grootschalig brandweeroptreden en eventueel taakdifferentiatie.

Bouwstenen

Hans Zuidijk, portefeuillehouder Uitruk op maat in de RCDV licht toe: ‘Het landelijk kader uitruk op maat staat niet op zichzelf. Het moet in de juiste samenhang worden gebracht met de vele ontwikkelingen, programma’s en projecten. Samen vormen zij de bouwstenen voor de toekomstige brandweerorganisatie, gestoeld op onze professionele opvatting. Zo zorgen we voor een zorgvuldige onderbouwing van een adequaat niveau van repressieve brandweerzorg.’

Betrokken partijen

Alle partijen die eerder bij de ontwikkeling en totstandkoming van het huidige landelijk kader betrokken waren, worden ook betrokken in de voorgestelde vervolgstappen. Dat zijn in ieder geval het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie & Veiligheid en de vakorganisaties.

Het rapport Evaluatie van het Landelijk kader uitruk op maat bij brand vind je op het kennisplein van het IFV


Zie ook de brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer : Stand van zaken rond de trajecten Taakdifferentiatie en Uitruk op Maat (UoM) bij de brandweer

Uitvoeringsagenda

De wereld om ons heen verandert. We blijven constant werken aan een veilige en weerbare samenleving. 

Samen-ambities-waarmaken.png

Delen