Het Actieplan Brandveilige Veestallen samengevat

Stalbranden onder vergrootglas

  • Nederland
  • 05 september 2019

Nog te veel dieren komen om bij stalbranden. In de eerste helft van 2019 (tot 1 juli) kwamen bij in totaal zeven van de zestien branden in totaal 15.060 dieren om: 12.000 kippen, 3030 varkens, 11 koeien en 19 kalveren. ‘En dan hebben we een aantal grote branden na 1 juli nog niet meegerekend’, zegt Evert-Jan van Veldhuizen namens Brandweer Nederland. ‘Het huidige aantal ligt helaas dus vele malen hoger.’

De oorzaak van de branden is te vaak onbekend, maar kortsluiting en brand als gevolg van werkzaamheden komt vaak voor. Branden in veestallen leiden tot maatschappelijke verontwaardiging, politieke vragen en veel mediabelangstelling en dan hebben we het nog niet over de impact die deze branden hebben op boeren en betrokken brandweercollega’s. Van Veldhuizen: ‘Dierlijke slachtoffers bij stalbranden moeten daarom zo veel als mogelijk worden voorkomen. Ook de brandweer zet zich hier stevig voor in. We participeren in het Actieplan Brandveilige veestallen en hebben onszelf daarbij ook concrete opdrachten gegeven. Zo zijn we present op voorlichtingsbijeenkomsten met boeren, gaan we meer branden onderzoeken en vindt een betere registratie plaats. Op dit moment is het percentage ‘oorzaak onbekend’ nog te hoog. Om toekomstige branden te voorkomen, hebben we meer inzicht nodig.’

Focus op bestaande stallen

Samen met de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en LTO Nederland en in samenwerking met de POV (Producenten Organisaties Varkenshouderij) continueert de brandweer de samenwerking om stallen brandveiliger te maken. Er is ook nauw samengewerkt met de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit plan zijn de dierlijke sectoren nadrukkelijk zelf meer aan zet om voor hun sector actief aan brandveiligheid te werken. Er wordt een groot aantal acties uitgezet om brandveiligheid te vergroten. Bij nieuwe stallen is de brandveiligheid aanzienlijk verbeterd. Betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat de brandveiligheid van bestaande stallen moet verbeteren. In het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018–2022 wordt het accent gelegd op het verbeteren van de brandveiligheid in bestaande stallen. De acties worden uitgezet via de volgende lijnen:

  1. Brandveiligere stallen (het brandveiliger maken van bestaande stallen);
  2. Een brandveiligere bedrijfsvoering (bewustwording);
  3. Beheersbaarheid van stalbranden (als de brand er eenmaal is, is deze te beheersen);
  4. Registratie en oorzaken van stalbranden (verzameling en behoud van data);
  5. Onderzoeksvragen (initiatieven en onderzoeken die bijdragen tot brandveiligere veestallen);
  6. Communicatie en vertaling naar de praktijk.

Elektrakeuringen

‘Voor 2018 ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen’, zegt Roelf Knoop, portefeuillehouder van Brandweer Nederland op dit dossier. ‘Met dit actieplan komt de focus meer op bestaande stallen te liggen.’ Eén van nieuwe acties is het periodiek keuren van bestaande stallen voor kalveren, varkens en kippen. Het gaat hierbij om een keuring van de elektra, omdat kortsluiting vaak de oorzaak van de brand is. Aan deze maatregel is al uitvoering gegeven via verzekeraars en private kwaliteitssystemen in de veehouderij. Inmiddels zijn enkele duizenden stallen gekeurd. Knoop: ‘Mocht echter onverhoopt toch brand ontstaan, dan heeft dat in bestaande stallen vaak desastreuze gevolgen, mede door de vaak niet aanwezige compartimenteringen en het gebruik van zeer brandbaar isolatiemateriaal.’

Kamerbrief

Minister Carola Schouten kwam vandaag met een Kamerbrief met de Voortgangsrapportage Actieplan brandveilige veestallen.

Actieplan brandveilige stallen 2018–2022

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Omslagfoto-actieplan-brandveilige-veestallen.jpg

Delen