Het Programma Informatievoorziening in ontwikkeling

  • Nederland
  • 17 december 2019

De veiligheidsregio’s streven, samen met het IFV, naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening (IV). Sinds 2015 gebeurt dat in de vorm van het Programma IV. Een evaluatie eerder dit jaar gaf bruikbare aanbevelingen voor de toekomst. Deze worden overgenomen in het nieuwe programma dat nu in ontwikkeling is.

‘Praat je over informatievoorziening dan is lang niet altijd duidelijk en zichtbaar wat we daar precies mee bedoelen. Een heleboel activiteiten vindt ook achter de schermen of soms letterlijk ondergronds plaats’, begint Paul van Mullekom, voorzitter Netwerk Informatiemanagement ‘Maar informatie kan van levensbelang zijn bij een crisis. En met de juiste informatie kan een incident of crisis zelfs voorkomen worden en de hulpverlener bijvoorbeeld effectiever of veiliger werken. Aan de andere kant krijgen we te maken met nieuwe (ongekende) crises, zoals terrorisme en cyberaanvallen en willen we dat informatie 24/7 beschikbaar en up-to-date is. De kunst is om de grote hoeveelheid data waarover veiligheidsregio’s (en crisispartners) beschikken boven water te krijgen, te structuren, analyseren en slim te gebruiken voor de juiste besluiten en acties. Omdat alle veiligheidsregio’s veel dezelfde IV-vragen hebben en voor dezelfde uitdagingen staan, is een landelijke aanpak niet meer dan logisch. Onze ketenpartners verwachten dat ook van ons.’

Programma Informatievoorziening

Het Programma IV bundelt de vragen en wensen van alle 25 regio’s om zo tot een afgestemd, zoveel mogelijk uniform en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening te komen. Zo heeft het programma bijvoorbeeld de Geo4OOV-voorziening opgeleverd. Paul: ‘Op dit moment staan 119 landelijk beschikbare kaartservices in de catalogus. Er is een informatiemodel voor objecten (KRO, Kernregistratie Objecten) en er zijn afspraken gemaakt met externe bronhouders. Dat scheelt regio’s een hoop werk. Daarnaast maken alle regio’s gebruik van de softwarecatalogus, waardoor meer zicht is op de applicaties die een regio gebruikt en er inkoopvoordelen behaald kunnen worden. Inmiddels zijn al 15 veiligheidsregio’s en het IFV aangesloten op het zogenaamde ‘verkeersplein’, een eigen ICT-infrastructuur. Kortom, tijd voor nieuwe doelen en plannen. Het nieuwe Programma IV 2020-2025 voor de veiligheidsregio’s staat inmiddels in de steigers.’

2020-2025

Het schrijven van dit nieuwe plan startte het afgelopen voorjaar met medewerking van verschillende informatiemanagers en ICT-medewerkers uit de regio: ‘Daarvoor organiseerden we landelijke zomer- en herfstsessies én verschillende bijeenkomsten in de regio’s zelf. Er was veel animo en de reacties waren positief.’ Het Programma IV 2020-2025 is gebaseerd op een aantal hoofdlijnen, waaronder continuïteit (onder andere versterking van de eigen informatiebeveiliging in de regio en aansluiting zoeken bij NCSC), samenwerking (met partners en met databronnen) en informatiegestuurd werken. Daarnaast is er meer ruimte voor innovaties en experimenten die in wisselende samenwerkingsverbanden worden opgepakt, passend bij de behoefte en het ontwikkelniveau van de betreffende regio’s. Dit bevordert de slagkracht en snelheid van IV-ontwikkelingen. De initiatieven worden procesmatig door het IFV ondersteund. De verwachting is dat het vernieuwde programmaplan in de eerste helft van 2020 ter goedkeuring aan de veiligheidsregio’s wordt voorgelegd.

Meer informatie?

Meer informatie over Informatievoorziening en het Programma IV vind je op de website van het IFV.

Paul Van Mullekom650x650

Programma Informatievoorziening

Het Programma Informatievoorziening wordt gezamenlijk vormgegeven en uitgevoerd door collega’s van het IFV en alle regio’s in opdracht van het POI, namens de Raad Directeuren Veiligheidsregio, Raad van Brandweercommandanten, Raad van Directeuren Publieke Gezondheidszorg en Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.

Delen