Meer flexibiliteit in herziene leergang Instructeur

  • Nederland
  • 17 september 2019

De leergang Instructeur is geheel herzien. In de vernieuwde leergang is meer aandacht voor flexibiliteit van de opleiding en toetsing, vakbekwaam blijven en moderne didactiek. Vanaf oktober 2019 kunnen alle regionale opleidingsinstituten (ROI’s) starten met de herziene leergang.

De instructeur heeft een andere rol bij de examinering dan voorheen. Instructeurs hebben nu vaker de rol van beoordelaar. Deze nieuwe rol is verwerkt in de vernieuwde leergang. Daarnaast bleek uit een onderzoek onder gebruikers dat er behoefte is aan een leergang waarin instructeurs worden opgeleid met meer aandacht voor flexibiliteit in opleiding en toetsing, vakbekwaam blijven en digitale didactiek.

Landelijke expert- en ontwikkelgroep

Voor het ontwikkelen van de herziene leergang is een landelijke expert- en ontwikkelgroep samengesteld door de programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis van Brandweer Nederland. Ervaren docenten, ROI-medewerkers, examinatoren, hoofden en medewerkers vakbekwaamheid, afgevaardigden van het platform vakbekwaam blijven en onderwijskundigen ontwierpen en ontwikkelden samen met een projectteam van het IFV de nieuwe leergang en de proeve van bekwaamheid.

Implementatie

De eerste ROI’s starten vanaf 1 oktober met de herziene leergang. De komende maanden organiseert het IFV informatiebijeenkomsten in de districten. Vanaf november komt een implementatieteam periodiek bij elkaar om ervaringen bij de implementatie met elkaar te wisselen. Praktijkervaringen worden door het IFV verzameld en waar nodig doorgevoerd in de leergang. 

Meer informatie

Meer informatie over de opbouw van de herziene leergang Instructeur is te lezen in onderstaand document. Neem voor meer informatie contact op met Anne Hootsen, projectleider: instructeur@ifv.nl.

Zie ook de website van het IFV.


Wat is de leergang Instructeur?

Een instructeur zorgt ervoor dat collega’s bij de brandweer vakbekwaam worden en blijven. Het gaat hierbij om brandweermensen met functies tot en met mbo-niveau. Het leren overdragen van kennis, vaardigheden en expertise staat bij deze leergang centraal en wordt aangeboden door verschillende opleidingsinstituten. Bij het succesvol afronden van de leergang, is de deelnemer een door het IFV gediplomeerd instructeur brandweer.

Vakbekwaamheid

Oefenen en opleiden doen we op veel verschillende manieren, maar wel met hetzelfde doel: vakbekwaam worden en blijven. Warm of koud, samen of individueel, op locatie of vanuit huis, digitaal of klassikaal.

Brandweeronderwijs

Delen