‘Aantal branden en dierlijke slachtoffers moet omlaag’

  • Nederland
  • 18 februari 2019

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef vorige maand aan de Tweede Kamer hoe zij het meest effectief wil toewerken naar het verkleinen van de kans op een stalbrand en het verminderen van het aantal dieren dat daarbij omkomt. ‘Het is duidelijk dat dit niet eenvoudig is’, stelde de minister. ‘Het vraagt een integrale aanpak en samenwerking van alle betrokken partijen. Ik constateer dat alle partijen doordrongen zijn van het belang en dat zij zich gecommitteerd hebben aan de aanpak zoals die nu is afgesproken en voor een deel ook is vastgelegd in het Actieplan brandveilige stallen 2018–2022.’

Kans op brand is klein, de impact groot

Brandweer Nederland is één van de betrokken partijen. ‘Hoewel de kans op een stalbrand klein is, is de impact groot. De maatschappij vraagt terecht om een duidelijke aanpak. Daarom werken wij samen met LTO Nederland, de Dierenbescherming en het Verbond van Verzekeraars mee aan het Actieplan Brandveilige Veestallen’, zegt Roelf Knoop namens de Raad van Brandweercommandanten (RBC). Ook de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn nauw betrokken.

Het Actieplan heeft een looptijd tot 2022 en is het vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016. Knoop: ‘Uit de evaluatie bleek dat er met name in nieuw gebouwde stallen goede stappen zijn gezet om stallen brandveiliger te maken. We constateerden ook dat brandpreventie onverminderd moet blijven doorgaan - en dan meer gericht op bestaande stallen - om het aantal stalbranden, en daarmee het aantal dierlijke slachtoffers, verder te verminderen. Veiligheidsbewustzijn bij staleigenaren is daarbij cruciaal.’ Knoop is landelijke portefeuillehouder stalbranden binnen de RBC en vertegenwoordigt Brandweer Nederland in de stuurgroep.

Goede registratie

‘Het mooie is dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen en het daarom samen oppakken. De verschillende sectoren, zoals de varkenshouderij en de kippenhouderij, hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming van dit Actieplan.’ We doen ons uiterste best om dit soort tragische branden verder terug te dringen. Helaas is de realiteit echter ook zo dat er nog steeds met enige regelmaat stalbranden voorkomen. En door de schaalvergroting neemt de omvang van die branden toe. Ook zien we dat milieumaatregelen, zoals een luchtwasinstallatie, soms een tegengesteld effect hebben op brandveiligheid. Het Actieplan moet dan ook op de lange termijn tot resultaten leiden die zichtbaar worden door goede registratie.’

Kartrekker

Hoewel LTO Nederland kartrekker is, heeft elke branche zichzelf een aantal taken opgelegd. ‘Dat geldt ook voor de brandweer’, vertelt Evert-Jan van Veldhuizen. Hij is namens de brandweer deelnemer aan de werkgroep. ‘Wij zullen vaart moeten maken met de registratie van brandoorzaken. Het komt nog te vaak voor dat de brandoorzaak niet bekend is. We zetten dan ook vaker brandonderzoekers in na een brand. Daarnaast sluiten wij vaker aan bij de vele voorlichtingsbijeenkomsten die door LTO worden georganiseerd. We zijn adviseur en omarmen de innovaties die op dit gebied plaatsvinden.’

Binnenkort worden de actuele cijfers over 2018 op deze site gepubliceerd.

Actieplan brandveilige stallen 2018–2022

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Omslagfoto-actieplan-brandveilige-veestallen.jpg

Delen