Wet kwaliteitsborging

  • Nederland
  • 03 juli 2018

Nederland is één van de brandveiligste landen ter wereld. Dit resultaat moeten we met elkaar koesteren.

Daarom werkt Brandweer Nederland mee aan afspraken die de VNG - samen met de G4, G40, Vereniging BWT Nederland, Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit - maakt over de introductie van een nieuwe vorm van Bouw- en Woningtoezicht, wanneer de Wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van kracht wordt. Het hoofddoel voor Brandweer Nederland: behoud van het behaalde veiligheidsniveau, ook als er een nieuwe wet van kracht is.

Brief

Brandweer Nederland is dan ook verrast met de brief die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgelopen vrijdag aan de Eerste Kamer heeft gestuurd, waaruit zou blijken dat er afspraken zouden zijn met de lagere overheden en brancheverenigingen zoals de Brandweer Nederland. Tot vandaag zijn er ons geen afspraken bevestigd. Daarom vindt Brandweer Nederland brief van de minister voorbarig. Het vraagstuk waar tijdens dit wetgevingsproces onvoldoende aandacht voor bestaat, is dat juist bij gebouwen waar de risico’s hoog zijn, zoals kinderdagverblijven, woontorens, ouderenhuisvesting, voldoende waarborgen gecreëerd worden voor de veiligheid van de burger.

Brandweer Nederland vindt het jammer dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met haar brief voorbij gaat aan het feit dat er geen bestuursakkoord is. En als zodanig steunt zij de lijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten volledig.

Delen