‘We hebben meters gemaakt’

Landelijke Agenda Brandweerzorg centraal in RBC

  • Nederland
  • 07 december 2018

Het was een bijzondere bijeenkomst van de Raad van brandweercommandanten vrijdag. Twee ‘oudgedienden’ – Rob Brons en Paul Verlaan – namen na vele jaren afscheid van het landelijk platform. Tijdens de themabijeenkomst een dag eerder werd al uitgebreid afscheid genomen van de beide commandanten, die samen 55 jaar brandweerhistorie achterlaten. ‘Beiden hebben veel belangrijke ontwikkelingen van de brandweer meegemaakt, we hebben veel aan deze kanjers te danken. Dank voor alles’, zei voorzitter Stephan Wevers, die Marie-Louise van Schaijk, de opvolger van Paul Verlaan, met een bos bloemen welkom heette.

Agenda brandweerzorg

De Landelijke Agenda Brandweerzorg stond vrijdag centraal en dan specifiek de stand van zaken van de 36 projecten die hieruit voortvloeien. ‘Een jaar na de start blijkt dat we veel meters hebben gemaakt’, vertelde IFV-directeur IJle Stelstra in zijn presentatie. In de uitvoeringsagenda staat per programma omschreven wat de RBC de komende jaren wil oppakken om de ambities te realiseren. ‘Het is een agenda van, voor en door de brandweer’, stelde voorzitter Stephan Wevers. ‘Het gaat over de hele breedte van de brandweer, van 'going concern' activiteiten tot strategische wijzigingen om koers te houden.’ De uitvoering van alle lopende projecten die voortvloeien uit de deze landelijke agenda moet goed worden belegd en georganiseerd, onder andere bij het IFV.

De programmaleiders gaven ieder een toelichting op de stand van zaken van hun eigen portefeuille. Vanuit Risicobeheersing ging Jolanda Trijselaar in op de kleine projecten en de grote strategische opgaven, zoals Brandveilig leven, de Omgevingswet, de energietransitie en Rembrand. ‘Het zijn soms lange, ingewikkelde en taaie projecten waar onze mensen zich fantastisch in hebben vastgebeten.’

Trots

Voor wat betreft Incidentbestrijding was er trots. ‘Werken voor het land is belangrijk. Als ik zie wat we al voor elkaar hebben gekregen, dan ben ik trots op onze mensen van de vakgroepen’, zegt portefeuillehouder Esther Lieben. Ze noemde voorbeelden van de Arbocatalogus, de gezondheidsmonitor, gebiedsgerichte opkomsttijden, Uitruk op Maat en waterongevallenbeheersing. ‘Ook de Landelijke handreiking bluswatervoorziening is bijna klaar.’
Hans Zuidijk beheert met Esther Lieben dezelfde portefeuille. Hij besprak de stand van zaken van Grootschalig optreden, Natuurbrandbeheersing en de specialismen Logistiek en ondersteuning en Gevaarlijke stoffen. Wim Kleinhuis nam zijn collega’s mee in de dossiers over Mens en bedrijfsvoering, waaronder de PPMO, Strategisch personeelsinzicht, arbeidsarrangementen en diversiteit.

Vakbekwaam

 

Anton Slofstra sprak over Vakbekwaamheid en kennis, de lopende kennis- en onderzoeksprogramma's en brandonderzoek. ‘We gaan ons met brandonderzoek verder verdiepen. Niet alleen de oorzaak van brand onderzoeken we, maar ook wat het effect is geweest bij ons optreden. We willen ervan leren.’

 

Diemer Kransen sprak tenslotte over Informatievoorziening. ‘Het belangrijkste is dat we een fundament hebben staan waarop wij onze informatiepositie kunnen versterken. Die basisinfrastructuur is in 2020 klaar, maar al vanaf 2019 gaan we het programma opnieuw tegen het licht houden om te besluiten wat wij na 2020 gaan oppakken. Daarvoor gaan we met zogenaamde ‘roadshows' het land in.’

 

In het programmaplan Meldkamer Brandweer en Multi-Opschaling is afgesproken dat de regio’s en meldkamers gaan standaardiseren en harmoniseren. In dit kader heeft de RBC de afgelopen jaren diverse brandweerstandaarden vastgesteld. De RBC heeft ingestemd met de aanvulling van de landelijke standaard voor pagerteksten, de landelijke standaard voor ploegsoorten en ploegcodes en een landelijke standaard voor de in de GMS vastgelegde basisprioriteiten 1 en 2 voor meldingen die niet via het openbaar meldsysteem of particuliere alarmcentrales worden ontvangen. Alle regio’s krijgen de uitwerking hiervan en de tijdspanne per brief toegezonden.

Delen