RBC: steun voor ingezette meldkamerontwikkelingen

  • Nederland
  • 20 april 2018

Esther Lieben gaf tijdens de bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten een toelichting op de Handreiking Voorbereiding Bestrijding Buisleidingincidenten. Deze handreiking wordt door het IFV beheerd en zal worden geactualiseerd in verband met veranderende wetgeving en versterkte samenwerking tussen verschillende partijen. Buisleidingentransport is, vergeleken met andere transportmodaliteiten zoals transport via weg, spoor of water, een relatief veilige en betrouwbare wijze van transport. Een incident met een buisleiding kan echter grote gevolgen hebben en kan lastig te bestrijden zijn. Daarom is het belangrijk dat alle partijen die betrokken kunnen zijn bij de bestrijding van een buisleidingincident, goed voorbereid zijn. Aan deze voorbereiding levert deze handreiking een bijdrage.

Meldkamer

Anton Slofstra en Frans Schippers presenteerden de koers voor de overdracht van het ICT-beheer van de meldkamerfunctie van de brandweer en veiligheidsregio’s naar de Nationale Politie. ‘Dit is een ingewikkelde transitie die zorgvuldig moet worden uitgevoerd’, stelt Slofstra. ‘En de winkel moet in die overgangsfase natuurlijk wel open blijven. Het voorstel is dat we zoveel mogelijk al gaan werken in de geest van zoals het straks gaat gebeuren. We willen de complexiteit zoveel als mogelijk reduceren. We hebben daarbij alle vertrouwen in onze eigen beheerders en die van de Politie en dat gevoel werd door de Raad van Brandweercommandanten gedeeld. Daarom gaan we deze route - als ook de route van de governance en sturingslijnen - nu verder uitwerken samen met de andere hulpverleningspartners.’

Belevingsonderzoek

Ook kwam het belevingsonderzoek aan de orde. In een 'rondje langs de velden' zien we dat elke regio op haar eigen manier in gesprek is met de medewerkers, ondernemingsraden en/of medezeggenschapsraden en dat proces verloopt goed. De regio’s zijn serieus en voortvarend met dit onderwerp aan de slag gegaan.

Daarnaast is binnen de RBC gesproken over situaties van grof en extreem geweld, waarin brandweermensen terecht kunnen komen. Olav Strotmann presenteerde tenslotte, als lid van de stuurgroep, de voortgang van de te ontwikkelen nieuwe systematiek met gebiedsgerichte opkomsttijden. Brandweer Nederland werkt hier samen met een vertegenwoordiging van de VBV en de vakbonden aan. De commandanten geven steun aan deze ontwikkeling.

Delen